Filminstitutets stöd

Stöd till distribution och visning – årligt stöd

Syftet med stödet är att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik i hela landet samt att öka mångfalden på den svenska filmrepertoaren.

 

- Årligt stöd

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av aktör som främjar distribution och visning av film i olika visningsfönster; till exempel distributörer, filmfestivaler, föreningar och organisationer. Endast etablerad aktör i den svenska filmbranschen kan söka. Med etablerad avses en organisation som varit verksam i minst tre år.
Biografägare hänvisas till biografstöden.

För vad kan man söka?

För kontinuerlig verksamhet som har som huvudsyfte att sprida film till publik. För kontinuerlig verksamhet vars främsta syfte är att upprätthålla och utveckla strukturer och kompetens för visning av film. Stöd kan sökas för ett eller två år.

Tillfälligt ökat anslag

Riksdagen har den 20 juni beslutat att tillfälligt förstärka stödet för mindre biografer, filmfestivaler och andra aktörer som verkar för att främja en levande filmkultur i hela landet med 15 miljoner kronor. 6 miljoner kronor av det tillfälliga stödet tillförs det årliga stödet. De extra medlen tillkommer utöver de ordinarie medlen och fördelas utifrån stödets ordinarie bedömningskriterier i samband med den ordinarie ansökan om årligt stöd. Det kommer tydligt att kommuniceras hur stor del av stödsumman som kommer från de extra medlen 2018. Stödmottagarna kan använda de extra medlen från beslut och under hela 2019.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Se dokumentet Generella villkor längst ner på sidan.

När och hur ansöker man?

Stödet kan sökas en gång per år. Handläggningstiden är 9 veckor. 2019: 14 oktober. Beslut fattas i mitten av december. Ansökningsblankett finns att ladda ner längst ner på sidan. 

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att bergäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av ansökan utifrån stödets syfte. Följande faktorer har stor betydelse:

  • om verksamheten är av nationellt intresse
  • om det finns en långsiktig finansiell förmåga att bedriva verksamheten
  • om verksamheten ökar mångfalden i filmutbudet
  • om verksamheten når en mångfald av publikgrupper
  • om verksamheten bidrar till utveckling och innovation
  • om verksamheten arbetar med filmutbud med begränsad ekonomisk bärkraft men med högt publikt eller konstnärligt värde

Filminstitutet prioriterar verksamhet för barn och unga i alla distributions- och visningsled.

Samma bedömningsgrunder används vid ansökan för ett och två år, men vid bedömning av ansökan för två-årigt stöd läggs särskild vikt vid verksamhetens långsiktiga finansiella förmåga samt strävan efter utveckling och innovation.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd efter rekommendation från handläggaren. En referensgrupp är rådgivande. Beslutsbrev skickas till den adress som angetts i ansökan.

Hur redovisar man?

Slutredovisning av stödet sker årligen via verksamhetsberättelse tillsammans med en detaljerad ekonomisk redovisning, genom resultaträkning underskriven av auktoriserad revisor (för stöd lägre än 500 000 kronor behöver revisorn inte vara auktoriserad).
Dessutom äger uppföljningsmöten mellan stödmottagaren och Filminstitutet rum var sjätte månad. Filminstitutet bjuder in till dessa möten.

Stödmottagare av stöd till lansering av utländsk film ska dessutom redovisa verifierad biografbesöksstatistik för samtliga öppna föreställningar per biograf per film. Andra uppgifter om publikt utfall (andra visningsfönster, geografisk spridning m m) redovisas i särskild enkät. Samtliga uppgifter ska redovisas skyndsamt under januari månad nästkommande år med möjlighet till senare komplettering om stödmottagaren är beroende av tredje part för uppgifter. Samtliga redovisningsblanketter finns att ladda ner längst ner på sidan.

Stödmottagare av stöd till lansering av utländsk film måste leverera film- och dokumentationsmaterial, så kallat säkerhetsmaterial, för den färdiga filmen till Filminstitutet (enligt liknande rutiner som vid beviljat produktionsstöd).

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på en blankett som skickas tillsammans med beslutsbrevet. Stöd kan rekvireras från och med mitten av januari. För tvååriga stöd betalas stödet ut enligt beslutsbrev. Innan stöd som innefattar distribution av utländsk film kan betalas ut måste intyg om leverans av säkerhetsmaterial ha undertecknats av firmatecknare och skickats in till Filminstitutet.

Se även Generella villkor.

Tomas Johansson

Ansvarig distributionsstöd

Tel: 08-665 11 35

tomas.johansson@filminstitutet.se

Kristin Engstedt

Enhetschef

Tel: 08-665 12 95

kristin.engstedt@filminstitutet.se

Skriv ut