Filminstitutets stöd

Producentstöd

På bruttobiljettintäkter mellan 1 700 000 kronor och 3 300 000 kronor ska ett producentstöd tillgodoräknas det produktionsbolag som är huvudproducent. Stiftelsen får för barn- och ungdomsfilm besluta att producentstöd kan utgå på bruttobiljettintäkter som understiger 1 700 000 kronor.

Stödet är ej sökbart efter 31 december 2017.
Som ett led i den helstatliga filmpolitiken införs ett nytt stödsystem som innehåller såväl reviderade som nya stöd. Producentstödet återfinns inte i den nya stödordning som gäller från och med 1 januari. Projekt som sökt behandlas efter stödets riktlinjer både vad gäller stödbelopp och redovisning.

 

Ett nytt efterhandsstöd införs under våren 2018 i form av en kvalitetspremie. Branschmeddelande skickas ut inför lanseringen då även nya riktlinjer publiceras.

 

Målet med stödet

Att ge produktionsbolag tillgång till upparbetat kapital som investering i ett eller flera framtida filmprojekt.

Vem kan söka

Producentstödet ska lämnas till producent av svensk långfilm för öppna visningar på biograf. Stödet baseras på bruttobiljettintäkterna under sex månader efter filmens premiär.

Stödmottagare ska redovisa nödvändig biografbesökarstatistik för bedömning och uppföljning med verifierad och säkerställd data. Underlaget lämnas av producent som får underlaget från filmens distributör. Underlaget ska innehålla uppgifter om filmens föreställningar under de första sex månaderna från premiär på samtliga biografer, inklusive uppgifter om föreställningstid. Underlaget tas ut från FKB BoxOffice efter det att de sex månaderna är färdigrapporterade. Vid denna tidpunkt ska samtliga kassarapporter vara godkända av både biografägare och distributör.

Av underlaget ska framgå vilken tidsperiod det avser samt datum när rapporten skapades. Underlaget, som kan skapas via Weekend Report Details, ska innehålla uppgifter om Ort, Biograf, Datum, Tid, Besök och BoxOffice. Underlaget skickas in i pdf- och Excel-format. Filminstitutet förbehåller sig rätten att revidera uppgifterna.

Redovisning

Stödet ska redovisas 6 månader efter premiär. För godkännande krävs av auktoriserad revisor styrkt ekonomisk redovisning av filmens produktionskostnad ställd mot avtalad produktionsbudget samt av auktoriserad revisor styrkt slutgiltig finansiering ställd mot avtalad finansiering. För filmer med stödbelopp under 500 000 kronor krävs endast redovisningskonsult.

Mottagare av stöd kan komma att bli återbetalningsskyldigt om stödet inte används för det ändamål det beviljats för .

Anmälan

  • Film som beviljats produktionsstöd anses anmäld i och med beslut om produktionsstöd.
  • Film som anmäls till publikrelaterat stöd anses samtidigt anmäld till producentstöd.

Annelie Juliusson

Handläggare, Publikrelaterat stöd (PRS), Intyg

Tel: 08-665 12 32

annelie.juliusson@filminstitutet.se

Skriv ut