Filminstitutets stöd

Stöd till kontinuitet - enskild insats för produktionsbolag

Syftet med stödet är att skapa goda förutsättningar för oberoende svenska produktionsbolag att utveckla och stärka den svenska filmen i enlighet med målen för svensk film. Stödet ska möjliggöra för bolaget att öka möjligheten till återväxt inom svensk film.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av oberoende svenska produktionsbolag. Bolaget ska ha film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksamhet och får inte vara majoritetsägt dotterbolag till företag som ägnar sig åt distributions- eller sändningsverksamhet eller liknande eller vara del av en sådan koncern. 

För vad kan man söka?

Stöd kan sökas för:

  • enskilda insatser som bidrar till kontinuitet och utveckling för två parter, det vill säga bolaget och en individ. Det kan till exempel röra sig om ett bolag som under en begränsad period tar in en regissör, manusförfattare eller producent för att utveckla antingen projekt och/eller bolaget.

Stöd kan beviljas till ett belopp om max 150 000 kronor.

Stöd kan inte användas för insatser och projekt som redan beviljats stöd av Filminstitutet.

Vilka villkor måste uppfyllas?

  • Produktionsbolaget/producent ska kunna visa på minst tre års kontinuerlig filmproduktion inom den senaste femårsperioden. Med kontinuerlig filmproduktion avses att bolaget haft minst två långfilmspremiärer (svensk majoritetsproduktion). Filmerna ska ha nått en för filmen relevant publik oavsett plattform i Sverige.

När och hur ansöker man?

Deadline 2019: 15 augusti. Ansökningsformulär finns tillgängliga från 4 juni. Beslut lämnas i slutet av oktober. 

Ansökningar kan göras i vårt webbaserade formulär. Ansökan kan postas eller mejlas in till prodstodansokan@filminstitutet.se. Vi tar inte emot material via We transfer eller Dropbox.

I blanketten framgår vilka handlingar som måste bifogas. Insänt material återsändes ej.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. 

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en sammantagen bedömning av hur insatsen bidrar till:

  • att uppfylla målen för svensk film 
  • bolagets strävan att bidra till ökad mångfald av berättelser, perspektiv och uttryck 
  • en jämställd filmbransch
  • återväxten inom svensk film

Hänsyn tas också till produktionsbolagets förmåga att förnya och utveckla projekt med hög kvalitet och produktionsbolagets tidigare framgångar ur ett brett perspektiv 

Bolag kan inte beviljas stöd både för ökad kontinuitet – produktionsbolag och enskild insats. 

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. Stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget. 

Besluten ska förhålla sig till Filminstitutets mål för svensk film. 

Filminstitutet prioriterar verksamhet för barn och unga i alla produktions- distributions- och visningsled. 

Hur fattas beslut?

Ansökningar bereds av en referensgrupp med representanter från produktionsstödsenheten. Beslut fattas av VD.

Efter handläggning skickas beslutsmeddelande ut till de sökande i slutet av oktober 2019.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickas tillsammans med beslutet. Utbetalning sker vid två tillfällen: 75 procent efter beslut och 25 procent efter redovisning av styrkta kostnader och projektets utfall. 

Hur redovisar man?

Slutredovisning av stödet sker skriftligen och genom ekonomisk redovisning senast tre månader efter avslutad insats. 

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 22 mars 2018

Annelie Juliusson

Handläggare, Publikrelaterat stöd (PRS), Intyg

Tel: 08-665 12 32

annelie.juliusson@filminstitutet.se

Man Chiu Leung Carlson

Produktionscontroller Långfilm

Tel: 08-665 11 89

manchiu.leungcarlson@filminstitutet.se

Skriv ut