Filminstitutets stöd

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19

Syftet med stödet är att stärka biografägare som tappat biljettintäkter med anledning av covid-19 under perioden 1 juni - 30 september 2020.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av

 • biografägare som är registrerade hos Filmägarnas Kontrollbyrå och har varit aktiva med öppna föreställningar under 2020.

För att kunna få stöd ska sökanden ha vidtagit alla kostnadsbesparingar som varit möjliga och sökt andra relevanta stöd som skapats med anledning av covid-19.

Stöd kan endast sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar filmvisningsverksamhet av professionell art.Stöd får inte ges till den som är satt under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

För vad kan man söka?

Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2020:246 med tillägg i 2020:831) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Stöd fördelas till biografägare för intäktsbortfall som uppkommit under perioden 1 juni - 30 september 2020 som en effekt av covid-19. Det kan dels handla om att filmvisningar har nödgats ställas in eller att biljettförsäljningen för filmvisningar under denna period kraftigt påverkats negativt.

När och hur ansöker man?

Detta stöd kan sökas under perioden 19 - 26 oktober 2020.

Ansökningsblankett som finns nedan ska mejlas till stodhandlingar@filminstitutet.se senast 26 oktober.

Årsredovisning för 2019 med resultat- och balansräkning ska bifogas med ansökningsblanketten. Om stödmottagare har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2018-2019 samt 2019-2020 skickas in.

Om sökanden är biografägare registrerad i Filmägarnas kontrollbyrå men inte är medlem i Sveriges Biografägarförbund ska följande bilaga bifogas:

 • Statistik över biljettintäkter under perioden 1 juni - 30 september 2019. Underlaget ska vara verifierat av Filmägarnas Kontrollbyrå AB. 
 • Statistik över biljettintäkter under perioden 1 juni - 30 september 2020. Underlaget ska vara verifierat av Filmägarnas Kontrollbyrå AB.

Gör så här:

 • Gör ett utdrag från Bioguiden för sålda biljetter för perioden 1 juni - 30 september 2019 samt perioden 1 juni – 30 september 2020 per salong/FKB-nummer där uppgifter om antal besök och bruttobiljettintäkter framgår.
 • Mejla FKB att ni behöver ett verifikat och vilka uppgifter ni har fått fram enligt ovan.
 • FKB svarar med en konfirmation med vilka siffror FKB har för samma period. Detta mejl från FKB ska bifogas i ansökan.

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten. Om sökanden inte fått bekräftelsemejl ett par dagar efter inskick, vänligen kontakta administratör, se kontaktuppgifter nedan.

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Vid beräkning av intäktsbortfall tas hänsyn till följande faktorer:

 1. Statistik över biljettintäkter under perioden 1 juni - 30 september 2019. 

 2. Statistik över biljettintäkter under perioden 1 juni - 30 september 2020.

 3. Antal dagar biografen varit stängd med filmföreställningar för publik under perioden 1 juni - 30 september 2020.

Statistiken kommer från Filmägarnas Kontrollbyrå AB / Bioguiden

Stöd får inte omfatta ersättning för utebliven vinst.

Ett stöd får uppgå till högst 75 procent av intäktsbortfall upp till 1 000 000 kronor och högst 50 procent av intäktsbortfall över 1 000 000 kronor.

Stöd till en aktör får lämnas med ett belopp som sammanlagt som mest uppgår till
10 000 000 kronor.

Observera att stöd fördelas i mån av tillgång på medel och att prioritering görs enligt ovan nämnda faktorer.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från handläggare. Beslutsbrev skickas till den e-postadress som angetts i ansökan.

Beslut fattas den 10 november 2020.

Hur redovisar man?

Som villkor för stöd och för att Filminstitutet i efterhand ska kunna göra en uppföljning och analys av konsekvenserna av covid-19 ska alla stödmottagare till Filminstitutet skicka in

 1. vidimerad årsredovisning med resultat- och balansräkning för år 2020 senast den 1 augusti 2021. Om stödmottagaren har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2019–2020 skickas in senast den 30 oktober 2021.

Stödmottagare ska delta och svara på eventuella frågor som Filminstitutet kan tänkas ha kring olika åtgärder som vidtagits på grund av covid-19.

Mottagaren är återbetalningsskyldig om den som mottagit stödet lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnar sådan redovisning som krävs. Andra beviljade stöd betalas inte ut om det finns grund för återbetalning.

Filminstitutet får besluta att stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

 • mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp,
 • stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

Hur betalas stödet ut?

Stöd betalas ut senast 19 november 2020. 

 

Fastställt av Filminstitutets vd 14 oktober 2020.

Porträtt Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig innovation/biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Silhuett av okänd person

Elin Torestad

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 94

elin.torestad@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

Administratör / Handläggare

Tel: 08-665 1169

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Skriv ut