Distribution och visning

Stöd till enskilt projekt och distribution av utländsk värdefull film

Syfte och mål

Syftet med stödet är att främja publikens möte med filmen. Målet är att öka möjligheten till en bred och varierad repertoar av värdefull film som kan nå publik i hela landet.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av aktör som främjar distribution och visning av film i olika visningsfönster; till exempel distributör, filmfestival och streamingtjänst.

Om en distributör beviljats ett årligt stöd för lansering av utländsk film, kan aktören inte söka ytterligare stöd till lansering inom denna stödform. Däremot kan aktören söka stöd till versionering för enskild barnfilm.

För vad kan man söka?

Stöd kan sökas för åtgärder och projekt inom distribution och visning, till exempel:

 • enskild filmtitel: lansering och distribution av en utländsk värdefull film i olika visningsfönster.
 • enskild filmtitel: versionering av utländsk barnfilm.
 • enskilt projekt/visningsarrangemang som främjar distribution och visning av värdefull film i olika visningsfönster.

Stödet kan täcka:

 • kostnader som är direkt kopplade till lansering av enskild filmtitel eller till projektet
 • lönekostnader och administrativa kostnader som utgör maximalt 10 procent av den totala budgeten för lanseringen/projektet.

Sökanden ska ha en egen ekonomisk insats i budgeten på minst 25 procent. Detta krav gäller inte stöd till versionering.

 

När och hur ansöker man?

Stöd kan sökas sex gånger per år. Handläggningstiden är cirka sex veckor. Deadline för inlämning av ansökan 2024: 12 januari / 14 mars / 2 maj / 17 juni / 9 september / 14 oktober.

Notera att ingen handläggning av stöd genomförs under juli månad eller mellan jul och trettondagen.

Enskild titel - Sökande ska bifoga följande bilagor till ansökan:

 • Utförlig lanseringsplan
 • Lanseringsbudget
 • Digital visningslänk till filmen

Projekt – Sökande ska bifoga följande bilagor till ansökan:

 • Utförlig projektplan
 • Projektbudget
 • Eventuella digitala visningslänkar till filmer som ingår i projektet

Ansökan kan göras löpande i Filminstitutets ansökningstjänst (se länk längst ner på sidan). I tjänsten framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan (du hittar även informationen längst ner på denna sida). Observera att du endast kan ladda upp filer i pdf-format.

Komplett ansökan ska inkomma i så god tid att beslut kan fattas minst fyra veckor före filmens svenska lanseringsdatum eller projektets startdatum. Det innebär att tiden mellan aktuellt sista ansökningsdatum och filmens premiär/projektstart ska vara minst tio veckor.

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Handläggare och en extern rådgivande referensgrupp bedömer varje ansökan för sig, och i förhållande till övriga ansökningar, utifrån stödets syfte och mål, riktlinjer och budget för stödmedlen. Stöd beviljas i konkurrens med andra sökande och storleken på beviljat stöd grundar sig på uppgifter i ansökan.

Följande faktorer har betydelse för bedömning av ansökan:

 • Projektet/lanseringen ska innefatta värdefull film med begränsad ekonomisk bärkraft.
 • Projektet/lanseringen ska bedömas ha ett nationellt intresse. Det kan antingen betyda att verksamheten bedrivs på nationell nivå eller att verksamheten bedrivs på lokal eller regional nivå men bedöms ha en nationell betydelse, genom sitt innehåll, omfattning och genomslag.
 • Om ansökan avser enskild filmtitel bedöms filmens konstnärliga kvaliteter: originalitet, angelägenhetsgrad och hantverksskicklighet. Särskild prioritet ges filmer från, för den svenska repertoaren, ovanliga länder och språkområden.
 • Om ansökan avser fysiska och/eller digitala filmfestivaler eller liknande visningsarrangemang som omfattar flera filmtitlar görs en samlad bedömning av filmutbud, omfattning och publikt genomslag.

Vidare bedöms:

 • om projektet/lanseringen bidrar till att filmutbudet finns tillgängligt i Sverige över längre tid än projekt/lanseringsperioden.
 • om projektet/lanseringen når en mångfald av publikgrupper
 • om projektet bidrar till utveckling och förnyelse som långsiktigt leder till att fler nås av ett utbud av värdefull film
 • om projektet genomförs med barns och ungas perspektiv i fokus

Varje enskild ansökan behöver inte omfatta alla ovanstående punkter men Filminstitutets sammanlagda stödgivning under året ska omfatta samtliga faktorer.

Definitionen av värdefull film är att den i hög grad bedöms nå kvalitetskriterierna angelägenhet, originalitet och hantverksskicklighet.

Det samlade utbudet som får stöd av Filminstitutet ska omfatta filmer från hela världen, med särskilt fokus på filmer från länder och språkområden som är ovanliga på den svenska filmrepertoaren. Det samlade utbudet ska vidare omfatta olika genrer, perspektiv och uttryck med berättelser angelägna och relevanta för olika målgrupper. Det samlade filmutbudet som får stöd av Filminstitutet ska genom sin bredd, relevans och kvalitet vara ett självklart val för den svenska publiken.

Filminstitutet prioriterar ansökningar som är gediget planerade och förankrade, det vill säga som är konkreta, trovärdiga och genomförbara. Sökanden ska bedömas ha organisatoriska, professionella och ekonomiska förutsättningar att genomföra det som beskrivs i ansökan. Bedömning görs även på kvaliteten på tidigare genomförda insatser/åtgärder/projekt/verksamhet i förhållande till aktuell ansökan.

Sökanden ska ha dokumenterad erfarenhet inom området.

Eventuella samarbetspartners som beskrivs i ansökan ska vara tillfrågade och införstådda om medverkan.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

Maximalt beviljat belopp per ansökan:

 • enskild filmtitel: lansering och distribution av utländsk film kan beviljas maximalt 200 000 kronor per ansökan.
 • enskild filmtitel: versionering av utländsk barnfilm kan beviljas maximalt 250 000 kronor per ansökan.
 • enskilt projekt/visningsarrangemang kan beviljas maximalt 100 000 kronor per ansökan.

Hur redovisar man?

Stödmottagare ska kontakta ansvarig handläggare för kortfattad muntlig rapport om stödets användning senast en månad efter avslutat projekt/lansering.

Stödmottagare ska också redovisa användningen av stödet på avsedd blankett som finns publicerad på www.filminstitutet.se. Stöd till enskilt projekt ska redovisas senast tre månader avslutat projekt.

Stöd till enskild filmtitel ska redovisas senast 12 månader efter filmens svenska lanseringsdatum.

Redovisningen ska innehålla resultat och uppnått utfall, utvärdering samt ekonomiskt resultat.

Ekonomisk redovisning

Till redovisningsblanketten ska stödmottagare bifoga:

 • kopia av huvudbok eller resultaträkning underskriven av revisor

eller

 • vidimerade fakturakopior

Kostnader ska redovisas exklusive moms.

Observera att för redovisning av stöd med beviljat belopp över 500 000 kronor ska redovisningen vara fysiskt underskriven av auktoriserad revisor och postas till Filminstitutet. Ange diarienummer på redovisningen.

Redovisning som endast gäller stöd till enskild filmtitel:

Statistiskt utfall

Biografstatistik:

Stödmottagare ska redovisa besöksstatistik som är nödvändig för bedömning och uppföljning med verifierade och säkerställda data från Filmägarnas kontrollbyrå (FKB).

Statistikrapport ska innehålla minst sex månaders statistik från lanseringsdatum och framåt för samtliga öppna visningar per biograf och per visning. Rapport ska hämtas av stödmottagare från FKB och den ska innehålla en rad per ”show”. 

Stödmottagare ska mejla rapport till daniella.mir@filminstitutet.se i excelformat sex månader efter svenskt premiärdatum. Ange filmtitel i ämnesraden.

VOD och övrig visningsstatistik:

Om stödet beviljats för VOD-tjänster, festivalvisningar och specialvisningar ska statistik från dessa också redovisas. Redovisning av tittarsiffror ska göras 12 månader efter första svenska lanseringsdatum.  

Säkerhetsmaterial

För stöd som beviljas avseende enskild svensk eller utländsk filmtitel, som inte beviljats stöd till produktion av filmprojekt av Filminstitutet, förbinder sig stödmottagare att leverera film- och dokumentationsmaterial till Filminstitutets filmarkiv. Till första rekvisition om stöd ska stödmottagare bifoga Intyg om säkerhetsmaterial som finns publicerat på www.filminstitutet.se.

Hur betalas stödet ut?

Stödmottagare ska rekvirera 75 procent av beviljat belopp via en rekvisitionsblankett som Filminstitutet skickar ut tillsammans med beslutsmeddelande. Återstående 25 procent av beviljat belopp ska rekvireras när redovisning har godkänts av Filminstitutet.

Notera att Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Se även Generella villkor.

Tomas Johansson

Tomas Johansson

Ansvarig distributionsstöd

Tel: 08-665 11 35

tomas.johansson@filminstitutet.se

Johanna Holmin

Johanna Holmin

Ansvarig festivalansvarig

Tel: 08-6651237

johanna.holmin@filminstitutet.se

Daniella Mir

Daniella Mir

Administratör

Tel: 08-665 11 87

daniella.mir@filminstitutet.se

Skriv ut