Filminstitutets stöd

Stöd till utveckling av filmprojekt – Moving Sweden

Syftet med stödet är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genom högt kreativt tak och enklare finansiering.

Presentation av satsningen

Satsningen Moving Sweden introducerades 2013 och är ett samarbete mellan Sveriges Television och Svenska Filminstitutet. Satsningen riktar sig till upphovspersoner som är i början av sin filmiska karriär, oavsett ålder, men som redan har uppvisat sin filmiska röst. Nuvarande inriktning för lång spel- och hybridfilm startade i maj 2018 och pågår till 31 december 2022. Under 2022 kommer Moving Sweden att utvärderas och ett reviderat stöd med talang- och debutantfokus kommer sannolikt ta vid i januari 2023.

Moving Sweden har en årsbudget för utvecklingsstöd på 4,2 miljoner kronor.

Vem kan söka?

Utvecklingsstöd kan sökas av manusförfattare, regissör eller producent, enskilt eller i konstellation. För att söka ska man ha gjort minst två (2) väl genomförda och konstnärligt intressanta filmer inom fiktion, eller motsvarande, oavsett längd, varav som mest en långfilm (60 min). Producenten kan ha gjort fler än en långfilm. 

 Med svensk producent avses en person, som när ansökan beviljas, är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas. 

För vad kan man söka?

Utvecklingsstöd kan sökas för lång spelfilm inom fiktion eller hybrid med fiktionsfokus. Stöd kan sökas för research, manus- och idéutveckling, förproduktion och visuellt arbete. Stöd går ej att söka för barn- och familjefilm.
Med lång spelfilm avses film med en längd av minst 60 minuter.  

Utvecklingsstöd fördelas i två nivåer:

 1. Research, manusarbete och idéutveckling samt visuellt arbete i spann från 50 000 kronor till 100 000 kronor. Manusförfattare och/eller regissör kan söka utan producent kopplad till projektet. Max stödsumma sammanlagt 100 000 kronor.
 2. Förproduktion, manusarbete och visuellt arbete kan sökas i flera steg i spann från 100 000 kronor till 500 000 kronor. Konstellationen regissör, manusförfattare och producent ska vara på plats. 

Filminstitutet ger inte stöd till filmer som produceras som en del av utbildningen på en filmskola.  

Vilka villkor måste uppfyllas?

Synopsis/treatment/manus som bifogas ansökan ska vara skrivet på det språk som är avsett som huvudspråk i filmen. Filminstitutet bedömer huruvida manus på språk som inte är svenska eller något av Sveriges minoritetsspråk, har potential att nå ut till en svensk publik. Filminstitutet kan i förekommande fall komma att begära in en engelsk översättning. 

Om projektet erhållit stöd tidigare från Filminstitutet ska dessa vara rekvirerade och redovisade innan ansökan kan handläggas.

Väsentliga förändringar kring projektets kreativa nyckelpersoner, ekonomiska omständigheter eller rättigheter ska informeras till Filminstitutet löpande under utvecklingsperioden. 

För stöd över 500 000 kronor krävs att stödmottagaren är ett aktiebolag. 

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej. 

När och hur ansöker man om utvecklingsstöd? 

Ansökningar kan göras löpande i Filminstitutets ansökningstjänst, se länk till tjänsten längst ner på sidan.

Handläggningstiden är sex veckor från det att ansökan inkommit till Filminstitutet.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. 

Ny formell ansökan krävs för varje ny utvecklingsfas. 

Handlingar som ska bifogas ansökan via ansökningstjänsten:

 • Visionsdokument (skriftligt eller visuellt).
 • Synopsis/treatment/manus alternativt projektbeskrivning för hybridfilm
 • Rörligt material, om det finns eller som alternativ till skriftligt material (pitchfilm, testscener, referensmaterial mm)
 • Tidplan
 • Kostnadskalkyl för utveckling
 • Finansieringsplan för utveckling
 • CV på upphovspersoner
 • Länkar till regissörens och/eller manusförfattarens tidigare filmer (minst två kortfilmer eller motsvarande, varav max en långfilm)
 • Kortfattad sammanställning om upphovspersonens och/eller projektkonstellationens historik samt ambitioner och plan framåt 
 • CV på nyckelpersoner

Återansökan
Projektet ska ha genomgått avgörande förändringar för att stöd för samma projekt ska kunna sökas igen. Bedömning av om avgörande förändringar har skett görs av konsulent och produktionscontroller.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

 • filmens kvalitet utifrån kriterierna originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet (gäller både idén som stöd söks för samt tidigare verk)
 • konstellationen regi/manus/producent och övriga nyckelpersoner
 • geografisk spridning
 • genrespridning
 • berättelsens perspektiv och tänkt publik
 • filmens potential till festivaldeltagande
 • genomförbarhet av projektet i relation till budget
 • huruvida filmen utmanar och/eller förnyar det filmiska berättandet 

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. Stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget. 

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs av konsulent. Filmkonsulenten har rätt att självständigt besluta om utvecklingsstöd upp till 500 000 kronor. Stöd över 500 000 kronor ska förankras hos chefen för produktionsstöd. Vid stöd över 1 miljon kronor fattas beslut av VD.

Om ansökan beviljas tecknas en överenskommelse med filmkonsulenten. Beviljat utvecklingsstöd innebär ingen garanti för vidare stöd.   

Vid produktionsstöd räknas utvecklingsstödet inte av från det totala stödbeloppet. 

Hur betalas stödet ut?

Utvecklingsstödet utbetalas mot rekvisition, tillsammans med bilagor enligt checklistan, enligt följande rater:

 • 80 procent av beviljat belopp vid undertecknad överenskommelse
 • 20 procent vid slutredovisning 

Beviljat utvecklingsstöd som inte använts till överenskommet arbete skall återbetalas. 

Hur redovisar man?

Utvecklingsstödet redovisas enligt överenskommelse. Ny ansökan kan inte göras förrän redovisning är fullgjord och konsulenten återkopplat sitt beslut. Ny formell ansökan krävs för varje ny utvecklingsfas.

Om inte utvecklingsstödet har rekvirerats senast vid tidpunkten för redovisning förfaller rätten till stödet.

Se även Generella villkor. 

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 19 april 2018

Reviderad genom beslut av vd den 24 juni 2021

 

Elisabeth Blumenthal

Elisabeth Blumenthal

Administratör, Talangstöd & Moving Sweden

Tel: 08-665 12 59

elisabeth.blumenthal@filminstitutet.se

Porträtt av Lina Norberg Johansson Head of Talent /Int.co-productions/controller Moving Sweden

Lina Norberg Johansson

Produktionscontroller Moving Sweden

Tel: 08-665 12 27

lina.norberg@filminstitutet.se

Skriv ut