Filminstitutets stöd

Stöd till oberoende producenter

Syftet med stödet är att ge oberoende produktionsbolag möjlighet till egen utveckling av långfilmsprojekt i ett tidigt skede.

Stödet är ej längre sökbart i nuvarande form.
Som ett led i den helstatliga filmpolitiken införs ett nytt stödsystem som innehåller såväl reviderade som nya stöd. Ett nytt stöd för kontinuitet riktat till oberoende produktionsbolag kommer lanseras i april. Branschmeddelande skickas ut inför lanseringen då även nya riktlinjer publiceras.

 

Vem kan söka

Stödet kan sökas av produktionsbolag som är registrerade i Sverige.Bolaget ska ha film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksamhet och får inte vara majoritetsägd dotterbolag till företag som ägnar sig åt distributions- eller sändningsverksamhet eller vara del av en sådan koncern. Bedömning av bolag sker vid varje nytt ansökningstillfälle.

För vad kan stödet beviljas

Stöd mellan 400 000 kr och 1 000 000 kr kan beviljas för produktionsbolagets tidiga utveckling av svenska långfilmsprojekt, huvudsakligen till manusutveckling och optioner (manusarvode, rättighetsförvärv, research, finansiering med mera), av all slags svensk långfilm över 70 minuter. Barn- och ungdomsfilm och dokumentärfilm kan få vara kortare än 70 minuter.  Filmerna ska ha tillräcklig teknisk kvalitet för att kunna visas på biograf. Stödet får inte gå till förproduktion. Ett projekt får inte gå i produktion under period för beviljat stöd.

Vilka villkor måste uppfyllas

Produktionsbolaget/producenten ska kunna visa på minst tre års kontinuerlig långfilmsproduktion. Maximalt 300 000 kr av det totalt beviljade stödet får användas till varje enskilt filmprojekt (3-8 filmprojekt). Ett enskilt filmprojekt kan få stöd maximalt tre gånger. Produktionsbolaget ska kunna uppvisa rättigheter till de projekt som ingår i ansökan.
Högst 20 procent av stödet får användas till producentersättning och administration på respektive projekts budget. Alla kostnader ska bokföras på respektive filmprojekt. Stödet ska användas inom 24 månader.   

I övrigt gäller generella villkor, se nedan. 

Hur går ansökan till

Ansökan kan göras en gång per år inför kommande kalenderår.  Sista ansökningsdatum för 2017 är fredag 2 december 2016. Fyll i den särskilda ansökningsblanketten, se nedan. Ansökan skickas in i pappersform samt ett ex på USB-minne. Följande handlingar ska bifogas: 

 • Historik och affärsplan för bolaget, högst 4 A4-sidor.
 • Projektbeskrivning för varje projekt, på särskild blankett
 • Budget för varje projekt, på särskild blankett
 • CV på nyckelpersoner, undvik dubbletter
 • Redovisning av bolagets ägandeförhållanden
 • Aktuellt registreringsbevis för bolaget
 • Kopior på samtliga upphovsrättsliga avtal knutna till projekten, som manusavtal och upphovsrättsliga avtal (Chain of Title)

Filminstitutet returnerar inget inskickat material. 

Hur bedöms ansökan

Stödet fördelas utifrån en bedömning av ansökan. Bedömningen grundar sig på

 • produktionsbolagets affärsplan och långsiktiga strategi
 • hur projektet relaterar till kvalitetskriterierna: angelägenhetsgrad, hantverksskicklighet, originalitet
 • produktionsbolagets inbördes bredd bland de projekt som ingår i ansökan
 • projektens mångfald och bredd kopplat till svensk filmrepertoar i stort
 • projektens budget (relevans, rimlighet etc)
 • om produktionsbolaget tidigare tilldelats stöd till oberoende producenter; ska bolaget uppvisa att stödet bidragit till framåtrörelse och förnyelse
 • i vilken mån projekten strävar mot målet om jämställdhet och mångfald
 • produktionsbolagets kontinuitet och bredd i verksamheten
 • huruvida bolaget har etablerade och goda kontakter med talanger och upphovspersoner. 

Hur fattas beslut

Ansökan handläggs på Filminstitutets enhet Produktionsstöd. En intern arbetsgrupp bestående av chefen för produktionsstödsenheten, controller för långfilm respektive dokumentärfilm, stödhandläggare samt koordinatior för Kreativa Europa är rådgivande och Filminstitutets vd beslutar om stöd efter rekommendation. Beslut meddelas i februari 2017. 

Hur redovisas stödet

Redovisningen görs på särskild blankett. Filminstitutet har rätt att på egen bekostnad ta del av bolagets bokföring. Tidigare stöd till oberoende producenter måste vara slutredovisade innan nytt stöd kan beviljas. 

Hur betalas stödet ut

Stödet rekvireras av mottagaren. Stödet delas upp i två delutbetalningar: 90 procent efter beslut och 10 procent efter godkänd slutredovisning.

Annelie Juliusson

Handläggare, Publikrelaterat stöd (PRS), Intyg

Tel: 08-665 12 32

annelie.juliusson@filminstitutet.se

Skriv ut