Ja, jag förstår och accepterar att filminstitutet.se använder cookies.

Läs mer här.

Stäng
Hoppa till innehållet
Filminstitutets stöd

Stöd till spridning av långfilm i hela landet

Syftet med stödet är att biografer i hela landet ska få tillgång till ny värdefull film.

Stödet upphör 31 december 2020 i och med ett styrelsebeslut den 10 december 2020.
Filmer som har premiär den 31 december måste inkomma med ansökan senast 19 februari 2021.

Vem kan söka?

Distributörer som är registrerade hos Filmägarnas kontrollbyrå kan söka stödet. 

För vad kan man söka?

Stödet ska användas för att kompensera distributörer som gjort förlust genom att visa ny film på biografer där visningarna inte genererat tillräckliga intäkter för att täcka distributörens omkostnader. Kompensationen beräknas utifrån en schablonsumma på maximalt 1 400 kronor i bruttointäkt per biograf.

Vilka villkor måste uppfyllas?

  • Stödet omfattar svensk långfilm samt utländsk film som fått lanseringsstöd från Filminstitutet.
  • Stödet omfattar även *Knatte-/Barn- och Ungdomsfilm som inte har fått lanseringsstöd från Filminstitutet.

Kompensationen gäller för filmens sex första premiärveckor och baseras på statistik av öppna visningar i Bioguiden. Kassarapportering måste vara komplett innan stödet kan bedömas.

*Definition av målgrupp:

  • Knattefilm är filmer som handlar om och/eller har ett tilltal som tydligt vänder sig till barn upp till fem år.
  • Barnfilm är filmer som handlar om och/eller har ett tilltal som tydligt vänder sig till barn mellan sex och tolv år.
  • Ungdomsfilm är filmer som handlar om och/eller har ett tilltal som tydligt vänder sig till tonåringar (tretton till nitton år).

Enheten Analys & statistik ansvarar för arbetet att kategorisera målgrupp.
Se även dokumentet Generella villkor.

När och hur ansöker man?

Stödet kan sökas löpande från och med att filmen haft svensk biografpremiär till och med tre månader efter detta datum. Ansökan görs på särskild blankett och mejlas till stodhandlingar@filminstitutet.se

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten. Om sökanden inte fått bekräftelsemejl ett par dagar efter inskick, vänligen kontakta stodhandlingar@filminstiutet.se

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info:: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Om sökanden inte fått bekräftelsemail senast inom en vecka, vänligen kontakta administratör på stodhandlingar@filminstitutet.se.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas med 1 000 kronor multiplicerat med det antal biografer som visat filmen de sex första veckorna efter premiären och spelat in upp till 1400 kr i bruttointäkt per biograf. (Exempel: om filmen har spelat in 1400 kronor eller mindre på 10 biografer under filmens första sex spelveckor fördelas 10 000 kronor i stöd.

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs på Filminstitutets enhet Distribution & visning och beslut baserar sig på verifierad biografbesökarstatistik tillhandahållen av distributören. Filminstitutets VD beslutar om stöd. Beslutsbrev skickas till den adress som angetts i ansökan.

Hur redovisar man?

Från och med 30 maj 2017 gäller nya redovisningsregler för spridningsstödet och PRS. Anledningen till förändringen är att Filminstitutet inte längre har automatisk tillgång till den information som ligger till grund för utbetalning av stöden, vilket tidigare varit fallet. Hädanefter krävs att underlag skickas direkt från filmens producent respektive distributör beroende på stöd (se nedan). Den nya ordningen kommer att gälla tillsvidare.
Underlaget lämnas av distributör och ska innehålla uppgifter om filmens visningar per biograf under de första sex veckorna. Tidigast fyra veckor efter denna period, det vill säga tio veckor efter filmens premiär, tas underlaget ut från FKB BoxOffice. Vid denna tidpunkt ska samtliga kassarapporter vara godkända av både biografägare och distributör.
Av underlaget ska framgå vilken tidsperiod det avser samt datum när rapporten skapades. Underlaget, som kan skapas via Weekend Report Details, ska innehålla uppgifter om Ort, Biograf, Antal föreställningar, Besök och BoxOffice. Underlaget skickas in i pdf- och Excel-format. Filminstitutet förbehåller sig rätten att revidera uppgifterna.

För att få fram underlaget:
1. Gå in på Search cashreport på: boxoffice.bioguiden.se
2. Fyll i filmens premiärdatum och på Date och ett slutdatum (i det här fallet 6 veckor framåt).
3. Ange Movienumber. Är det en film med flera varianter så kommer alla varianter tas med, det spelar ingen roll vilket versionsfilmnummer ni anger.
4. Ange Cashamount (för just detta stöd 0 och 1400).
5. Klicka i Dissemination Funding Swedish Film Institute.
6. Klicka på Search.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på en blankett som skickas med beslutet.


Se även Generella villkor.

Kristin Engstedt

Kristin Engstedt

Enhetschef

Tel: 08-665 12 95

kristin.engstedt@filminstitutet.se

Pia Strandberg

Pia Strandberg

Administratör/Ansvarig biograf/distributionsstöd

Tel: 08-665 11 29

pia.strandberg@filminstitutet.se

Skriv ut