Filminstitutets stöd

Stöd till ökad kompetens inom utveckling och produktion

Syftet med stödet är att höja kompetensen för professionellt verksamma inom svensk filmbransch för att stärka den svenska filmen genom fortbildning och liknande.

Vem kan söka

Stödet kan sökas av i svensk filmbransch etablerade och aktiva regissörer, manusförfattare och producenter  samt A-funktioner och produktionsbolag. I undantagsfall ges stöd även till  andra filmarbetare samt branschorganisationer. 

För vad kan man söka

Bolag/organisation kan söka för att hålla en kurs, seminarium, masterclass, lab eller liknande kompetenshöjning. 

Enskild person kan söka stöd för att delta i en kurs, seminarium, masterclass, lärlingskap, mentorskap, lab och liknande kompetenshöjning. 

Stöd till enskild person kan sökas för som mest 75 procent av de totala omkostnaderna för kursavgift, resa och boende. 

Under 2021 prioriteras områdena manus, arbetsmiljö och digital kompetens. 

Vilka villkor måste uppfyllas

Aktiviteten man söker för ska i första hand rymmas inom stödets prioriterade områden. Om ansökan gäller en utbildning ska sökanden vara antagen för att vara berättigad till stöd. 
Ansökan ska vara Filminstitutet tillhanda innan start av aktivitet, vi behandlar ej ansökningar retroaktivt.

När och hur ansöker man

Ansökningar kan göras löpande i vårt webbaserade formulär. Skicka ansökan med bilagor via mail. I blanketten framgår vilka handlingar som måste bifogas. Insänt material återsändes ej. Handläggningstiden är sex veckor från det att ansökan inkommit till Filminstitutet. 

Ansökan ska innehålla budget, referenser från de två senaste produktionerna samt styrkt underlag för aktiviteten. 

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. 

Hur bedöms ansökan

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

  • hur ansökan matchar identifierade och prioriterade områden
  • referenser
  • om aktiviteten bidrar till en breddad repertoar
  • om aktiviteten bidrar till att nå fler publikgrupper
  • om aktiviteten bidrar till utveckling och innovation för den svenska filmen

 Filminstitutet prioriterar verksamhet för barn och unga i all stödgivning. 

Hur fattas beslut

Ansökan handläggs på enheten produktionsstöd och bereds av en handläggare. 

Ansökningar med aktiviteter för en kostnad upp till 20 000 kronor bereds och beviljas av en referensgrupp bestående av representanter från produktionsstödsenheten. Ansökningar med kostnader över 20 000 kronor bereds av samma grupp och beslut fattas av VD. 

Hur betalas stödet ut

Stödet betalas ut mot inskickad rekvisition vid två tillfällen:

  • 70 procent efter beslut
  • 30 procent efter redovisning av styrkta kostnader samt analys av projektets utfall 

Hur redovisar man

Stödet redovisas skriftligt. Stödmottagaren ska  kunna dela med sig av sin kunskap och erfarenhet av utbildningen till andra i branschen. 

 

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 14 februari 2018

Ulrika Nisell

Handläggare, kompetensstödet

Tel: 08-665 12 05

ulrika.nisell@filminstitutet.se

Skriv ut