Distribution och visning

Årligt stöd till etablerade medlemsorganisationer för biografer

Syfte och mål

Syftet med stödet är att främja publikens möte med filmen. Målet är att landets invånare inom rimligt avstånd från sin bostad har en biograf som kontinuerligt visar film. För att uppnå målet stödjer Filminstitutet etablerade organisationer som arbetar med utveckling av biografverksamhet i hela landet.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av aktör som på nationell nivå stödjer utveckling av biografverksamhet genom konsultation, kompetensutveckling och samverkan. Sökandens medlemmar ska i huvudsak bestå av biografer på mindre orter och/eller komplementbiografer som är berättigade till Filminstitutets biografstöd[1]. Endast etablerad aktör i den svenska filmbranschen kan söka. Med etablerad avses en organisation som varit verksam i minst tre år.

För vad kan man söka?

Stöd kan sökas för kontinuerlig verksamhet vars främsta syfte är att upprätthålla och utveckla biografstrukturer och kompetens för visning av film.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Sökande organisation ska följa lagar och förordningar. Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Som arbetsgivare har organisationen därför en skyldighet att följa arbetsmiljölagen och dess föreskrifter gällande exempelvis sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld. Om stödmottagaren visar sig inte uppfylla villkor om policy och aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor gällande exempelvis sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld kan Verksamhetsstödet komma att återkrävas.

När och hur ansöker man?

Stöd kan sökas en gång per år. Handläggningstiden är nio veckor. Deadline för inlämning av ansökan 2024: 6 september

Ansökan görs i Filminstitutets ansökningstjänst (se länk längst ner på sidan). I tjänsten framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan (du hittar även informationen längst ner på denna sida). Observera att du endast kan ladda upp filer i pdf-format.


När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Handläggare och en extern rådgivande referensgrupp bedömer varje ansökan för sig, och i förhållande till övriga ansökningar, utifrån stödets syfte och mål, riktlinjer och budget för stödmedlen. Stöd beviljas i konkurrens med andra sökande och storleken på beviljat stöd grundar sig på uppgifter i ansökan och verksamhetens omfattning och genomslag.

Följande faktorer har betydelse för bedömning av ansökan:

 • om organisationen erbjuder relevanta kompetensutvecklingsinsatser för biografer
 • om organisationen erbjuder konsultation utifrån biografers aktuella behov
 • om organisationen erbjuder samverkan mellan medlemsbiografer och övriga biografer
 • om organisationen bidrar till utveckling och förnyelse som långsiktigt stärker lokala biografer
 • om organisationens verksamhet genomförs med barns och ungas perspektiv i fokus.

Varje enskild ansökan behöver inte omfatta alla ovanstående punkter men Filminstitutets sammanlagda stödgivning under året ska omfatta samtliga faktorer.

Filminstitutet prioriterar ansökningar som är gediget planerade och förankrade, det vill säga som är konkreta, trovärdiga och genomförbara. Sökanden ska bedömas ha organisatoriska, professionella och ekonomiska förutsättningar att genomföra det som beskrivs i ansökan. Kvaliteten på tidigare genomförda insatser/åtgärder/projekt/verksamhet vägs också in i bedömningen.

Sökanden ska ha dokumenterad erfarenhet inom området.

Eventuella samarbetspartners som beskrivs i ansökan ska vara tillfrågade och införstådda om medverkan.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

Hur redovisar man?

Stödmottagare ska redovisa användningen av stödet på avsedd blankett som finns publicerad på www.filminstitutet.se. Redovisningen ska vara Filminstitutet tillhanda senast i december under pågående verksamhetsår.

Ekonomisk redovisning

Till redovisningsblanketten ska stödmottagare årligen bifoga:

 • resultaträkning underskriven av revisor
 • verksamhetsberättelse i pdf-format

Observera att för redovisning av stöd med beviljat belopp över 500 000 kronor ska redovisningen vara fysiskt underskriven av auktoriserad revisor och postas till Filminstitutet. Ange diarienummer på redovisningen.

Övrig uppföljning

Filminstitutet bjuder kontinuerligt in till uppföljningsmöte med stödmottagare.

Hur betalas stödet ut?

Stödmottagare kan rekvirera 100 procent av beviljat belopp från och med mitten av januari av till och med mitten av december av pågående verksamhetsår. Stödet rekvireras på rekvisitionsblankett som skickas ut tillsammans med beslutsmeddelandet.

Notera att Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Se även Generella villkor.

[1] Komplementbiografer är biografer vars repertoar på öppna visningar till minst 60 procent består av ett kompletterande filmutbud, vilket definieras som följande:

 • filmer som fått lanseringsstöd från Svenska Filminstitutet från och med 2015 (svenska och utländska, inklusive samtliga filmer från distributörer med årligt stöd)
 • övriga filmer med annat huvudproduktionsland än USA, Australien, Storbritannien, Nya Zeeland och Sverige,
 • dokumentärfilm längre än 60 minuter,
 • alla långfilmer som har haft premiär tidigare än 2015.
Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Daniella Mir

Daniella Mir

Administratör

Tel: 08-6651187

daniella.mir@filminstitutet.se

Skriv ut