Filminstitutets stöd

Stöd till distribution och visning - årligt stöd. Särskild utlysning hösten 2020 med anledning av covid-19

Syftet med stödet är att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik i hela landet samt att öka mångfalden på den svenska filmrepertoaren.

Ansökningstiden har löpt ut

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av

 • etablerade distributörer och filmfestivaler

Med etablerade distributörer avses organisation som varit registrerad hos Filmägarnas kontrollbyrå och verksam som biografdistributör minst två år. Distributörens samlade filmutbud ska bedömas ha stor betydelse för mångfalden på den svenska marknaden, till exempel vad gäller ursprungsland.

Med etablerade filmfestivaler avses organisation som varit verksam och genomfört årliga filmfestivaler i minst två år. Festivalens samlade filmutbud, omfattning och publika genomslag ska bedömas ha nationellt genomslag och inte enbart vara av lokalt intresse.

För att kunna få stöd ska sökanden ha vidtagit alla kostnadsbesparingar som varit möjliga och sökt andra relevanta stöd som skapats med anledning av covid-19.

Stöd kan endast sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar filmvisningsverksamhet av professionell art.

Stöd får inte ges till den som är satt under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

För vad kan man söka?

Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2020:246 med tillägg i 2020:831)om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Stöd fördelas för att kompensera för intäktsbortfall samt för höjda kostnader med anledning av spridningen av covid-19 under perioden 1 juni – 31 december 2020. Stödet får användas till att täcka fasta kostnader samt marknadsföring av filmvisningar på biograf. 

Stöd får inte omfatta ersättning för utebliven vinst.

När och hur ansöker man?

Detta stöd kan sökas under perioden 19 - 26 oktober 2020.

Ansökningsblankett som finns nedan ska mejlas till stodhandlingar@filminstitutet.se senast 26 oktober tillsammans med obligatoriska bilagor.

 • Resultaträkning för 2019
 • Ifylld budgetmall

Distributörer ska dessutom bifoga:

 • Lista på planerade filmer för biograflansering under 2020 och 2021, samt filmernas planerade premiärdatum.
 • Utdrag ur Filmägarnas Kontrollbyrå med totalt inspelade biografintäkter under 2019.
 • Utdrag ur Filmägarnas Kontrollbyrå med totalt inspelade biografintäkter under 2020 tom 30 september.

Festivaler ska dessutom bifoga:

 • Dokumenterad planerad programverksamhet under perioden 1 juni - 31 december 2020 om evenemanget ännu inte genomförts.
 • Dokumenterad genomförd programverksamhet under perioden 1 juni - 26 oktober 2020.
 • Dokumenterat resultat från liknande programverksamhet under samma tidsperiod från 2019.

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten. Om sökanden inte fått bekräftelsemejl ett par dagar efter inskick, vänligen kontakta administratör, se kontaktuppgifter nedan.

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning om organisations samlade filmutbud har stor betydelse för mångfalden i det svenska filmutbudet på biograf, till exempel tematik, form eller ursprungsland.
Följande faktorer har stor betydelse:

 • om verksamheten är av nationellt intresse
 • om det finns en långsiktig finansiell förmåga att bedriva verksamheten
 • om verksamheten ökar mångfalden i filmutbudet
 • om verksamheten når en mångfald av publikgrupper
 • om verksamheten arbetar med filmutbud med begränsad ekonomisk bärkraft men med högt publikt eller konstnärligt värde
 • om verksamheten är specifikt inriktad på filmutbud för barn och unga

Om sökande bedöms uppfylla ovanstående kriterier görs en bedömning av förmodat intäktsbortfall.

Vid bedömning av intäktsbortfallet är följande faktorer viktiga:

 • Höjda kostnader på grund av covid-19
 • Minskade intäkter på grund av covid-19
 • Om sökanden har reducerat möjliga kostnader som kunde ha undvikits
 • Andra offentliga stöd och ersättningar som givits med anledning av covid-19

Ett stöd får uppgå till högst 75 procent av intäktsbortfall upp till 1 000 000 kronor och högst 50 procent av intäktsbortfall över 1 000 000 kronor.

Stöd till en aktör får lämnas med ett belopp som sammanlagt som mest uppgår till 10 000 000 kronor.

Observera att stöd fördelas i mån av tillgång på medel och att prioritering görs enligt ovan nämnda faktorer.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från handläggare. Beslutsbrev skickas till den e-postadress som angetts i ansökan.

Beslut fattas den 10 november 2020.

Hur redovisar man?

Som villkor för stöd och för att Filminstitutet i efterhand ska kunna göra en uppföljning och analys av konsekvenserna av covid-19 ska alla stödmottagare till Filminstitutet skicka in

Vidimerad årsredovisning med resultat- och balansräkning för år 2020 senast den 1 augusti 2021. Om stödmottagaren har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2020-2021 skickas in senast den 31 september 2021.

Stödmottagare ska också delta och svara på eventuella frågor som Filminstitutet kan tänkas ha kring olika åtgärder som vidtagits på grund av covid-19.

Mottagaren är återbetalningsskyldig om den som mottagit stödet lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnar sådan redovisning som krävs. Andra beviljade stöd betalas inte ut om det finns grund för återbetalning.

Filminstitutet får besluta att stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

 • mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp,
 • stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

Hur betalas stödet ut?

Stöd betalas ut senast 19 november 2020.

Beslutat av Filminstitutets styrelse den 14 oktober 2020.

Porträtt Helena Simonsson

Helena Simonsson

Svensk lanseringskonsulent

Tel: 08-665 11 96

helena.simonsson@filminstitutet.se

Porträtt Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig innovation/biografstöd/publikarbete

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Tomas Johansson

Tomas Johansson

Ansvarig distributionsstöd

Tel: 08-665 11 35

tomas.johansson@filminstitutet.se

Silhuett av okänd person

Elin Torestad

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 94

elin.torestad@filminstitutet.se

Skriv ut