Distribution och visning

Stöd till spridning av svensk kortfilm

Syfte och mål

Syftet med stödet är att främja publikens möte med filmen. Målet är att ge svensk publik möjlighet att se svensk kortfilm.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av distributör och andra aktörer som verkar för att sprida svensk kortfilm på den svenska marknaden.

För vad kan man söka?

Stödet kan sökas för långsiktigt arbete med att sprida svensk kortfilm till publik i Sverige. Filmerna (dokumentärer och spelfilm) ska vara kortare än 60 minuter.

När och hur ansöker man?

Stöd kan sökas sex gånger per år. Handläggningstid är cirka sex veckor. Deadline för inlämning av ansökan 2024: 12 januari / 14 mars / 2 maj / 17 juni / 9 september / 14 oktober.

Notera att ingen handläggning av stöd genomförs under juli månad eller mellan jul och trettondagen.

Ansökan kan göras löpande i Filminstitutets ansökningstjänst (se länk längst ner på sidan). I tjänsten framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan (du hittar även informationen längst ner på denna sida). Observera att du endast kan ladda upp filer i pdf-format.

Sökande ska bifoga följande bilagor till ansökan:

  • Lanseringsbudget
  • Lanseringsplan
  • Digital visningslänk till filmerna

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Handläggare och en extern rådgivande referensgrupp bedömer varje ansökan för sig, och i förhållande till övriga ansökningar, utifrån stödets syfte och mål, riktlinjer och budget för stödmedlen. Stöd beviljas i konkurrens med andra sökande och storleken på beviljat stöd grundar sig på uppgifter i ansökan.

I första hand görs en bedömning om ansökan faller inom ramen för definitionen av värdefull kortfilm. Definitionen av värdefull film är att den i hög grad bedöms nå kvalitetskriterierna angelägenhet, originalitet och hantverksskicklighet. Det samlade filmutbudet som får stöd av Filminstitutet ska omfatta filmer inom olika genrer, perspektiv och uttryck med berättelser angelägna för publiken. Det ska genom sin bredd, relevans och kvalitet vara ett självklart val för den svenska publiken. Det ska spänna över ett stort område, omfatta såväl etablerade som nya genrer och uttryck med berättelser angelägna för publiken.

Följande faktorer har betydelse för bedömning av ansökan:

  • projekt/lansering bidrar till att filmutbudet finns tillgängligt i Sverige över längre tid än projekt/lanseringsperioden.
  • projekt/lansering når en mångfald av publikgrupper
  • projekt/lansering bidrar till utveckling och förnyelse som långsiktigt leder till att fler nås av ett utbud av värdefull film
  • projekt/lansering genomförs med barns och ungas perspektiv i fokus
  • För större stödbelopp: distributionen är långsiktig, omfattar flera titlar och att spridning når publik i hela landet.

Varje enskild ansökan behöver inte omfatta alla ovanstående punkter men Filminstitutets sammanlagda stödgivning under året ska omfatta samtliga faktorer.

Filminstitutet prioriterar ansökningar som är gediget planerade och förankrade, det vill säga som är konkreta, trovärdiga och genomförbara. Sökanden ska bedömas ha organisatoriska, professionella och ekonomiska förutsättningar att genomföra det som beskrivs i ansökan. Bedömning görs även på kvaliteten på tidigare genomförda insatser/åtgärder/projekt/verksamhet i förhållande till aktuell ansökan.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

Hur redovisar man?

Stödmottagare ska redovisa användning och utfall av stödet på avsedd blankett som finns publicerad på www.filminstitutet.se. Redovisningen ska vara Filminstitutet tillhanda senast tre månader efter avslutat projekt.

Ekonomisk redovisning

Till redovisningsblanketten ska stödmottagare bifoga:

  • kopia av huvudbok eller resultaträkning underskriven av revisor

eller

  • vidimerade fakturakopior

Kostnader ska redovisas exklusive moms.

Hur betalas stödet ut?

Stödmottagare ska rekvirera 75 procent av beviljat belopp via en rekvisitionsblankett som Filminstitutet skickar ut tillsammans med beslutsmeddelande. Återstående 25 procent av beviljat belopp ska rekvireras när redovisning har godkänts av Filminstitutet. 

Notera att Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Se även Generella villkor.

 

Johanna Holmin

Johanna Holmin

Handläggare

Tel: 08-665 12 37

johanna.holmin@filminstitutet.se

Daniella Mir

Daniella Mir

Administratör

Tel: 08-6651187

daniella.mir@filminstitutet.se

Skriv ut