Filminstitutets stöd

Produktion av filmprojekt - Moving Sweden

Syftet med stödet är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genom högt kreativt tak och enklare finansiering.

Observera att Moving Sweden har infört deadlines för ansökningar om produktionsstöd.

Presentation av satsningen

Satsningen Moving Sweden introducerades 2013 och är ett samarbete mellan Sveriges Television och Svenska Filminstitutet. Moving Sweden riktar sig till upphovspersoner som är i början av sin filmiska karriär, oavsett ålder, men som redan har uppvisat sin filmiska röst. Satsningen innehåller också stöd från Filminstitutet i form av nätverkande och möten med experter inom festival-, distributions- och finansieringsområdet.

Moving Sweden finansieras av produktionsstöd från Filminstitutet och genom förköp av visningsrätt med Sveriges Television, fortsättningsvis sammantaget benämnt som produktionsmedel. Moving Sweden har en årsbudget på 18 miljoner kronor (exklusive utvecklingsmedel) Under perioden 2019-2020 har budgeten räckt till tre projekt per år.

Moving Swedens nuvarande inriktning mot lång spel- och hybridfilm startade i maj 2018 och pågår till 31 december 2022. Under 2022 kommer Moving Sweden att utvärderas, ett reviderat stöd med talang- och debutantfokus kommer sannolikt ta vid i januari 2023.

Vem kan söka?

Produktionsmedel kan sökas av svensk producent som har gjort minst två väl genomförda och konstnärligt intressanta filmer inom fiktion, eller motsvarande, oavsett längd.

Manusförfattare och regissör skall vara knutna till projektet. Regissör och manusförfattare som är knutna till projektet ska ha gjort minst två väl genomförda och konstnärligt intressanta filmer (inom fiktion), eller motsvarande, oavsett längd varav som mest en långfilm (minst 60 min). 

Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.
Producenten ska ha uppvisat goda kunskaper i ekonomi, juridik, avtalsfrågor med mera.   

För vad kan man söka

Produktionsmedel går att söka för produktion av långfilm, med visningslängd om minst 60 minuter, med starka, gärna nyskapande, filmberättelser inom fiktion eller hybrid med fiktionsfokus. Produktionsmedel går ej att söka för barn- eller familjefilm.
Produktionsmedel ges som ett förhandsstöd. Det kan endast utgå innan filmen färdigställts och endast för kommande kostnader räknat från ansökningsdatum.

Produktionsbeloppet som kan sökas är minst 500 000 kronor och högst 6 miljoner kronor. De lägre beloppen har som syfte att höja kvaliteten på redan inspelat material som är i slutfasen av färdigställandet.   

Produktionsmedel ges inte till filmer som produceras som en del av utbildningen på en filmskola.  

Vilka villkor måste uppfyllas?

Synopsis/treatment/manus som bifogas ansökan ska vara skrivet på det språk som är avsett huvudspråk i filmen. Filminstitutet bedömer huruvida manus på språk som inte är svenska eller något av Sveriges minoritetsspråk, har potential att nå ut till en svensk publik. Filminstitutet kan i förekommande fall komma att kräva en engelsk översättning.

Sveriges Television och Filminstitutet ska löpande informeras om ändringar i produktionens förutsättningar och status. Vid större förändringar kan produktionsbeloppet komma att omprövas. Till större förändring räknas sådant som påverkar filmens kvalitet och förutsättningar ur olika aspekter.   

Om projektet erhållit stöd tidigare från Filminstitutet skall dessa vara rekvirerade och redovisade innan ansökan kan handläggas. 

Moving Sweden är en debutantsatsning baserad på projekt med förutsättningar att produceras till en lägre budget med avsikt att snabbt komma i produktion. Produktionsbolaget har möjlighet att tilläggsfinansiera produktionen upp till en totalbudget på cirka 10 miljoner SEK. Vid önskemål om tilläggsfinansiering måste en alternativ finansieringsplan bifogas ansökan.

SVT får enligt visningsrättsavtalet exklusiva rättigheter att visa filmen i fri-TV och på fri-VOD i Sverige under SVT:s licenstid. SVT får tidigast visa filmen fyra (4) månader efter premiär. Dessa fyra månader räknas från den senare av antingen premiär på festival eller bio.

Filmen får exploateras i TVOD (ink PVOD och EST) före och under SVT:s licenstid. SVOD och/eller Betal-TV får exploateras i Sverige åtta (8) månader efter det senare av antingen bio- eller festivalpremiär.

För produktionsmedel över 500 000 kronor krävs att mottagaren är ett aktiebolag. 

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej. 

Generella villkor från Filminstitutet samt översikt över SVT:s avtalsvillkor hittas som nedladdningsbara dokument längre ner på denna sida. 

När och hur ansöker man? 

Moving Sweden har infört deadlines för produktionsmedelsansökningar. 

För året 2022 gäller följande tre deadlines: 1 mars, 16 augusti, 3 oktober.

Ansökningar görs i Filminstitutets ansökningstjänst, se länk till tjänsten längst ner på sidan.

Handläggningstiden är tio veckor från det att ansökan inkommit till Filminstitutet. Om tidsfristen överskrids ska den som söker informeras om detta i god tid av ansvarig konsulent.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. 

Handlingar som ska bifogas ansökan via ansökningstjänsten:

 • Manus alternativt projektbeskrivning för hybridfilm
 • Rörligt material (t ex pitchfilm, testscener, referensmaterial mm)
 • Budget med analys av genomförbarhet
 • Finansieringsplan
 • Finansieringsstrategi
 • Tidplan
 • Lanseringsplan och festivalstrategi
 • Produktionsuppgifter (visningsformat, längd, färg/sv)
 • CV på upphovspersoner
 • Länkar till regissörens tidigare filmer (minst två, varav max en långfilm)
 • Bekräftad cast och nyckelpersoner

Återansökan
Produktionsmedel för samma projekt kan sökas maximalt två gånger.

Hur bedöms ansökan?

Produktionsmedlen fördelas utifrån en bedömning av:

 • filmens kvalitet utifrån kriterierna originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet (gäller både idén som stöd söks för samt tidigare verk)
 • konstellationen regi/manus/producent och övriga nyckelpersoner
 • geografisk spridning
 • genrespridning
 • berättelsens perspektiv och tänkt publik
 • filmens potential till festivaldeltagande
 • genomförbarhet av projektet i relation till budget och finansieringsplan
 • huruvida filmen utmanar och/eller förnyar det filmiska berättandet 

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Produktionsmedel ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. Mottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget. 

Hur fattas beslut om produktionsmedel?

Beslut om produktionsmedel fattas i samråd mellan Sveriges Televisions projektledare för Moving Sweden och Filminstitutets konsulent för Moving Sweden. Beslut om produktionsstöd från Filminstitutet fattas av VD, på delegation av styrelsen, vid regelbundna beslutsmöten. 

Utvecklingsstöd räknas inte av från beviljade produktionsmedel.

För information om utbetalning, redovisning, eventuell återbetalning och annan information, se dokument under respektive länk nedan.

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 19 april 2018

Reviderad genom beslut av vd den 24 juni 2021

 

Elisabeth Blumenthal

Elisabeth Blumenthal

Administratör, Talangstöd & Moving Sweden

Tel: 08-665 12 59

elisabeth.blumenthal@filminstitutet.se

Porträtt av Lina Norberg Johansson Head of Talent /Int.co-productions/controller Moving Sweden

Lina Norberg Johansson

Produktionscontroller Moving Sweden

Tel: 08-665 12 27

lina.norberg@filminstitutet.se

Skriv ut