Filminstitutets stöd

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19

Syftet med stödet är att stärka biografägare som tappat biljettintäkter med anledning av covid-19. Ett annat syfte med stödet är också att stärka svensk film på lång sikt, eftersom den svenska filmen är beroende av att det finns en levande biografstruktur i hela landet för att nå ut till alla dess invånare.

Ansökningstiden har gått ut och stödet är inte längre sökbart

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av

 • biografägare som är registrerade hos Filmägarnas Kontrollbyrå och har varit aktiva med öppna föreställningar under 2020.

 

För att kunna få stöd ska sökanden ha vidtagit alla kostnadsbesparingar som varit möjliga och sökt andra relevanta stöd som skapats i anledning av Covid-19.

 

Stöd kan endast sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar filmvisningsverksamhet av professionell art.

Stöd får inte ges till den som är satt under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

För vad kan man söka?

Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningen styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Stöd fördelas till biografägare för intäktsbortfall som uppkommit under perioden 1 oktober – 31 december 2020 som en effekt av covid-19. Det kan dels handla om att filmvisningar har nödgats ställas in eller att biljettförsäljningen för filmvisningar under denna period kraftigt påverkats negativt.

När och hur ansöker man?

Detta stöd kan sökas under perioden 11–18 januari 2021

Ansökningsblanketten är tillgänglig från 11 januari 2020 och ska mejlas till covid19@filminstitutet.se senast 18 januari.

För den biografägare som inte sökt stöd för intäktsbortfall under 2020 ska årsredovisning för 2019 med resultat- och balansräkning bifogas ansökningsblanketten. Om stödmottagare har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2018–2019 samt 2019–2020 skickas in.

Om sökanden är biografägare registrerad i Filmägarnas kontrollbyrå men inte är medlem i Sveriges Biografägarförbund ska följande bilaga bifogas:

 • Statistik över biljettintäkter under perioden 1 oktober – 31 december 2019. Underlaget ska vara verifierat av Filmägarnas Kontrollbyrå AB.
 • Statistik över biljettintäkter under perioden 1 oktober – 31 december 2020. Underlaget ska vara verifierat av Filmägarnas Kontrollbyrå AB.

Gör så här:

 • Gör ett utdrag från Bioguiden för sålda biljetter för perioden 1 oktober – 31 december 2019 samt perioden 1 oktober – 31 december 2020 per salong/FKB-nummer där uppgifter om antal besök och bruttobiljettintäkter framgår.
 • Mejla FKB att ni behöver ett verifikat och vilka uppgifter ni har fått fram enligt ovan.
 • FKB svarar med en konfirmation med vilka siffror FKB har för samma period. Detta mejl från FKB ska bifogas i ansökan.

 

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten. Om sökanden inte fått bekräftelsemejl senast ett par dagar efter inskick, vänligen kontakta administratör, se kontaktuppgifter nedan. Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Vid beräkning av intäktsbortfall tas hänsyn till följande faktorer:

 1. Statistik över biljettintäkter under perioden 1 oktober – 31 december 2019.
 2. Statistik över biljettintäkter under perioden 1 oktober – 31 december 2020.
 3. Antal dagar biografen varit öppen med filmföreställningar för publik under perioden 1 oktober – 31 december.

 

Statistiken kommer från Filmägarnas kontrollbyrå / Bioguiden.


Beräkning av stödsumma görs enligt ovan nämnda faktorer. Observera att stöd fördelas i mån av tillgång på medel och stöd får inte omfatta ersättning för utebliven vinst.

 

Stöd till en aktör får lämnas med ett belopp som sammanlagt som mest uppgår till
20 000 000 kronor.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från handläggare. Beslutsbrev skickas till den e-postadress som angetts i ansökan.

Beslut fattas i början av februari.

Hur redovisar man?

Som villkor för stöd och för att Filminstitutet i efterhand ska kunna göra en uppföljning och analys av konsekvenserna av covid-19 ska alla stödmottagare till Filminstitutet skicka in

 1. vidimerad årsredovisning med resultat- och balansräkning för år 2020 senast den 1 augusti 2021. Om stödmottagaren har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2020 – 2021 skickas in senast 7 månader efter avslutat räkenskapsår. (Ange diarienummer för samtliga stöd för intäktsbortfall du har mottagit när du skickar in detta)

 

Stödmottagare ska delta och svara på eventuella frågor som Filminstitutet kan tänkas ha kring olika åtgärder som vidtagits på grund av covid-19.

 

Mottagaren är återbetalningsskyldig om den som mottagit stödet lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnar sådan redovisning som krävs. Andra beviljade stöd betalas inte ut om det finns grund för återbetalning.

 

Mottagaren blir återbetalningsskyldig om den får stöd från andra offentliga aktörer som täcker samma intäktsbortfall under perioden 1 oktober - 31 december 2020.

 

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19 får inte användas till vinst. Om positivt rörelseresultat uppnås för gällande räkenskapsår när krisstödet beviljas ska det betalas tillbaka helt eller delvis i förhållande till hur stort rörelseresultat som redovisats. Organisation som mottar detta stöd är ansvariga att själv meddela Filminstitutet eventuellt positivt rörelseresultat för att göra en återbetalning.

 

Filminstitutet får besluta att stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

 • mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp.
 • stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Hur betalas stödet ut?

Stöd betalas ut efter beslut har tagits.

 

Fastställt av Filminstitutets vd 9 december 2020.

Porträtt Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig innovation/biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist Ballester

Administratör / Handläggare

Tel: 08-6651169

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Skriv ut