Filminstitutets stöd

Stöd till lansering och spridning av svensk kortfilm

Syftet med stödet är att öka publiken till svensk kortfilm i Sverige.

 

Vem kan söka?

Distributörer och andra organisationer som professionellt verkar för att sprida svensk kortfilm på den svenska marknadenkan söka stödet.

För vad kan man söka?

Stödet får ges för att användas för långsiktigt arbete med att sprida svensk kortfilm eller för enskilda kortfilmsevent.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Stödet gäller för svenska filmer som är kortare än 70 minuter.

Se även Generella villkor.

När och hur ansöker man?

Stödet kan sökas sex gånger per år. Deadline 2021: 11 januari, 15 mars, 3 maj, 17 juni, 30 augusti, 7 oktober. Ansökningsblanketter finns att ladda ner längst ner på sidan och mejlas till stodhandlingar@filminstitutet.se

När ansökan har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i ansökningsblanketten. Om sökanden inte fått bekräftelsemejl ett par dagar efter inskick, vänligen kontakta stodhandlingar@filminstiutet.se

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.
Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info:: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar

Om sökanden inte fått bekräftelsemail senast inom en vecka, vänligen kontakta administratör på stodhandlingar@filminstitutet.se.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av ansökan utifrån stödets syfte. Följande faktorer har stor betydelse:

  • För större stöd, att distributionen är långsiktig, omfattar flera titlar och att spridning sker via nätet.
  • Att stödet väsentligt ökar möjligheterna för kortfilm att nå sin publik.
  • Att spridningen bidrar till att öka mångfald, jämställdhet samt barns och ungas tillgång till ett brett filmutbud.
  • Att filmen eller filmerna lever upp till Filminstitutets kriterier för konstnärlig kvalitet: originalitet, angelägenhet och hantverksskicklighet.
  • Att budget och plan är trovärdiga

Hur fattas beslut?

Ansökningarna bereds på Filminstitutets enhet Distribution & visning. Filminstitutets VD beslutar om stöd efter rekommendation från handläggaren. En referensgrupp är rådgivande. Ett beslutsbrev skickas till den adress som angetts i ansökan.

Hur redovisar man?

Stödmottagaren fyller i en redovisningsblankett och skickar in till Filminstitutet. Slutredovisning ska skickas in senast tre månader efter avslutat projekt. Stödmottagaren redovisar kostnaderna genom huvudbok eller resultaträkning underskriven av auktoriserad revisor, eller i sista hand genom vidimerade fakturakopior. Samtliga redovisningsblanketter finns att ladda ner längst ner på sidan.

Stödmottagare av lansering och distribution av kortfilm ska också leverera film- och dokumentationsmaterial, så kallat säkerhetsmaterial, för den färdiga filmen till Filminstitutet (enligt liknande rutiner som vid beviljat produktionsstöd).

Se även Generella villkor.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickas tillsammans med beslutet. Utbetalning sker vid två tillfällen: 75 procent efter beslut och 25 procent efter redovisning av styrkta kostnader och projektets utfall samt leverans av film- och dokumentationsmaterial.

Se även Generella villkor.

Åsa Jacobsson

Åsa Jacobsson

vik. Lanseringskonsulent

Tel: 08-665 11 77

asa.jacobsson@filminstitutet.se

Skriv ut