Filminstitutets stöd

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19

Syftet med stödet är att stärka arrangörer av filmföreställningar på biografer som tappat biljettintäkter med anledning av covid-19.

 

Ansökningstiden har gått ut

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av

 • biografägare som är registrerade hos Filmägarnas Kontrollbyrå och har varit aktiva med öppna föreställningar under 2020.
 • andra arrangörer av filmvisning på biograf öppna för allmänheten till exempel filmfestivaler, föreningar eller organisationer.

Stöd kan endast sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar filmvisningsverksamhet av professionell art.

Stöd får inte ges till den som är satt under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

För vad kan man söka?

Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2020:246)om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Stöd fördelas till anordnare av filmföreställning på biograf för intäktsbortfall som uppkommit under perioden 12 mars – 31 maj 2020 som en effekt av covid-19. Det kan dels handla om att filmvisningar har nödgats ställas in eller att biljettförsäljningen för filmvisningar under denna period kraftigt påverkats negativt.

När och hur ansöker man?

Detta stöd kan sökas under perioden 27 april – 5 maj 2020.

Ansökningsblankett som finns nedan ska mejlas till stodhandlingar@filminstitutet.se senast 5 maj.

Om sökanden är biografägare registrerad i Filmägarnas kontrollbyrå men inte är medlem i Sveriges Biografägarförbund ska följande bilaga bifogas:

 • Statistik över biljettintäkter under perioden 12 mars – 31 maj 2019. Underlaget ska vara verifierat av Filmägarnas Kontrollbyrå AB.

Om sökanden inte är en biografägare registrerad i Filmägarnas Kontrollbyrå ska dessutom dessa handlingar bifogas:

 • Budget med beräkning av minskade eller helt uteblivna biljettintäkter samt beräkning av kostnader, se budgetmall nedan.
 • Dokumenterad planerad programverksamhet för perioden 12 mars – 31 maj 2020.
 • Dokumenterat resultat från liknande programverksamhet under samma tidsperiod från 2019.

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten. Om sökanden inte fått bekräftelsemejl senast 10 maj, vänligen kontakta administratör, se kontaktuppgifter nedan.

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

För biografägare beräknas stödsumman proportionellt utifrån statistik över biljettintäkter under perioden 12 mars – 31 maj 2019.  Hur stor stödsumman blir beror på tillgång till medel och antal sökande.

Vid beräkning av intäktsbortfall tas hänsyn till följande faktorer:

 1. Förlorade intäkter utifrån dokumenterad planerad programverksamhet under perioden 12 mars – 31 maj och en jämförelse med liknande programverksamhet som sökanden har genomfört samma period 2019.

 2. Avdrag för eventuellt minskade kostnader som är en följd av att föreställning har ställts in eller kraftigt påverkats av minskad biljettförsäljning samt kostnader som kunde ha undvikits vid beslut om inställda föreställningar. Avdrag görs också för annat offentligt stöd och andra ersättningar som ges med anledning av att föreställning ställts in.

 3. En prövning av ekonomiskt behov kommer också att göras för där följande faktorer är av stor vikt:
 • Hög andel subventioner eller verksamhetsstöd från kommun eller annan offentlig aktör.
 • Storlek på ordinarie fasta kostnader.
 • Hur stor andel av de totala intäkterna som sökanden har förlorat under nämnda period (inkluderat bidrag, annan försäljning, med mera)

Stöd får inte omfatta ersättning för utebliven vinst.

Ett stöd får uppgå till högst 75 procent av intäktsbortfall upp till 1 000 000 kronor och högst 50 procent av intäktsbortfall över 1 000 000 kronor.

Stöd till en aktör får lämnas med ett belopp som sammanlagt som mest uppgår till
10 000 000 kronor.

Observera att stöd fördelas i mån av tillgång på medel och att prioritering görs enligt ovan nämnda faktorer.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från handläggare. Beslutsbrev skickas till den e-postadress som angetts i ansökan.

Beslut fattas den 18 maj.

Hur betalas stödet ut?

Stöd betalas ut senast 20 maj 2020 till biografägare registrerade hos Filmägarnas Kontrollbyrå.

Hur redovisar man?

Som villkor för stöd och för att Filminstitutet i efterhand ska kunna göra en uppföljning och analys av konsekvenserna av covid-19 ska alla stödmottagare till Filminstitutet skicka in

 1. årsredovisning för 2019 med resultat- och balansräkning senast den 1 augusti 2020. Om stödmottagare har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2018–2019 skickas in.
 2. vidimerad årsredovisning med resultat- och balansräkning för år 2020 senast den 1 augusti 2021. Om stödmottagaren har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2019–2020 skickas in senast den 31 mars 2021.

Stödmottagare förväntas delta och svara på eventuella frågor som Filminstitutet kan tänkas ha kring olika åtgärder som vidtagits på grund av covid-19.

Mottagaren är återbetalningsskyldig om den som mottagit stödet lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnar sådan redovisning som krävs. Andra beviljade stöd betalas inte ut om det finns grund för återbetalning.

Filminstitutet får besluta att stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

 • mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp,
 • stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

 

Beslutat av Filminstitutets styrelse den 24 april 2020

Porträtt Helena Simonsson

Helena Simonsson

Svensk lanseringskonsulent

Tel: 08-665 11 96

helena.simonsson@filminstitutet.se

Porträtt Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig innovation/biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Tomas Johansson

Tomas Johansson

Ansvarig distributionsstöd

Tel: 08-665 11 35

tomas.johansson@filminstitutet.se

Silhuett av okänd person

Elin Torestad

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 94

elin.torestad@filminstitutet.se

Skriv ut