Filminstitutets stöd

Regionala stöd

Regionala resurscentrum

Det finns 19 regionala resurscentrum i Sverige som bland annat arbetar med utveckling av filmpedagogisk verksamhet, visning av film och talangutveckling.

Stödet till regionala resurscentrum för film och video ingår i den så kallade Samverkansmodellen. Den innebär att landstingen/regionerna får statliga bidrag till regional kulturverksamhet som de i sin tur fördelar till olika regionala kulturaktörer utifrån en regional kulturplan som ska ha tagits fram i bred samverkan. Stockholms län är den enda regionen som inte ingår i Samverkansmodellen varav Film Stockholm tilldelas medel av Filminstitutet.

Utöver regionala resurscentrum finns fyra regionala produktionscentrum som samproducerar långfilm. 

Regionala filmproduktionscentrum

För att stärka långfilmsproduktion i regionerna ges stöd till de regionala produktionscentrum som Filminstitutet bestämmer. Det finns fyra filmproduktionscentrum i Sverige. Stödet till dessa fördelas av Filminstitutet och är riktat till produktionsstöd till barn- och ungdomsfilm.

Vem kan söka

Stöd kan sökas av något av följande produktionscentrum:

  • Film i Väst
  • Filmpool Nord
  • Film i Skåne
  • Filmregion Stockholm-Mälardalen

Allmänt om stödet

  • Stödmottagarna ska arbeta för att öka produktionen av barn- och ungdomsfilm i sina respektive regioner.
  • Den regionala motprestationen ska vara minst lika stor som stödet från Filminstitutet.
  • Stödet ska användas till produktionsstöd, inte investering, till barn- och ungdomsfilm.
  • Stödmottagarna ska uppfyllafilmavtalets mål (6§) om att stöd till svensk filmproduktion ska fördelas jämnt mellan män och kvinnor.

Redovisning

Bidragsmottagaren redovisar användningen av stödet genom att till Filminstitutet skicka in de produktionsstödsavtal man ingått med producent. Det ska vara väl synligt i produktionsstödsavtalet att projektet erhållit stöd samt att den regionala motprestationen  redovisas.

Skriv ut