Filminstitutets stöd

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19

Syftet med stödet är att stärka biografägare som förlorat biljettintäkter med anledning av covid-19 samt att stärka svensk film på lång sikt, eftersom den svenska filmen är beroende av att det finns en levande biografstruktur i hela landet för att nå ut till alla dess invånare.

 

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av biografägare som är registrerade hos Filmägarnas Kontrollbyrå och som har varit aktiva med öppna visningar under 2020.

För att kunna få stöd ska sökanden ha vidtagit alla kostnadsbesparingar som varit möjliga och sökt andra relevanta stöd som skapats med anledning av covid-19.

Stöd kan endast sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige. Stöd får inte ges till den som är satt under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

För vad kan man söka?

Stöd fördelas till biografägare för intäktsbortfall under perioden 1 januari – 28 februari 2021 samt 1 mars – 30 april 2021 som en effekt av covid-19. Det kan dels handla om att filmvisningar nödgas ställas in eller att biljettförsäljningen för filmvisningar under dessa perioder kraftigt påverkas negativt.

Vilka villkor måste uppfyllas?


Svensk film bör ges möjlighet att spridas till optimalt antal tittare under stödperioden. För att öka möjligheten till att fler svenska filmer når sin publik i hela landet ska stödmottagare under 2021 då stödet erhålls ha ansvar för att möjliggöra flexibla strategier för spridning av enskilda svenska titlar i olika fönster. Begränsningar genom till exempel villkor om exklusivitet som leder till att filmen inte finns tillgänglig efter första visningsfönstret får därmed inte ske.

När och hur ansöker man?

Detta stöd kan sökas under perioden 1–12 mars 2021.

Ansökningsblankett som finns nedan ska mejlas till covid19@filminstitutet.se senast 12 mars.

Om sökanden inte är medlem i Sveriges Biografägarförbund ska följande bilaga bifogas:

  • Statistik över biljettintäkter under perioden 1 januari – 29 februari 2020 och perioden 1 mars – 30 april 2019. Underlaget ska vara verifierat av Filmägarnas Kontrollbyrå AB.

Gör så här:

  • Gör ett utdrag från Bioguiden för sålda biljetter för perioden 1 januari – 29 februari 2020 samt 1 mars – 30 april 2019 per salong/FKB-nummer där uppgifter om antal besök och bruttobiljettintäkter framgår.
  • Mejla FKB att ni behöver ett verifikat och vilka uppgifter ni har fått fram enligt ovan.
  • FKB svarar med en konfirmation med vilka siffror FKB har för samma period. Detta mejl från FKB ska bifogas i ansökan.

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten. Om sökanden inte fått bekräftelsemejl senast ett par dagar efter inskickad ansökan, vänligen kontakta administratör, se kontaktuppgifter nedan. Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Vid beräkning av intäktsbortfall tas hänsyn till följande faktorer:

  1. Statistik över biljettintäkter under perioden 1 januari – 29 februari 2020.
  2. Statistik över biljettintäkter under perioden 1 mars – 30 april 2019.

Statistiken kommer från Filmägarnas kontrollbyrå / Bioguiden.

Stödet omfattar inte ersättning för utebliven vinst.

Ett stöd får uppgå till högst 75 procent av intäktsbortfall upp till 1 000 000 kronor och högst 50 procent av intäktsbortfall över 1 000 000 kronor per period.

Stöd till en aktör får lämnas med ett belopp som sammanlagt som mest uppgår till
20 000 000 kronor per period.

Observera att stöd fördelas i mån av tillgång på medel.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från handläggare. Beslutsbrev skickas till den e-postadress som angetts i ansökan.

Beslut fattas i slutet av mars.

Hur redovisar man?

Som villkor för stöd och för att Filminstitutet i efterhand ska kunna göra en uppföljning och analys av konsekvenserna av covid-19 ska alla stödmottagare till Filminstitutet skicka in

  1. vidimerad årsredovisning med resultat- och balansräkning för år 2020 senast den 1 augusti 2021. Om stödmottagaren har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2020 – 2021 skickas in senast 7 månader efter avslutat räkenskapsår. (Ange diarienummer för samtliga stöd för intäktsbortfall du har mottagit när du skickar in detta)

  2. vidimerad årsredovisning med resultat- och balansräkning för år 2021 senast den 1 augusti 2022. Om stödmottagaren har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2021 – 2022 skickas in senast 7 månader efter avslutat räkenskapsår. (Ange diarienummer för samtliga stöd för intäktsbortfall du har mottagit när du skickar in detta)

För den biografägare som inte sökt stöd för intäktsbortfall under 2020 ska årsredovisning för 2019 med resultat- och balansräkning bifogas ansökningsblanketten. Om stödmottagare har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2018–2019 samt 2019–2020 skickas in.

Stödmottagare ska delta och svara på eventuella frågor som Filminstitutet kan tänkas ha kring olika åtgärder som vidtagits på grund av covid-19.

 

Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om den som mottagit stödet lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnar sådan redovisning som krävs. Andra beviljade stöd betalas inte ut om det finns grund för återbetalning.

Stödmottagaren blir återbetalningsskyldig om den får stöd från andra offentliga aktörer som täcker samma intäktsbortfall under perioden 1 januari – 28 februari 2021 samt 1 mars – 30 april 2021.

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19 får inte användas till vinst. Om positivt rörelseresultat uppnås det räkenskapsår för vilket krisstödet gäller ska det betalas tillbaka helt eller delvis i förhållande till hur stort rörelseresultat som redovisats. Organisation som mottar detta stöd är ansvariga att själv meddela Filminstitutet eventuellt positivt rörelseresultat för att göra en återbetalning.

Filminstitutet får besluta att stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

  • mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp.
  • stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Hur betalas stödet ut?

Stöd betalas ut efter det att beslut har tagits.

Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningen styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Se även Generella villkor för stödmottagare (länk).

 

Beslutat av Filminstitutets vd den 25 februari 2021

Katja Uneborg

Handläggare

Tel: 08-665 11 66

katja.uneborg@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist Ballester

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Skriv ut