Filminstitutets stöd

Stöd till distribution och visning – årligt stöd. Särskild utlysning med anledning av covid-19

Syftet med stödet är att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik i hela landet samt att öka mångfalden på den svenska filmrepertoaren.

Ansökningstiden har gått ut

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av etablerade distributörer på den svenska biografmarknaden. Med etablerad avses en organisation som varit verksam i minst tre år, och som är registrerad hos Filmägarnas Kontrollbyrå. För att få stöd ska distributörens samlade filmutbud bedömas ha stor betydelse för mångfalden på den svenska biografmarknaden. Det kan till exempel gälla tematik, form eller ursprungsland.


Stöd kan endast sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar filmvisningsverksamhet av professionell art.

Stöd får inte ges till den som är satt under rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

För vad kan man söka?

Filminstitutet fördelar statsbidrag med stöd av förordning (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Förordningarna styr hur Filminstitutets stödgivning får ske.

Stöd fördelas för att komplensera för intäktsbortfall som kan härledas till spridningen av covid-19 under perioden 12 mars - 31 maj 2020 och får användas till att täcka distributörens fasta kostnader.

Vid beräkningen av intäktsbortfallet ska avdrag göras för

 • minskade konstnader som är en följd av att biografföresställningar har ställts in
 • kostnader som kunde ha undvikits när föreställningarna ställdes in, och
 • annat offentligt stöd och andra ersättningar som ges med anledning av att föreställningarna har ställts in.

Stöd får inte omfatta ersättning för utebliven vinst.

När och hur ansöker man?

Detta stöd kan sökas under perioden 27 april - 5 maj 2020.

Ansökningsblankett som finns nedan ska mejlas in till stodhandlingar@filminstitutet.se senast 5 maj tillsammans med obligatoriska bilagor.

 • Lista på planerade filmer för biograflansering under 2020 och filmernas planerade premiärdatum.
 • Utdrag från Filmägarnas Kontrollbyrå med totalt inspelade biografintäkter under 2019.
 • Resultaträkning för 2019

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten. Om sökanden inte fått bekräftelsemejl ett par dagar efter inskick, vänligen kontakta stodhandlingar@filminstiutet.se

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.

Oberservera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs- eller driftsföhållanden. För mer information:https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

 

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning om distributörens samlade filmutbud har stor betydelse för mångfalden på den svenska biografmarknaden, till exempel tematik, form eller ursprungsland. Följande faktorer har stor betydelse:

 • om verksamheten är av nationellt intresse
 • om det finns en långsiktig finansiell förmåga att bedriva verksamheten
 • om verksamheten ökar mångfalden i filmutbudet på biograf
 • om verksamheten når en mångfald av publikgrupper på biograf
 • om verksamheten arbetar med filmutbud på biograf med begränsad ekonomisk bärkraft men med högt publikt eller konstnärligt värde

Om distributören bedöms uppfylla ovanstående kriterier görs en beräkning av förlorade intäkter utifrån statistik av inspelade biljettintäkter 2019.

Ett stöd får uppgå till högst 75 procent av intäktsbortfall upp till 1 000 000 kronor och högst 50 procent av intäktsbortfall över 1 000 000 kronor.

Stöd till en aktör får lämnas med ett belopp som sammanlagt som mest uppgår till 10 000 000 kronor.

Observera att stöd fördelas i mån av tillgång till medel och att prioritering görs enligt ovan nämnda faktorer.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd efter rekommendation från handläggare. Beslutsbrev skickas till den e-post adress som angetts i ansökan.

Beslut om stöd fattas 18 maj 2020.

Hur redovisar man?

Som villkor för stöd och för att Filminstitutet i efterhand ska kunna göra en uppföljning och analys av konsekvenserna av covid-19 ska alla stödmottagare till Filminstitutet skicka in

 • årsredovisning för 2019 med resultat- och balansräkning senast den 1 augusti 2020. Om stödmottagare har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2018–2019 skickas in.
 • vidimerad årsredovisning med resultat- och balansräkning för år 2020 senast den 1 augusti 2021. Om stödmottagaren har brutet räkenskapsår ska årsredovisning för 2019–2020 skickas in senast den 31 mars 2021.

Stödmottagare förväntas delta och svara på eventuella frågor som Filminstitutet kan tänkas ha kring olika åtgärder som vidtagits på grund av covid-19.

Mottagaren är återbetalningsskyldig om den som mottagit stödet lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnar sådan redovisning som krävs. Andra beviljade stöd betalas inte ut om det finns grund för återbetalning.

Filminstitutet får besluta att stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

 • mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp,
 • stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

Hur betalas stödet ut?

Stöd betalas ut senast den 20 maj 2020.

Beslutat av Filminstitutets styrelse den 24 april 2020.

 

Skriv ut