Ja, jag förstår och accepterar att filminstitutet.se använder cookies.

Läs mer här.

Stäng
Filminstitutets stöd

Stöd till utveckling av biografverksamhet

Syftet med stödet är att stärka och utveckla biografstrukturen för att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik, att stärka biografens position samt att öka både intäkter och antalet besökare. Det kan gälla allt från investeringar i lokalen i form av ny teknik eller komfort till investering av nya digitala kommunikationskanaler.

 

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av biografägare som uppfyller samtliga av nedanstående krav:

  • Som är registrerade hos Filmägarnas kontrollbyrå
  • Som är aktiva med öppna föreställningar under 2019
  • Som har max tre salonger
  • finns i
    -tätorter med upp till 25 000 invånare (enligt SCB:s tätortsregister)
    - tätorter med fler än 25 000 invånare och uppfyller definitionen av komplementbiograf*
    -tätorter med fler än 25 000 invånare om särskilda skäl föreligger**

*Biograf där minst 30 % av de öppna visningarna föregående spelår i en biograf, utgörs av filmer som inte kommer från USA, Sverige, Australien, Storbritannien och Nya Zeeland.
**Biograf som har särskild betydelse geografiskt eller i programsättning och även har behov av ekonomiskt stöd.

För vad kan man söka?

Stöd fördelas till biografen för att utveckla verksamheten långsiktigt. En utvecklingsstrategi för vilka åtgärder biografägaren planerar genomföra under perioden 2019 ska bifogas ansökan. Strategin ska innehålla en behovsanalys som beskriver nuläge och förändringsbehov samt åtgärder som behövs göras för att öka besökare och intäkter. Syftet med stödet är att höja standarden i biografen för att bli mer attraktiv för besökarna, öka antalet föreställningar samt att utveckla marknadsföringsarbetet för att öka kännedom kring verksamheten till fler publikgrupper i lokalsamhället.

Prioriterade åtgärder 2018:
Projektor, biografstolar, publikutveckling barn & unga, filmduk, biografljud, marknadsföring, utveckling av webbplats inkl. digitalt biljettsystem, digitala skärmar, mindre renovering (bygga/måla), bredda filmutbudet, personalutbildning, ridå & mask.
Även andra åtgärder, viktiga för biografen, kan prioriteras 2019. Utgå alltid från behoven ni identifierar inom er biografverksamhet.

När och hur ansöker man?

Stödet kan endast sökas en gång per biograf under 2019: Deadline är 2 september. Handläggningstiden är ca 12 veckor. Ansökan görs på särskild blankett och postas till Svenska Filminstitutet. En resultatrapport för första halvåret 2019 samt en utvecklingsstrategi ska bifogas ansökan.
Ta kontakt med handläggare för att initiera en dialog om du känner dig osäker på hur du skriver ansökan.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Hur bedöms ansökan?

Fördelning av stöd ska göras efter en bedömning av behov och ambitioner på sökandens utvecklingsstrategi och möjligheten att realisera denna.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & Visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd efter rekommendation från handläggaren. En referensgrupp är rådgivande. Beslutsbrev skickas till den adress som angetts i ansökan.

Hur betalas stödet ut?

75 % av stödet rekvireras på en blankett som skickas tillsammans med beslutsbrevet. Resterande stödsumma betalas ut när slutredovisning har inkommit och godkänts.

Hur redovisar man?

Biografägaren redovisar stödet genom att skicka in en redovisningsblankett samt en ekonomisk sammanställning av kostnaderna styrkt av revisor. Stödmottagare ska även i efterhand redovisa biografbesökarstatistik för 2019 med verifierad och säkerställd data. Stödmottagare måste därmed redovisa från Filmägarnas kontrollbyrå verifierad data för samtliga öppna föreställningar under denna period.

Dessa redovisningar ska skickas till Filminstitutet senast den 31 mars 2021. Om redovisning inte skickas in i tid blir biografägaren återbetalningsskyldig.

Se även dokumentet Generella villkor längst ner på sidan.

 

Elin Torestad

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 94

elin.torestad@filminstitutet.se

Skriv ut