Filminstitutets stöd

Marknadsstöd 2017-01-01--2017-12-31

Automatstödet kommer finnas kvar under 2017, och heter från och med 1 januari Marknadsstöd eftersom stödet inte längre är helautomatiskt utan föregås av en urvalsprocess. Stödet kommer att vara sökbart och fördelas vid tre tillfällen under 2017, se nedan

Inför sista omgången 2017 består bedömningskommittén av följande:
Filminstitutet: Yaba Holst, långfilmskonsulent, Kristin Engstedt, chef Distribution & Visning.
Externt: Lars Blomgren, Filmlance, Mikael Wallén, Nice Drama, Mattias Lundin, Viaplay.

 

Vad ska stödet bidra till

Syftet med stödet är att ge stöd till filmer av hög kvalitet med en stark publikpotential på den svenska filmmarknaden. Genom att publikpotential prioriteras skapas också en förutsägbarhet i stödgivningen vilket kan underlätta för privata investeringar i svensk film. 

Vem kan söka

Stödet kan sökas av etablerade svenska producenter, d v s personer bosatta i Sverige, alternativt bolag, utländskt företags filial eller annan juridisk person som är registrerad i Sverige. För stöd över 500 000 kr krävs att ansökan görs av ett aktiebolag. 

För vad kan stödet beviljas

Stöd kan beviljas för att delfinansiera produktion av svensk film med ett godkänt estimat från såväl distributör som bedömningskommitté på minst 250 000 besök på biograf i Sverige. Stöd kan utgå med högst 30 procent av filmens budget. Stöden ska fördelas på minst fyra filmer med en spridning över året.

Stöd kan beviljas för som mest en fristående film i en serie filmer per kalenderår, om inte filmerna spelas in med minst sex månaders mellanrum. Produktionsbolag inom samma koncern kan tillsammans beviljas stöd för högst två filmer per kalenderår. 

Vilka villkor måste uppfyllas

För stöd till lång spelfilm krävs att filmen ska ha en minimibudget på 14 miljoner kronor. Av dessa ska, med medel oberoende av och inte överlappande varandra:

  • 2 miljoner kronor eller 10 procent, dock minst 1,5 miljon kronor, vara investering eller licens från en tv-kanal verksam i Sverige.
  • Minst 1 miljon kronor vara privatkapital som inte härrör från filmbranschen (produktionsbolag, teknikleverantörer, upphovspersoner eller aktörer verksamma inom distribution eller visning)
  • Minst 3 miljoner kronor vara investering och/eller så kallad minimigaranti från filmdistributör verksam i Sverige.

Budgeten ska vid ansökan vara bekräftat finansierad till minst 70 procent. Maximalt 50 procent av filmens finansiering får härröra från en tv-kanal verksam i Sverige. Distributions- och lanseringsplanen ska spegla en kraftfull och omfattande lansering av filmen. Långfilmskonsulenterna för lång spelfilm kommer att ha möjlighet att tilläggsfinansiera projekt som får marknadsstöd. Långfilmskonsulentens stöd kan vara en del av de 70 procent av finansieringen som ska vara bekräftad vid ansökan.

Den färdiga filmen ska kunna visas med svensk text. I filmens huvudtext ska anges att filmen producerats med produktionsstöd från Svenska Filminstitutet - Marknadsstöd. Som en förutsättning för stöd förbehåller sig Filminstitutet rätten att visa filmen vid internationella festivaler och i samband med kulturella arrangemang. Filminstitutet ska hålla producenten informerad om sådana visningar. 

Se i övrigt Generella villkor. 

Hur går ansökan till

Ansökningstillfällen för 2017: 16 januari, 3 april, 4 september. Fyll i det särskilda webbaserade formuläret, se under Sök stöd. Skriv ut ansökan och skicka den med post tillsammans med bilagor.

Projektbudgeten ska bygga på Filminstitutets specifika konton och vara uppställd enligt mall. Likaså ska distributions- och lanseringsplanen från distributör vara utformad enligt mall. För ansökningsformulär, checklista för LOI till automatstöd och budgetmall, se nedan. Ansökan behandlas först när den är fullständig.  Filminstitutet returnerar inget inskickat material. Fullständig ansökan besvaras inom åtta veckor.  

Hur bedöms ansökan

Ansökan handläggs på enheten Produktionsstöd. Ansökan granskas av en bedömningskommitté bestående av en filmkonsulent, lanseringskonsulent och fyra externa personer verksamma inom filmbranschen. De externa kommittémedlemmarna får inte ha några affärsmässiga intressen i projektet. Om någon av de externa kommittémedlemmarna har kopplingar till projektet utgår den personen vid det tillfället. Produktionscontroller från Filminstitutet är adjungerad till kommittén. 

De externa kommittémedlemmarna för 2017 har nominerats av filmavtalets parter och utsetts av Stiftelsen Svenska Filminstitutet.  De fyra externa personerna är Lars Blomgren, Filmlance, Jenny Gilbertsson, Jarowskij, Suzanne Glansborg, TV4, och Peter Possne, Film i Väst.

Kommittén ska värdera filmens kvalitet och förmåga att attrahera en bred publik. Kommittén ska även säkerställa att filmer som får stöd får produktionsvillkor som säkerställer att projektet har möjlighet att nå sin fulla potential. 

Kommittén fattar beslut om stöd vid tre tillfällen per år. Det går endast att söka produktionsstöd. Kommittén fördelar produktionsstöd men kan även rekommendera utvecklingsstöd till de projekt som bedöms att vara i behov av det. Den poänglista som tidigare var kopplad till ansökan av automatstöd kommer inte längre att tillämpas.

Hur fattas beslut

Fullständig ansökan besvaras inom sex veckor. Filminstitutet kan utfärda ett tidsbegränsat Letter of Intent (LOI) som innebär en avsikt att föreslå Filminstitutets vd att bevilja marknadsstöd under förutsättning att övrig finansiering och andra villkor är uppfyllda. För marknadsstöd är LOI giltigt i två månader. Därefter går de uppbokade pengarna tillbaka till stödformen och blir sökbara igen. Filminstitutets vd beslutar om marknadsstöd stöd när projektet är fullfinansierat. 

Ansökningsförfarandet vid marknadsstöd är detsamma som vid ansökan till produktionsstödsbeslut.

Hur redovisas stödet

Slutredovisning ska vara inlämnad till Filminstitutet senast sex månader efter filmens officiella premiär. Slutredovisning innebär: 

  • Ekonomisk slutredovisning. Filmens produktionskostnad och slutgiltiga finansiering ska redovisas ställda i förhållande till avtalad produktionsbudget och finansiering vid beslutstillfället. I budgetmallen finns en särskild flik för slutredovisning. Redovisningen ska vara styrkt av auktoriserad revisor i enlighet med ISA 800.
  • Säkerhetsmaterial i form av film ska levereras till Filminstitutets arkiv
  • Säkerhetsmaterial i form av dokumentation ska levereras till Filminstitutets bibliotek. 

Utlandsförsäljning och könsfördelning av producent, manusförfattare och huvudskådespelare ska redovisas. Besparingar i slutgiltig produktionskostnad, i förhållande till godkänd produktionsbudget, kan medföra en reducering av stödbeloppet. Är hela stödet utbetalt kan Filminstitutet kräva att delar av stödet betalas tillbaka. 

Det åligger producenten att hålla särskild och ändamålsenlig bokföring avseende filmen. Filminstitutet äger rätt att ta del av bokföringen för filmen. Producent som inte har slutredovisat har inte rätt att söka nya stöd förrän slutredovisning är inlämnad och godkänd. 

På initiativ från endera parten kan möte hållas mellan producent, regissör, distributör och konsulent för utvärdering. 

Hur betalas stödet ut

Stödet betalas ut mot inskickad rekvisition vid fyra tillfällen:

  • 30 procent när marknadsstödsavtal samt övriga avtal om samproduktion, finansiering och distribution undertecknats
  • 40 procent vid inspelningsstart
  • 25 procent vid låst klippning då även en rapport om projektets tekniska och ekonomiska status ska ges
  • 5 procent vid godkänd slutredovisning samt godkänt dokumentationsmaterial och säkerhetsmaterial. 

Återbetalning

Filminstitutet har krav på återbetalningsprocent, en andel av producentens intäkter från alla visningsfönster och hela världen. Återbetalningen startar när producentens totala intäkter uppnår 135 procent på i förhand godkänt privatkapital samt 100 procent på försålda licenser och minimigarantier. Återbetalning görs med en andel motsvarande stödets totala andel av produktionskostnaden. Producenten ska årligen redovisa samtliga intäkter till stiftelsen. Återbetalningsskyldigheten upphör när stödet har återbetalats, dock senast fem år efter filmens premiär.

Riktlinjer fastställda av styrelsen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet den 24 september 2015

Man Chiu Leung Carlson

Produktionscontroller Långfilm

Tel: 08-665 11 89

manchiu.leungcarlson@filminstitutet.se

Marco Cermeño

Administratör Långfilm

marco.cermeno@filminstitutet.se

Skriv ut