Distribution och visning

Årligt stöd till etablerade distributörer, filmfestivaler och plattformar för visning av värdefull film

Syfte och mål

Syftet med stödet är att främja publikens möte med filmen. Målet är att skapa goda förutsättningar för hållbart och långsiktigt arbete med värdefull film i olika visningsfönster och därmed öka möjligheten till en bred och varierad filmrepertoar som kan nå en publik i hela landet.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av aktör som främjar distribution och visning av film i olika visningsfönster; till exempel distributör, filmfestival och streamingtjänst. Endast etablerad aktör i den svenska filmbranschen kan söka. Med etablerad aktör avses en organisation som varit verksam i minst tre år.

För vad kan man söka?

Stöd kan sökas för kontinuerlig verksamhet som har som huvudsyfte att sprida värdefull film till publik.

Stödet till distributörer riktas till lansering av utländsk film. Stödet täcker alltså inte kostnader som är direkt kopplade till lansering av svensk långfilm, som har ett separat stöd, se Stöd till lansering av svensk långfilm.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Sökande organisation ska följa lagar och förordningar. Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Som arbetsgivare har organisationen därför en skyldighet att följa arbetsmiljölagen och dess föreskrifter gällande exempelvis sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld. Om stödmottagaren visar sig inte uppfylla villkor om policy och aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor gällande exempelvis sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld kan stödet komma att återkrävas.

När och hur ansöker man?

Stöd kan sökas en gång per år. Handläggningstiden är nio veckor. Deadline för inlämning av ansökan 2024: 6 september

Ansökan kan göras löpande i Filminstitutets ansökningstjänst (se länk längst ner på sidan). I tjänsten framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan (du hittar även informationen längst ner på denna sida). Observera att du endast kan ladda upp filer i pdf-format.

Sökande ska bifoga följande bilagor till ansökan:

 • Budget enligt Filminstitutets mall
 • Verksamhetsplan nästkommande år
 • Verksamhetsberättelse och bokslut från föregående år

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Handläggare och en extern rådgivande referensgrupp bedömer varje ansökan för sig, och i förhållande till övriga ansökningar, utifrån stödets syfte och mål, riktlinjer och budget för stödmedlen. Stöd beviljas i konkurrens med andra sökande och storleken på beviljat stöd grundar sig på uppgifter i ansökan och verksamhetens omfattning och genomslag.

Följande faktorer har betydelse för bedömning av ansökan:

 • verksamheten ska bidra till att värdefull film finns tillgänglig och kan ses av publik i hela landet.
 • verksamheten ska bedömas ha ett nationellt intresse. Det kan antingen betyda att verksamheten bedrivs på nationell nivå eller att verksamheten bedrivs på lokal eller regional nivå men bedöms ha en nationell betydelse, genom sitt innehåll, omfattning och genomslag.

Definitionen av värdefull film är att den i hög grad bedöms nå kvalitetskriterierna angelägenhet, originalitet och hantverksskicklighet. Det samlade utbudet som får stöd av Filminstitutet ska omfatta filmer från hela världen, med särskilt fokus på filmer från länder och språkområden som är ovanliga på den svenska filmrepertoaren. Det samlade utbudet ska vidare omfatta olika genrer, perspektiv och uttryck med berättelser angelägna och relevanta för olika målgrupper.

Förutom ett innehåll av värdefull film ska Filminstitutets totala stödgivning präglas av:

 • Att filmutbudet når en mångfald av publikgrupper
 • Utveckling och förnyelse som långsiktigt bidrar till att fler nås av ett utbud av värdefull film. Organisationen visar framåtrörelse och strävan att utvecklas i takt med tiden och förändrade förutsättningar.
 • Att det finns verksamheter som genomförs med barns och ungas perspektiv i fokus

Filminstitutet prioriterar ansökningar som är gediget planerade och förankrade, det vill säga som är konkreta, trovärdiga och genomförbara. Sökanden ska bedömas ha organisatoriska, professionella och ekonomiska förutsättningar att genomföra det som beskrivs i ansökan.  Kvaliteten på tidigare genomförda insatser/åtgärder/projekt/verksamhet vägs också in i bedömningen. Sökanden ska ha dokumenterad erfarenhet inom området. Ju fler av ovanstående fem punkter som sökanden bedöms uppfylla, desto högre prioriteras ansökan.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

Beslut fattas i mitten av december inför kommande år.

Hur redovisar man?

Ekonomisk redovisning

Till slutredovisning ska stödmottagare årligen bifoga:

 • För beviljade belopp upp till 500 000 kronor: resultaträkning underskriven av revisor
 • För beviljat belopp över 500 000 kronor: redovisningen ska vara fysiskt underskriven av auktoriserad revisor och postas till Filminstitutet. Ange diarienummer på redovisningen
 • För samtliga stöd: verksamhetsberättelse i digitalt format

Statistiskt utfall

Stödmottagare ska redovisa besöksstatistik som är nödvändig för bedömning och uppföljning med verifierade och säkerställda data från Filmägarnas kontrollbyrå (FKB).

Stödmottagare ska redovisa besöksstatistik från biograf, samt EST- och TVOD-statistik. Om stödet beviljats för specialvisningar ska statistik från dessa också redovisas. Redovisning av tittarsiffror och biografbesök ska göras ett år efter första lanseringsdatum.

Statistikrapport ska innehålla minst sex månaders statistik från svenskt lanseringsdatum och framåt för samtliga öppna visningar per biograf och per visning. Rapport ska hämtas av stödmottagare från FKB och den ska innehålla en rad per ”show”. 

Stödmottagare ska mejla rapport till daniella.mir@filminstitutet.se i excelformat sex månader efter svenskt premiärdatum. Ange filmtitel i ämnesraden.

Säkerhetsmaterial

För stöd som beviljas avseende lansering av utländsk filmtitel, förbinder sig stödmottagare att leverera film- och dokumentationsmaterial till Filminstitutets filmarkiv. Till första rekvisition om stöd ska stödmottagare bifoga Intyg om säkerhetsmaterial som finns publicerat på www.filminstitutet.se.

Övrig uppföljning

Filminstitutet bjuder kontinuerligt in till uppföljningsmöten med stödmottagare.

Hur betalas stödet ut?

Stödmottagare kan rekvirera 100 procent av beviljat belopp från och med mitten av januari till och med mitten av december av pågående verksamhetsår.

Notera att Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Se även Generella villkor.

 

Tomas Johansson

Tomas Johansson

Ansvarig distributionsstöd

Tel: 08-665 11 35

tomas.johansson@filminstitutet.se

Johanna Holmin

Johanna Holmin

Ansvarig festivalstöd

Tel: 08-665 12 37

johanna.holmin@filminstitutet.se

Daniella Mir

Daniella Mir

Administratör

Tel: 08-6651187

daniella.mir@filminstitutet.se

Skriv ut