Filminstitutets stöd

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19

Syftet med stödet är att stärka biografägare som förlorat biljettintäkter med anledning av covid-19 samt att stärka svensk film på lång sikt, eftersom den svenska filmen är beroende av att det finns en levande biografstruktur i hela landet för att nå ut till alla dess invånare.

 

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av biografägare som är registrerade hos Filmägarnas Kontrollbyrå och som fått begränsa sin verksamhet för öppna visningar under stödperioden 1 maj – 30 juni 2021.

För att kunna få stöd ska sökanden ha vidtagit alla kostnadsbesparingar som varit möjliga och sökt andra relevanta stöd som instiftats med anledning av covid-19.

Stöd kan endast sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige. Stöd får inte ges till den som är satt under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

För vad kan man söka?

Stöd fördelas till biografägare för intäktsbortfall under perioden 1 maj – 30 juni 2021 som en effekt av covid-19. Det kan handla om att filmvisningar har tvingats ställa in eller att biljettförsäljningen för öppna filmvisningar påverkas negativt.

Villkor

För att öka möjligheten till att fler svenska filmer når sin publik i hela landet ska stödmottagare under 2021 möjliggöra flexibla strategier för spridning av enskilda svenska titlar i olika fönster. Begränsningar genom till exempel villkor om exklusivitet som leder till att filmen inte finns tillgänglig efter första visningsfönstret får därmed inte ske.

När och hur ansöker man?

Detta stöd kan sökas under perioden 14 - 23 juni 2021.

Ansökningsblankett som finns nedan ska mejlas till covid19@filminstitutet.se senast 23 juni.

För biografägare som har sökt stöd för intäktsbortfall 2020 och ännu inte redovisat detta, ska årsredovisning för 2020 med resultat- och balansräkning bifogas. Om stödmottagare har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2019–2020 bifogas.

När ansökan har registrerats erhålles ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten. Om sökanden ej får detta inom ett par dagar efter inskickad ansökan, vänligen kontakta administratör (se kontaktuppgifter nedan). Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Vid beräkning av intäktsbortfall tas hänsyn till följande faktorer:

  1. Statistik över biljettintäkter under perioden 1 maj – 30 juni 2021.
  2. Statistik över biljettintäkter under perioden 1 maj – 30 juni 2019.
  3. Antal dagar biografen bedrivit filmvisning under perioden 1 maj – 30 juni 2021.

Statistiken kommer från Filmägarnas kontrollbyrå - Bioguiden. Vet ni på förhand att ni saknar statistik från referensperioden 2019 så ange det i ansökningsblanketten.

Ett stöd får uppgå till högst 75 procent av intäktsbortfallet upp till 1 000 000 kronor och högst 50 procent av intäktsbortfallet över 1 000 000 kronor. Stöd till en biografägare får lämnas med ett belopp som sammanlagt uppgår till 20 000 000 kronor.

Stödet omfattar inte ersättning för utebliven vinst. Observera att stöd fördelas i mån av tillgång på medel.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från handläggare. Beslutsbrev skickas till den e-postadress som angetts i ansökan.

Beslut fattas under sommaren 2021.

Hur redovisar man?

Som villkor för stöd ska stödmottagare vara tillgänglig att svara på eventuella frågor som Filminstitutet kan ha kring olika åtgärder som vidtagits på grund av covid-19. Detta för att Filminstitutet i efterhand ska kunna göra en analys av konsekvenserna av covid-19.

  • Alla stödmottagare ska som redovisning skicka in:
    Vidimerad årsredovisning med resultat- och balansräkning för 2021, senast den 1 augusti 2022. Om stödmottagaren har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2021 – 2022 skickas in senast 7 månader efter avslutat räkenskapsår. Ange diarienummer för samtliga stöd för intäktsbortfall du har mottagit när du skickar in detta.

Redovisning skickas till stodhandlingar@filminstitutet.se

Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om den som mottagit stödet lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnar sådan redovisning som krävs. Andra beviljade stöd betalas inte ut om det finns grund för återbetalning.

Stödmottagaren blir återbetalningsskyldig om den får stöd från andra offentliga aktörer som täcker samma intäktsbortfall under perioden 1 maj – 30 juni 2021.

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19 får inte användas till vinst. Om positivt rörelseresultat uppnås det räkenskapsår för vilket krisstödet gäller ska det betalas tillbaka helt eller delvis i förhållande till hur stort rörelseresultat som redovisats. Organisation som mottar detta stöd är ansvariga att själv meddela Filminstitutet eventuellt positivt rörelseresultat för att göra en återbetalning.

Hur betalas stödet ut?

Stöd betalas ut efter det att beslut har tagits.

Filminstitutet får besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

  • mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp.
  • stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningen styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Se även Generella villkor för stödmottagare (länk).

 

Beslutat av Filminstitutets vd den 1 juni 2021

Katja Uneborg

Handläggare

Tel: 08-665 11 66

katja.uneborg@filminstitutet.se

David Sundquist Ballester

David Sundquist Ballester

Administratör

Tel: 08-665 11 69

david.sundquist.ballester@filminstitutet.se

Skriv ut