Filminstitutets stöd

Stöd till publikarbete

Syftet med stödet är att stärka biografers arbete med att öka publiken till sina filmvisningar.

Stödet upphör den 31 december i och med ett styrelsebeslut den 10 december 2020.
Endast redovisning är möjlig.

Vem kan söka?

 • Stödet kan sökas av biografägare registrerade hos Filmägarnas kontrollbyrå
 • på orter med färre än 25 000 invånare*
 • på orter med fler än 25 000 invånare* som uppfyller definitionen av komplementbiograf**
 • på orter med fler än 25 000 invånare om särskilda skäl föreligger.
 • Även sammanslutning av flera biografägare för biografer som uppfyller kraven kan söka stödet.

*Antalet invånare bedöms i enlighet med SCB:s tätortsregister.
**Biograf där minst 30 % av de öppna visningarna föregående spelår i en biograf, utgörs av filmer som inte kommer från USA, Sverige, Australien, Storbritannien och Nya Zeeland.

För vad kan man söka?

Stödet får ges för användning för projekt som marknadsför biografen och dess filmutbud. Det kan handla om att göra målgruppsanalys, utveckling av webb och sociala medier samt särskilda reklamkampanjer. Även projekt som utvecklar kundservice kan få stöd. Man kan söka för en projektperiod på upp till två år.

Mindre summor kan sökas för intresseväckande aktiviteter, samarbeten och liknande. För mindre stöd prioriteras biografägare som tidigare inte har sökt och erhållit stöd för större projekt.

Stöd kan exempelvis inte sökas för kostnader för innehåll eller ordinarie biografverksamhet. Det innebär att kostnader för filmrättigheter/filmhyra, lokalhyra eller personalkostnader för föreståndare, eller kassa- och maskinpersonal inte kan ingå i budget för stöd.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Hur stor del av den totala kostnaden som stödet kan uppgå till beror på summa och projektets inriktning.

 • För enskilda event eller aktiviteter upp till 50 000 kronor kan stödet uppgå till 50 procent av den totala kostnaden. För mindre stöd prioriteras biografägare som tidigare inte har sökt och erhållit stöd för större projekt.
 • För långsiktiga utvecklingsprojekt över 50 000 kronor kan stödet uppgå till 75 procent av projektkostnaden. 
 • För kostnadsposter över 20 000 kronor ska två offerter från olika leverantörer bifogas ansökan(exempelvis från extern konsult inom webb, reklam etc.).

Biografägare som beviljas stöd ska vara beredda att presentera projekt och resultat för andra biografer vid seminarier som Filminstitutet anordnar.
Se även Generella villkor.

När och hur ansöker man?

Stöd upp till 50 000 kronor kan sökas löpande. Handläggningstiden är cirka fyra veckor.

Högre stöd kan göras två gånger under 2020: 1 september och 28 oktober. Ansökan görs på särskild blankett och mejlas till stodhandlingar@filminstitutet.se

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten.

Om sökanden inte fått bekräftelsemejl ett par dagar efter inskick, vänligen kontakta stodhandlingar@filminstiutet.se

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info:: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Om sökanden inte fått bekräftelsemail senast inom en vecka, vänligen kontakta administratör på stodhandlingar@filminstitutet.se.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av ansökan utifrån stödets syfte. Följande faktorer har stor betydelse:

 • Att projektet utvecklar biografens publikarbete.
 • Att aktiviteterna är nära kopplade till filmutbudet, platsen och målgruppen.
 • Att det finns ett konkret och realistiskt publikmål.
 • Att plan och budget är trovärdiga.
 • För högre stöd, att projektet har långsiktiga effekter.
 • Om projektet har som mål att öka mångfalden i filmutbud och hos publik.
 • Om projektet har som mål att nå barn och unga.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & Visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd efter rekommendation från handläggaren. En referensgrupp är rådgivande för stöd över 50 000 kr. Beslutsbrev skickas till den adress som angetts i ansökan.

Hur redovisar man?

Stödmottagaren fyller i en redovisningsblankett och skickar in till Filminstitutet. Slutredovisning för stöd under 50 000 kr ska skickas in senast en månad efter att projektet avslutats. Samma gäller för utbildningsstödet. Slutredovisning för stöd över 50 000 kr ska skickas in senast tre månader efter att projektet avslutats.
Projekt som är längre än ett år ska delredovisas efter halva projektperioden.
Stödmottagaren redovisar en sammanställning av ekonomiskt utfall av projektet styrkt av huvudbok eller resultaträkning underskriven av revisor, eller i sista hand genom vidimerade fakturakopior. Samtliga redovisningsblanketter finns att ladda ner längst ner på sidan.
Stödmottagare ska redovisa nödvändig biografbesökarstatistik för bedömning och uppföljning med verifierad och säkerställd data. Stödmottagare måste därmed redovisa verifierad data för samtliga öppna föreställningar under projektperioden för beviljat stöd.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på en blankett som skickas tillsammans med beslutsbrevet. För projekt kortare än ett år rekvireras 75 % av stödet efter beslut. Resterande stödsumma betalas ut när slutredovisning har skickats in och godkänts. För projekt längre än ett år betalas stödet ut i flera omgångar, först vid projektstart, sedan efter halva projektperioden när en delredovisning har skickats in och godkänts och slutligen när projektet är slutfört och slutredovisning har skickats in och godkänts.

Se även Generella villkor

 

Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Skriv ut