Filminstitutets stöd

Stöd till utveckling av filmprojekt – lågbudgetsatsning - Moving Sweden

Syftet med stödet är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genomhögt kreativt tak och lägre ekonomisk risk.

Spana in vår senaste teaser!

Filmerna som visades sommaren 2019.

Presentation av satsningen

Moving Sweden är ett samarbete mellan Sveriges Television och Svenska Filminstitutet. Det är en satsning med högt kreativt tak och lägre ekonomisk risk med syfte att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen. Filmer som sedan får produktionsstöd får distribution via visningsrätt med SVT. Satsningen innehåller också stöd i form av coachning, nätverkande och möten med experter inom festival-, distribution- och finansieringsområdet. Moving Sweden riktar sig till upphovspersoner som är i början av sin filmiska karriär, oavsett ålder, och redan har uppvisat sin filmiska röst.

Moving Sweden har en årlig budget för utvecklingsstöd på 5 miljoner kronor. 

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av svensk producent som har gjort minst två (2) väl genomförda och konstnärligt intressanta filmer (inom fiktion), oavsett längd.

Med svensk producent avses en person, som när ansökan beviljas, är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas. 

Stöd kan sökas av regissör och manusförfattare som gjort minst två (2) väl genomförda och konstnärligt intressanta filmer (inom fiktion), eller motsvarande, oavsett längd, varav som mest en är en långfilm (60 min). 

För vad kan man söka?

Stöd kan sökas för lång spelfilm inom fiktion eller hybrid med fiktionsfokus. Stöd går ej att söka för barn- och familjefilm.
Stöd kan sökas för research, manus- och idéutveckling, förproduktion samt visuellt arbete.
Med lång spelfilm avses film med en längd av minst 60 minuter.  

Utvecklingsstöd fördelas i två nivåer:

 1. Research, manus och idéutveckling samt visuellt arbete – i spann från 50 000 kronor till 100 000 kronor. Nivå 1 går att söka utan producent kopplad till projektet. Max stödsumma sammanlagt inom nivå 1 är 100 000 kronor.
 2. Förproduktion, manusarbete samt visuellt arbete – i spann från 100 000 kronor till 500 000 kronor. Konstellationen regissör, producent, manusförfattare ska vara på plats. 

Filminstitutet ger inte stöd till filmskolefilmer, det vill säga filmer som produceras som en del av utbildningen på en filmskola.  

Vilka villkor måste uppfyllas?

Synopsis/treatment/manus som bifogas ansökan ska vara skrivet på det språk som är avsett som huvudspråk i filmen. Filminstitutet bedömer huruvida manus på språk som ej är svenska eller något av Sveriges minoritetspråk, har potential att nå ut till en svensk publik. Filminstitutet kan i förekommande fall komma att begära in en engelsk översättning. 

Om projektet erhållit stöd tidigare från Filminstitutet ska dessa vara rekvirerade och redovisade innan ansökan kan handläggas.

Väsentliga förändringar kring projektets kreativa nyckelpersoner, ekonomiska omständigheter eller upphovsmässiga rättigheter ska informeras till Filminstitutet löpande under utvecklingsperioden. 

För stöd över 500 000 kronor krävs att stödmottagaren är ett aktiebolag. 

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej. 

Se även Generella villkor. 

När och hur ansöker man? 

Ansökningar kan göras löpande i vårt webbaserade formulär. Skicka ansökan med bilagor via mail. I blanketten framgår vilka handlingar som måste bifogas. Insänt material återsändes ej.

Handläggningstiden är sex veckor från det att ansökan inkommit till Filminstitutet.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. 

Ny formell ansökan krävs för varje ny utvecklingsfas. 

Handlingar som ska bifogas ansökan:

 • Visionsdokument (skriftligt eller visuellt).
 • Synopsis/treatment/manus alternativt projektbeskrivning för hybridfilm
 • Rörligt material (pitchfilm, testscener, referensmaterial mm)
 • Tidplan
 • Kostnadskalkyl för utveckling
 • Finansieringsplan för utveckling
 • CV på upphovspersoner
 • Länkar till regissörens tidigare filmer (minst två, varav max en långfilm)
 • CV på nyckelpersoner

Återansökan
Om producent väljer att söka stöd med samma projekt två gånger ska projektet ha genomgått avgörande förändringar. Bedömningen görs av konsulent och produktionscontroller

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

 • filmens originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet
 • konstellationen regi/manus/producent och övriga nyckelpersoner
 • förutsättningar för genomförande
 • geografisk spridning
 • genrespridning
 • berättelsens perspektiv och tänkt publik
 • filmens potential till festivaldeltagande
 • genomförbarhet av projektet i relation till budget
 • huruvida filmen utmanar och/eller förnyar det filmiska berättandet 

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. Stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget. 

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs av konsulent. Filmkonsulenten har rätt att självständigt besluta om utvecklingsstöd upp till 500 000 kronor. Stöd över 500 000 kronor ska förankras hos chefen för produktionsstöd. Vid stöd över 1 miljon kronor fattas beslut av VD.

Om ansökan beviljas tecknas en överenskommelse med filmkonsulenten. Beviljat utvecklingsstöd innebär ingen garanti för vidare stöd.   

Vid produktionsstöd räknas utvecklingsstödet inte av från det totala stödbeloppet. 

Hur betalas stödet ut?

Stödet utbetalas mot rekvisition, tillsammans med bilagor enligt checklistan, enligt följande rater:

 • 80 procent av beviljat belopp vid undertecknad överenskommelse
 • 20 procent vid slutredovisning 

Beviljat utvecklingsstöd som inte använts till överenskommet arbete skall återbetalas. 

Hur redovisar man?

Stödet redovisas enligt överenskommelse. Ny ansökan kan inte göras förrän redovisning är fullgjord och konsulenten återkopplat sitt beslut.

Om inte utvecklingsstödet har rekvirerats senast vid tidpunkten för redovisning förfaller rätten till stödet.

 

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 19 april 2018

Maria Erhag

Administratör Talangstöd, Moving Sweden

Tel: 086651218

maria.erhag@filminstitutet.se

Porträtt av Lina Norberg Johansson Head of Talent /Int.co-productions/controller Moving Sweden

Lina Norberg Johansson

Produktionscontroller Moving Sweden

Tel: 08-665 12 27

lina.norberg@filminstitutet.se

Skriv ut