Filminstitutets stöd

Stöd till distribution och visning - årligt stöd. Särskild utlysning våren 2021 med anledning av covid-19

Syftet med stödet är att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik i hela landet samt att öka mångfalden på den svenska filmrepertoaren.

Syfte och mål

Syftet med stödet är att kompensera distributörer som bidrar till att öka mångfalden på den svenska biografrepertoaren, till exempel vad gäller tematik, form eller ursprungsland, för intäktsbortfall som uppkommit med anledning av covid-19.

 

Vilka villkor måste uppfyllas?

Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske. Se även Generella villkor (LÄNK).

 

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av etablerade distributörer på den svenska biografmarknaden.

Med etablerade distributörer avses organisation som varit registrerad hos Filmägarnas kontrollbyrå och verksam som biografdistributör minst två år. Distributörens samlade filmutbud ska bedömas ha stor betydelse för mångfalden på den svenska marknaden, till exempel vad gäller ursprungsland.

För att kunna få stöd ska sökanden ha vidtagit alla kostnadsbesparingar som varit möjliga och sökt andra relevanta stöd som skapats med anledning av covid-19.

Stöd får inte ges till den som är satt under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

För vad kan man söka?

Stödet kan sökas för att kompensera intäktsbortfall som kan härledas till nedsatt kapacitet på landets biografer på grund av spridningen av covid-19 under perioden 1 januari – 30 juni 2021.

När och hur ansöker man?

Stödet kan sökas under perioden 15–19 mars 2021.

Ansökan görs på särskild blankett som sökande mejlar tillsammans med efterfrågade bilagor till stodhandlingar@filminstitutet.se.

Sökande ska bifoga följande bilagor till ansökan:

  • Utdrag från Filmägarnas Kontrollbyrå med totalt inspelade biografintäkter under 2017–2019
  • Lista på planerade filmer för biograflansering under 2021 för titlar där det finns ett distributionsavtal.


När ansökan har registrerats av Filminstitutet får sökande en bekräftelse till den e-postadress som angetts i ansökan. Om sökanden inte har fått bekräftelsemejl inom tre arbetsdagar från det att ansökan skickats in, vänligen kontakta stodhandlingar@filminstitutet.se

Observera att ansökningar som är ofullständiga kommer inte att behandlas av Filminstitutet.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmänna-handlingar/allmänna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Handläggare bedömer varje ansökan för sig, och i förhållande till övriga ansökningar, utifrån stödets syfte och mål, riktlinjer och budget för stödmedlen. Stöd beviljas i konkurrens med andra sökande och storleken på beviljat stöd grundar sig på uppgifter i ansökan.

En bedömning görs om distributörens samlade filmutbud har stor betydelse för mångfalden på den svenska biografrepertoaren. Grund för denna bedömning görs med underlag om vilka filmer distributören har lanserat bakåt i tiden samt vilka filmer som planeras för lansering under 2021.

 

Följande faktorer har stor betydelse:

  • verksamheten ökar mångfalden i filmutbudet på biograf, till exempel vad gäller tematik, form eller ursprungsland.
  • verksamheten arbetar med filmutbud på biograf med begränsad ekonomisk bärkraft men med högt publikt eller konstnärligt värde

 

Om distributören bedöms uppfylla ovanstående kriterier görs en beräkning av förlorade intäkter samt av stödbehov. Bedömning genomförs med underlag av inspelade biljettintäkter under åren 2017–2019 samt utifrån mottagna lanseringsstöd under åren 2017–2019.

Hur fattas beslut?

Ansökan bereds av handläggare på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation från ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-postadress som sökande har angett i ansökan.

Stöd får inte omfatta ersättning för utebliven vinst.

Beslutet är slutgiltigt och är inte möjligt att överklaga.

Hur redovisar man?

Som villkor för stöd och för att Filminstitutet i efterhand ska kunna göra en uppföljning och analys av konsekvenserna av covid-19 ska alla stödmottagare till Filminstitutet skicka in:

  • vidimerad årsredovisning med resultat- och balansräkning för år 2020 senast den 1 augusti 2021.

Om stödmottagaren har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2020 – 2021 skickas in senast

7 månader efter avslutat räkenskapsår. Ange diarienummer för samtliga stöd för intäktsbortfall som stödmottagaren har mottagit.

  • vidimerad årsredovisning med resultat- och balansräkning för år 2021 senast den 1 augusti 2022.

Om stödmottagaren har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2021 – 2022 skickas in senast

7 månader efter avslutat räkenskapsår. Ange diarienummer för samtliga stöd för intäktsbortfall som stödmottagaren har mottagit.

  • För den organisation som inte sökt eller fått stöd för intäktsbortfall under 2020 ska årsredovisning för 2019 med resultat- och balansräkning bifogas ansökningsblanketten. Om stödmottagare har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2018–2019 samt 2019–2020 skickas in.

Stödmottagare ska delta och svara på eventuella frågor som Filminstitutet kan tänkas ha kring olika åtgärder som vidtagits på grund av covid-19.

Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om den som mottagit stödet lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnar sådan redovisning som krävs. Andra beviljade stöd betalas inte ut om det finns grund för återbetalning.

Hur betalas stödet ut?

Stödet betalas ut till stödmottagaren efter beslut, enligt uppgifter som sökande angett i ansökan.

 

Porträtt Helena Simonsson

Helena Simonsson

tf Enhetschef

Tel: 08-665 11 96

helena.simonsson@filminstitutet.se

Skriv ut