Filminstitutets stöd

Stöd till innovation inom distribution och visning

Syftet med stödet är att utveckla nya former för distribution och visning som ökar filmens möjlighet att nå publiken.

Stödet upphör 31 december 2020 i och med ett styrelsebeslut den 10 december 2020.
Endast redovisning är möjlig.

Vem kan söka?

Företag och andra organisationer som professionellt verkar för spridning av film kan söka stödet.

För vad kan man söka?

Stödet får ges för användning för att i nya konstellationer utveckla innovativa idéer inom distribution och visning av film. Idéerna kan till exempel handla om metoder, affärsmodeller, teknik och organisation.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Idéutvecklingen ska ske i samarbete mellan minst två aktörer, varav minst en från en annan bransch än filmbranschen. Ett samarbetsavtal mellan aktörerna ska bifogas ansökan.
Stödet kan som högst uppgå till 75 procent av budgeten för projektet. Stöd kan beviljas upp till 100 000 kronor.

Se även Generella villkor.

När och hur ansöker man?

Stödet kan sökas tre gånger per år. Deadline 2020: 16 mars, 1 september och 28 oktober. Ansökan görs på särskild blankett som mejlas till stodhandlingar@filminstitutet.se

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten. Om sökanden inte fått bekräftelsemejl ett par dagar efter inskick, vänligen kontakta stodhandlingar@filminstiutet.se

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info:: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av ansökan utifrån stödets syfte. Följande faktorer har stor betydelse:

  • Att projektet kan underlätta filmens väg till publiken.
  • Att idén är ny eller väsentligt förbättrad från det som redan är känt.
  • Att idén är långsiktigt hållbar. Att idén har potential att spridas och få genomslag.

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd efter rekommendation från handläggaren. En referensgrupp är rådgivande. Beslutsbrev skickas till den adress som angetts i ansökan.

Hur redovisar man?

Stödmottagaren skickar in en blankett för redovisning av stödet. Slutredovisning ska skickas in senast tre månader efter projektet avslutats. Stödmottagaren redovisar kostnaderna genom huvudbok eller resultaträkning underskriven av auktoriserad revisor, eller i sista hand genom vidimerade fakturakopior. Samtliga redovisningsblanketter finns att ladda ner längst ner på sidan.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickas tillsammans med beslutet. Utbetalning sker vid två tillfällen: 75 procent efter beslut och 25 procent efter redovisning av styrkta kostnader och projektets utfall.

Läs även Generella villkor.

Ulrika Sundbäck

Ulrika Sundbäck

Ansvarig biografstöd

Tel: 08-665 11 31

ulrika.sundback@filminstitutet.se

Skriv ut