Distribution och visning

Stöd till lansering av svensk långfilm

Syfte och mål

Syftet med stödet är att främja publikens möte med filmen. Målet är att fler tittare och fler publiksegment ska ha möjlighet att se svensk långfilm under dess första visningsår.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av distributör som har förutsättning och organisation att arbeta professionellt med lansering av film i Sverige.

För vad kan man söka?

Stödet kan sökas i två etapper för att lansera en svensk långfilm (dokumentär och spelfilm) i Sverige. Med långfilm avses film med en längd av minst 60 minuter.

Filmer som beviljats stöd till produktion av filmprojekt av Filminstitutet är berättigade till lanseringsstöd. Nivån på lanseringsstödet bestäms individuellt för varje projekt.

Distributörer kan även söka lanseringsstöd för filmer som inte fått stöd till produktion av filmprojekt av Filminstitutet, då görs en särskild bedömning av filmens kvalitet. De grundläggande kriterier som används vid bedömning av en films kvalitet är hantverksskicklighet, angelägenhet och originalitet. Om filmen bedöms inte hålla tillräckligt hög kvalitet för att prioriteras lanseringsstöd avslås ansökan.

Etapp 1 - utveckling och positionering

Stöd för positionering kan sökas i ett tidigt skede av lanseringsarbetet för exempelvis analyser av målgrupper, framtagning och test av marknadsföringsmaterial, testvisningar och andra delar av lanseringen som behöver lång framförhållning. Stödet kan enbart sökas för filmer med beviljat stöd till produktion av filmprojekt av Filminstitutet, eller beviljat Letter of Intent, (LOI) om produktionsstöd, från Filminstitutet. Maximalt stödbelopp är 100 000 kr.

Sökande kan använda upp till 50 procent av utvecklingsbudgeten till lönekostnader och administrativa kostnader i Etapp 1.

Etapp 2 – lansering under första året

Stöd kan sökas för lansering av filmen under dess första visningsår.

Sökande kan använda upp till 10 procent av lanseringsbudgeten till lönekostnader och administrativa kostnader i Etapp 2.

 

 

När och hur ansöker man?

Etapp 1 kan sökas senast nio månader före planerat lanseringsdatum. Stödet måste redovisas innan man kan söka etapp 2.

Etapp 2 kan sökas senast tre månader innan planerat lanseringsdatum.

Stöd kan sökas åtta gånger per år. Handläggningstiden är cirka en månad. 

Deadline för inlämning av ansökan 2024: 11 januari / 12 februari / 14 mars / 26 april / 17 juni / 26 augusti / 25 september / 28 oktober / 11 december.

Notera att ingen handläggning av stöd genomförs under juli månad, eller mellan jul och trettondagen.

Ansökan görs i Filminstitutets ansökningstjänst (se länk längst ner på sidan). I tjänsten framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan (du hittar även informationen längst ner på denna sida). Observera att du endast kan ladda upp filer i pdf-format.

Sökande ska bifoga följande bilagor till ansökan:

 • utförlig lanseringsplan
 • lanseringsbudget
 • digital visningslänk till filmen

När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts som kontaktadress i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom 30 minuter från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga inte kommer att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Handläggare och en extern rådgivande referensgrupp bedömer varje ansökan för sig, och i förhållande till övriga ansökningar, utifrån stödets syfte och mål, riktlinjer och budget för stödmedlen. Stöd beviljas i konkurrens med andra sökande och storleken på beviljat stöd grundar sig på uppgifter i ansökan.

Följande faktorer har betydelse för bedömning av ansökan:

 • lanseringsplanens trovärdighet, innehåll och kvalitet (lanseringsbudget, distributionsplan, estimat och marknadsföringsplan)
 • filmens kvalitet. Om filmen inte beviljats stöd till produktion av filmprojekt av Filminstitutet görs en särskild bedömning av filmens kvalitet av lanseringskonsulent med rådgivande referensgrupp. Filminstitutets kriterier på kvalitet är originalitet, angelägenhetsgrad och hantverksskicklighet. Det samlade filmutbudet som får stöd av Filminstitutet ska genom sin bredd, relevans och kvalitet vara ett självklart val för den svenska publiken. Det ska spänna över ett stort område, omfatta såväl etablerade som nya genrer och uttryck med berättelser angelägna för publiken.

 

Följande faktorer är av betydelse för bedömning av lanseringsplan:

 • Att stödet väsentligt ökar filmens möjligheter att nå sin tänkta publik
 • Att lanseringen är nära kopplad till tänkta målgrupper och filmens innehåll
 • Att planen är trovärdig och kalkylen bärkraftig
 • Att planen är utvecklad i nära samarbete mellan distributör och producent
 • Att det finns en tydlig lanseringsplan för samtliga visningsfönster under filmens första visningsår
 • Att publikestimaten är trovärdiga
 • Att det finns en plan för filmens vidare tillgänglighet efter filmens första visningsår

 

Dessutom ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Sökande ska ha en egen ekonomisk insats i lanseringsbudgeten på minst 25 procent

Lönekostnader och administrativa kostnader kan maximalt utgöra 50 procent av den totala budgeten i Etapp 1 och 10 procent av den totala budgeten i Etapp 2.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av lanseringskonsulent på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från lanseringskonsulenten. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

För Etapp 1 kan maximalt 100 000 kronor beviljas.

Hur redovisar man?

Stödmottagare ska redovisa användningen av stödet på avsedd blankett som finns publicerad på www.filminstitutet.se.

Sökande ska redovisa Etapp 1 innan ansökan för Etapp 2 kan beviljas. Redovisning ska ske senast 12 månader efter beslut om stöd i Etapp 1. Sökande ska redovisa Etapp 2 senast 12 månader efter filmens lanseringsdatum.

Redovisningen ska inkludera en kortfattad skriftlig redogörelse av lanseringsarbetet och en analys av detsamma.

Ekonomisk redovisning

Till redovisningsblanketten ska stödmottagare bifoga:

 • kopia av huvudbok eller resultaträkning underskriven av revisor

eller

 • vidimerade fakturakopior

Observera att för redovisning av stöd med beviljat belopp över 500 000 kronor ska redovisningen vara fysiskt underskriven av auktoriserad revisor och postas till Filminstitutet. Ange diarienummer på redovisningen.

Kostnader ska redovisas exklusive moms.

Ekonomisk redovisning ska godkännas av Filminstitutet innan de sista 25 procenten av beviljat belopp kan betalas ut.

Statistiskt utfall

Biografstatistik:

Stödmottagare ska redovisa besöksstatistik som är nödvändig för bedömning och uppföljning med verifierade och säkerställda data från Filmägarnas kontrollbyrå (FKB).

Statistikrapport ska innehålla minst sex månaders statistik från lanseringsdatum och framåt för samtliga öppna visningar per biograf och per visning. Rapport ska hämtas av stödmottagare från FKB och den ska innehålla en rad per ”show”. 

Stödmottagare ska mejla rapport till daniella.mir@filminstitutet.se i excelformat sex månader efter svenskt premiärdatum. Ange filmtitel i ämnesraden.

VOD och övrig visningsstatistik:

Stödmottagare ska redovisa besöksstatistik från biograf, samt EST- och TVOD-statistik. Om stödet beviljats för andra VOD-tjänster, festivalvisningar och specialvisningar ska statistik från dessa också redovisas. Redovisning av tittarsiffror ska göras 12 månader efter första svenska lanseringsdatum.

Säkerhetsmaterial

För stöd som beviljas avseende enskild svensk filmtitel, som inte beviljats stöd till produktion av filmprojekt av Filminstitutet, förbinder sig stödmottagare att leverera film- och dokumentationsmaterial till Filminstitutets filmarkiv. Till första rekvisition om stöd ska stödmottagare bifoga Intyg om säkerhetsmaterial som finns publicerat på www.filminstitutet.se.

Övrig uppföljning

Filminstitutet kan komma att bjuda in till utvärderingsmöte med distributör, producent, konsulent och lanseringskonsulent närvarande.

Hur betalas stödet ut?

Stödmottagare ska rekvirera 75 procent av beviljat belopp via en rekvisitionsblankett som Filminstitutet skickar ut tillsammans med beslutsmeddelande. Återstående 25 procent av beviljat belopp ska rekvireras när den ekonomiska redovisningen har godkänts av Filminstitutet. 

Notera att Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Se även Generella villkor.

 

Fastställt av Filminstitutets styrelse den 4 juni 2021

Ändring beslutad av Filminstitutets styrelse den 20 december 2022

Åsa Jacobsson

Åsa Jacobsson

Lanseringskonsulent spelfilm

Tel: 08-665 11 77

asa.jacobsson@filminstitutet.se

Johanna Holmin

Johanna Holmin

Lanseringskonsulent dokumentärfilm

Tel: 08-665 12 37

johanna.holmin@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Skriv ut