Filminstitutets stöd

Produktion av filmprojekt - lågbudgetsatsning - Moving Sweden

Syftet med satsningen är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genom högt kreativt tak och lägre ekonomisk risk.

Spana in vår senaste teaser!

Filmerna som visades sommaren 2019.

Presentation av satsningen

Moving Sweden är ett samarbete mellan Sveriges Television och Svenska Filminstitutet. Det är en satsning med högt kreativt tak och lägre ekonomisk risk med syfte att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen. Filmerna får planerad publicering via visningsrättsavtal med SVT. Satsningen innehåller också stöd från Filminstitutet i form av coachning, nätverkande och möten med experter inom festival-, distribution- och finansieringsområdet. Moving Sweden riktar sig till upphovspersoner som är i början av sin filmiska karriär, oavsett ålder, och redan har uppvisat sin filmiska röst. 

Moving Sweden finansieras av produktionsstöd från Filminstitutet och genom förköp av visningsrätt med Sveriges Television, fortsättningsvis sammantaget benämnt produktionsmedel, och har en årsbudget på 18 miljoner kronor att fördela som produktionsmedel till cirka 3-5 filmer per år. 

Vem kan söka?

Produktionsmedel kan sökas av svensk producent som har gjort minst två (2) väl genomförda och konstnärligt intressanta filmer (inom fiktion), eller motsvarande, oavsett längd.

Manusförfattare och regissör skall vara knutna till projektet. Regissör och manusförfattare som är knutna till projektet ska ha gjort minst två (2) väl genomförda och konstnärligt intressanta filmer (inom fiktion), eller motsvarande, oavsett längd varav som mest en (1) är en långfilm (minst 60 min). 

Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.
Producenten ska ha uppvisat goda kunskaper i ekonomi, juridik, avtalsfrågor med mera.   

För vad kan man söka

Produktionsmedel går att söka för produktion av långfilm (med visningslängd om minst 60 min) med starka, gärna nyskapande, filmberättelser inom fiktion eller hybrid med fiktionsfokus. Produktionsmedel går ej att söka för barn- eller familjefilm.
Produktionsmedel går att söka fram till och med filmens sista inspelningsdag.
Produktionsbeloppet är minst 500 000 kronor och högst 6 miljoner kronor. De lägre beloppen har som syfte att höja kvaliteten på redan inspelat material som är i slutfasen av färdigställandet.   

Satsningen riktar sig inte till filmskolefilmer, det vill säga filmer som produceras som en del av utbildningen på en filmskola.  

Vilka villkor måste uppfyllas?

Synopsis/treatment/manus som bifogas ansökan ska vara skrivet på det språk som är avsett huvudspråk i filmen. Filminstitutet bedömer huruvida manus på språk som ej är svenska eller något av Sveriges minoritetspråk, har potential att nå ut till en svensk publik. Filminstitutet kan i förekommande fall komma att kräva en engelsk översättning.

Vid erhållande av produktionsmedel förpliktigar sig producenten att informera Sveriges Television och Filminstitutet löpande om ändringar i produktionens förutsättningar och status. Vid större förändringar kan produktionsbeloppet komma att omprövas. Till större förändring räknas sådant som påverkar filmens kvalitet och förutsättningar ur olika aspekter.   

Om projektet erhållit stöd tidigare från Filminstitutet skall dessa vara rekvirerade och redovisade innan ansökan kan handläggas. 

Moving Sweden är en lågbudgetsatsning men produktionsbolaget har möjlighet att tilläggsfinansiera. Vid tilläggsfinansiering måste en alternativ finansieringsplan bifogas ansökan som träder i kraft i det fall tilläggsfinansieringen uteblir. 

SVT får visa långfilmen fyra (4) månader efter att den har haft premiär på festival och/eller bio.
Efter SVT:s första publicering får exploatering ske i andra fönster (i svenska territoriet) enligt följande hold back: 

 • TVOD efter 1 månad
 • SVOD och Betal-TV efter 8 månader 

För produktionsmedel över 500 000 kronor krävs att mottagaren är ett aktiebolag. 

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej. 

Se även Generella villkor från Filminstitutet samt övriga villkor från SVT. 

När och hur ansöker man? 

Ansökningar kan göras löpande i vårt webbaserade formulär. Ansökan mejlas in till prodstodansokan@filminstitutet.se. Glöm inte att märka ämnesraden med Konsulent och namnet på projektet. Vi tar inte emot material via We transfer eller Dropbox. Rörligt material skickas via länk.

I blanketten framgår vilka handlingar som måste bifogas. Insänt material återsändes ej.

Handläggningstiden är åtta veckor från det att ansökan inkommit till Filminstitutet. Om tidsfristen överskrids ska den som söker informeras om detta i god tid av ansvarig konsulent

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. 

Handlingar som ska bifogas ansökan:

 • Visionsdokument (skriftligt eller visuellt)
 • Manus alternativt projektbeskrivning för hybridfilm
 • Rörligt material (t ex pitchfilm, testscener, referensmaterial mm)
 • Budget med analys av genomförbarhet
 • Finansieringsplan
 • Finansieringsstrategi
 • Tidplan
 • Lanseringsplan och festivalstrategi
 • Produktionsuppgifter (visningsformat, längd, färg/sv)
 • CV på upphovspersoner
 • Länkar till regissörens tidigare filmer
 • Bekräftad cast och nyckelpersoner 

Återansökan
Om producent väljer att söka stöd med samma projekt två gånger ska projektet ha genomgått avgörande förändringar. Bedömningen görs av konsulent och produktionscontroller

Hur bedöms ansökan?

Produktionsmedlen fördelas utifrån en bedömning av:

 • filmens originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet
 • konstellationen regi/manus/producent och övriga nyckelpersoner
 • geografisk spridning
 • genrespridning
 • berättelsens perspektiv och tänkt publik
 • filmens potential till festivaldeltagande
 • genomförbarhet av projektet i relation till budget
 • huruvida filmen utmanar och/eller förnyar det filmiska berättandet 

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Produktionsmedel ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. Mottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget. 

Hur fattas beslut?

Konsulenten bereder ärendet och föreslår, efter enig beslutsprocess med SVT:s projektledare, produktionsbelopp till VD. Produktionsmedelbeslutet fattas av VD, på delegation av styrelsen, på regelbundna beslutsmöten. 

Vid beviljat produktionsmedel räknas utvecklingsstödet inte av från det totala beloppet. 

För information om utbetalning, redovisning, eventuell återbetalning och annan information klicka på respektive länk nedan för SVT och Filminstitutet.

 

Maria Erhag

Administratör Talangstöd, Moving Sweden

Tel: 086651218

maria.erhag@filminstitutet.se

Porträtt av Lina Norberg Johansson Head of Talent /Int.co-productions/controller Moving Sweden

Lina Norberg Johansson

Produktionscontroller Moving Sweden

Tel: 08-665 12 27

lina.norberg@filminstitutet.se

Skriv ut