Distribution och visning

Stöd till stabilisering och omställning för distributörer, filmfestivaler, streamingplattformar och visningsorganisationer

Syfte och mål

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för en etablerad aktör inom distribution och visning att stabilisera och utveckla sin verksamhet i enlighet med målen för spridning och visning av film i hela landet. Stödet kan sökas för tre områden som ska möjliggöra för organisationen att stabilisera sin ordinarie verksamhet, utveckla kompetensen samt underlätta nödvändig verksamhetsutveckling.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av en etablerad aktör som främjar distribution och visning av film i olika visningsfönster, i detta fall distributörer, filmfestivaler, streamingplattformar och visningsorganisationer. Med etablerad aktör avses en organisation som varit verksam i minst två år. Organisationen ska arbeta kontinuerligt för att främja mångfalden av film på den svenska marknaden, till exempel vad gäller tematik, form eller ursprungsland.

Verksamheten ska vara av nationellt intresse. Det kan antingen betyda att verksamheten bedrivs på nationell nivå eller att verksamheten bedrivs på lokal eller regional nivå men bedöms ha nationell betydelse genom sitt innehåll, omfattning och genomslag.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Stöd får inte ges till den som är satt under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej.

För vad kan man söka?

En organisation som har en kontinuerlig verksamhet med huvudsyfte att sprida värdefull film till publik kan inom ramen för denna utlysning söka stöd för tre olika områden. Dessa tre områden syftar sammantaget till att stabilisera och anpassa verksamheten till en förändrad filmmarknad. Organisationen kan välja att enbart söka en del av stödet, två delar eller alla tre. Stödets delar bedöms separat enligt bedömningskriterier nedan.

  1. Stöd till stabilisering av verksamhet

Stöd som täcker personalkostnader för tjänster som utgör basen för organisationens distributions- och visningsverksamhet. Stödberättigade tjänster ska ha en direkt koppling till publikens möte med film, till exempel tjänster som involverar programarbete, publikarbete, lansering och verksamhetsutveckling. Tjänster som ej är stödberättigade är allmänna administrativa tjänster som till exempel ekonomi, administration och tjänster som utgör del av overheadkostnader.

Stöd kan sökas för personalkostnader under perioden 1 januari - 30 juni 2022, och täcker helt eller delvis kostnaden för upp till fem heltidstjänster.

  1. Stöd till verksamhetsutveckling

Stöd för insatser som hjälper organisationen att anpassa sig till en förändrad filmmarknad och omvärld. Det kan handla om programutveckling, utvecklingsarbete som främjar publikens möte med film eller utveckling av nya affärsmodeller för befintlig verksamhet. Utvecklingsarbetet ska syfta till att skapa en långsiktig hållbarhet för organisationen och främja publikens möte med film. Insatserna inom projektet ska vara genomförda och redovisade inom 12 månader från beviljat beslutsdatum.

Stöd kan ej sökas för att täcka kostnader för befintlig personal eller fasta driftskostnader.

  1. Stöd till intern kompetensutveckling

Stöd för insatser som syftar till en kompetens- och kunskapshöjning inom den befintliga verksamheten, och som stärker organisationens långsiktiga arbete med publikens möte med film. Det kan till exempel vara stöd till kunskapshöjande insatser inom ledarskap, publikarbete, datainsamling och analys. Stödet kan innefatta kostnader kopplade till exempelvis kursavgifter och konsultavgifter. Insatserna inom projektet ska vara genomförda och redovisade inom 12 månader från beviljat beslutsdatum.

Stöd kan inte användas för insatser och projekt som redan beviljats stöd av Filminstitutet.

När och hur ansöker man?                             

Stöd kan sökas under perioden 9 – 20 maj 2022.

Ansökan görs genom Filminstitutets ansökningstjänst på avsedd ansökningsblankett.

Beroende på vilken/vilka delar en organisation söker stöd för, ska följande bilagor bifogas:

  • Stöd till stabilisering: Underlag som styrker kostnaderna för de tjänster man söker stöd för (t. ex. ett utdrag ur bokföring där personalkostnader för ett verksamhetsår framgår).
  • Stöd verksamhetsutveckling och kompetensutveckling: Projektbeskrivning av planerade insatser enligt ansökningsblankett, och ifylld budgetmall.
  • Stöd verksamhetsutveckling och kompetensutveckling: Budget för planerade insatser.
  • Samtliga stöd: Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 eller 2021.

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmänna-handlingar/allmänna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

De tre delarna av stödet (stabilisering av verksamhet, verksamhetsutveckling samt kompetensutveckling) bedöms som separata delar för varje sökande. Handläggare bedömer varje del för sig, och i förhållande till övriga ansökningar utifrån stödets syfte, riktlinjer och budget.

Stödmedel beviljas i konkurrens med andra sökande och storleken på beviljat stöd grundar sig på den information som delges i ansökan. Sökande förbinder sig att kunna styrka uppgifter i ansökan om Filminstitutet efterfrågar detta.

Följande faktorer har betydelse för bedömning av ansökan

  • Verksamheten ska bidra till att värdefull film finns tillgänglig och kan ses av publik i hela landet.
  • Verksamheten ska bidra till ökad mångfald av berättelser, perspektiv och uttryck på filmrepertoaren.
  • Verksamheten ska vara av nationellt intresse. Det kan antingen betyda att verksamheten bedrivs på nationell nivå eller att verksamheten bedrivs på lokal eller regional nivå men bedöms ha en nationell betydelse, genom sitt innehåll, omfattning och genomslag.

Definitionen av värdefull film är att den i hög grad bedöms nå kvalitetskriterierna angelägenhet, originalitet och hantverksskicklighet. Det samlade utbudet som får stöd av Filminstitutet ska omfatta filmer från hela världen, med särskilt fokus på filmer från länder och språkområden som är ovanliga på den svenska filmrepertoaren. Det samlade utbudet ska vidare omfatta olika genrer, perspektiv och uttryck med berättelser angelägna och relevanta för olika målgrupper.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Efter beslut skickas beslutsmeddelande ut till de sökande till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

Hur betalas stödet ut?

Efter beslut betalas stödet ut till stödmottagaren enligt de uppgifter som sökande angett i ansökan.

Hur redovisar man?

Slutredovisning av stödet sker via redovisningsblankett som finns publicerad längst ner på denna sida tillsammans med en detaljerad ekonomisk redovisning. Insatserna ska vara genomförda och redovisade inom 12 månader från beviljat beslutsdatum. För stöd över 500 000 kr ska den ekonomiska redovisningen vara underskriven av auktoriserad revisor.

Stödmottagare ska delta och svara på eventuella frågor som Filminstitutet kan tänkas ha kring olika åtgärder som vidtagits på grund av covid-19.

Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om den som mottagit stödet lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnar sådan redovisning som krävs. Andra beviljade stöd betalas inte ut om det finns grund för återbetalning.

Se även Generella villkor.

 

Skriv ut