Filminstitutets stöd

Stöd till upprustning av biograf

Syftet med stödet är att stärka och utveckla en biografstruktur med hög teknisk standard och god visningsmiljö i hela landet.

 

Vem kan söka?

 • Stödet kan sökas av biografägare registrerade hos Filmägarnas kontrollbyrå
 • på orter med färre än 25 000 invånare*
 • på orter med fler än 25 000 invånare som uppfyller definitionen av komplementbiograf**
 • på orter med fler än 25 000 invånare om särskilda skäl föreligger.
 • Även sammanslutning av flera biografägare för biografer som uppfyller kraven kan söka stödet.

*Antalet invånare bedöms i enlighet med SCB:s tätortsregister.
**Biograf där minst 30 % av de öppna visningarna föregående spelår i en biograf, utgörs av filmer som inte kommer från USA, Sverige, Australien, Storbritannien och Nya Zeeland.

För vad kan man söka?

Stöd fördelas i första hand till inköp/installation eller upprustning av teknik för filmvisning såsom projektor (endast nya) med kringutrustning, ljudutrustning och filmduk.
Stöd kan även utgå till:

 • Biograffåtöljer
 • Teknik för web- och telefonbaserad biljettbokning eller liknande
 • Teknik för elektronisk reklam och information
 • Ljusskylt med biografens namn
 • Enklare renovering av salong och foajé

På grund av rådande omständigheter till följd av covid-19-pandemin kommer tillsvidare stöd huvudsakligen att beviljas för inköp/installation eller upprustning av teknik för filmvisning såsom projektor med kringutrustning, ljudutrustning, filmduk och teknik för digitalt kassasystem.
Stöd kan beviljas upp till 200 000 kronor. För digital projektionsutrustning kan stödet bli högre, upp till 300 000 kronor. Sökt belopp ska matchas av en lika stor egeninsats som kan finansieras av biografägare, kommun, region eller andra aktörer.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Stödet kan uppgå till högst 50 procent av upprustningens totala kostnad. Ansökan ska innehålla minst två offerter från olika leverantörer. Stödet ges inte i efterhand till redan genomförda åtgärder. Upprustningen ska genomföras senast sex månader efter beslutsdatum.

Se även dokumentet Generella villkor.

När och hur ansöker man?

Stöd upp till 50 000 kronor kan sökas löpande. Handläggningstiden är cirka fyra veckor.

Högre stöd kan sökas fyra gånger under 2021: 1 februari, 3 maj, 30 augusti och 28 oktober. Ansökan görs på särskild blankett.

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten.

Om sökanden inte fått bekräftelsemejl ett par dagar efter inskick, vänligen kontakta stodhandlingar@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info:: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av ansökan utifrån stödets syfte. Följande faktorer har stor betydelse:

 • Att upprustningen ökar den lokala publikens möjlighet att se ett kontinuerligt brett utbud av film på biograf och uppleva god visningskvalitet.
 • Att upprustningen är relevant och kostnadseffektiv.
 • För ansökningar över 200 000 kronor ska en treårig verksamhetsplan bifogas ansökan om biografen inte skickat in en sådan tidigare till Filminstitutet.

Följande faktorer har stor betydelse:

 • Att de övergripande målen är kopplade till platsen och den tänkta målgruppen.
 • Att mångfald och barnperspektiv beaktats när målgruppen definierats.
 • Att upprustningen är strategiskt viktig för att nå målen.
 • Att publikmålet är realistiskt och att planen även i övrigt är konkret och genomförbar.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & Visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd efter rekommendation från handläggaren. En referensgrupp är rådgivande för stöd över 50 000 kronor.

Beslutsbrev skickas till den adress som angetts i ansökan.

Hur redovisar man?

Biografägaren redovisar stödet genom att skicka in underlag som styrker kostnaderna senast sex månader efter beslut.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på en blankett som skickas tillsammans med beslutsbrevet och betalas ut mot fakturaunderlag i efterskott. Även kvitton på att hela installationen/åtgärden är betald ska bifogas.
Se även dokumentet Generella villkor längst ner på sidan.

Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Skriv ut