Filminstitutets stöd

Publikrelaterat stöd, PRS 2017-01-01--2017-12-31

Publikrelaterat stöd ska lämnas till svenska långfilmer för öppna visningar på biograf. Stödet ska baseras på filmens bruttobiljettintäkter under sex månader efter filmens premiär.

Vem kan söka

Publikrelaterat stöd skall lämnas till svenska långfilmer för öppna visningar på svenska biografer. Stödet ska baseras på filmens bruttobiljettintäkter under sex månader efter filmens premiär.

Beräkning av egeninsats

Egeninsats är det intäktsberättigade privatkapital från svenska finansiärer som ingår i filmens finansiering vid anmälan och som bekräftas vid slutredovisning, då Filminstitutet fastställer slutligt stöd.

 Som svenskt privatkapital räknas samproduktionsinsatser från produktionsbolag, distributörer, TV-bolag (inklusive SVT) och andra privata investerare. Finansiering i form av förförsäljningar (licenser) och distributionsförskott (MG) räknas som svenskt privatkapital även då försäljningen sker till utlandet. Insatser från regionala produktionscentrum räknas inte som svenskt privatkapital. Deras ägarandelar av förförsäljningar och förskott ingår inte i PRS-grundande kapital.

Anmälan

För att vara berättigad till publikrelaterat stöd ska producenten anmäla filmen till Svenska Filminstitutet tidigast sex månader före inspelningsstart dock senast före filmens biografpremiär.

Film som beviljats produktionsstöd anses anmäld i och med beslut om produktionsstöd. Anmälan ska ske på Filminstitutets blankett med bifogade handlingar.

Utbetalning av publikrelaterat stöd

Stöd utbetalas mot rekvisition efter fullgjord slutredovisning samt leverans av säkerhetsmaterial och baseras på biografredovisningar efter sex (6) månaders exploatering.

Stödmottagare ska redovisa nödvändig biografbesökarstatistik för bedömning och uppföljning med verifierad och säkerställd data.
Underlaget lämnas av producent som får underlaget från filmens distributör. Underlaget ska innehålla uppgifter om filmens föreställningar under de första sex månaderna från premiär på samtliga biografer, inklusive uppgifter om föreställningstid. Underlaget tas ut från FKB BoxOffice efter det att de sex månaderna är färdigrapporterade. Vid denna tidpunkt ska samtliga kassarapporter vara godkända av både biografägare och distributör.

Av underlaget ska framgå vilken tidsperiod det avser samt datum när rapporten skapades. Underlaget, som kan skapas via Weekend Report Details, ska innehålla uppgifter om Ort, Biograf, Datum, Tid, Besök och BoxOffice. Underlaget skickas in i pdf- och Excel-format. Filminstitutet förbehåller sig rätten att revidera uppgifterna.

 Stöd som ej rekvirerats 18 månader efter filmens premiär förfaller.

Annelie Juliusson

Handläggare, Publikrelaterat stöd (PRS), Intyg

Tel: 08-665 12 32

annelie.juliusson@filminstitutet.se

Skriv ut