Filminstitutets stöd

Talent to Watch - Stöd till talangutveckling med anledning av covid-19

Syfte med detta krisstöd är att säkerställa att nya röster/talanger i hela landet får möjligheter att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen, trots utmanande tider på grund av Covid-19-pandemin. Med nya röster/talanger menas i detta fall producenter, manusförfattare och regissörer, som ännu inte har hittat vägen in i den svenska filmproduktionens ekosystem.

Krisstödets fokus är att inkludera nya röster/talanger med perspektiv som idag saknas inom svensk film med syfte att öka mångfalden av konstnärliga uttryck och berättelser. De nya rösterna/talangerna kan själva beskriva sitt perspektiv, och på vilket sätt man anser att det idag saknas.

De nya rösterna/talangerna kan befinna sig på olika erfarenhetsnivåer. Stödet kan både gå till nya röster/talanger utan erfarenhet av film och till någon som har erfarenhet men som ännu inte har etablerat sin röst inom svensk filmindustri eller tagit klivet till långfilm.

Satsningen löper över tre år och har en total budget på 50 miljoner kronor. Stödet är avsett att gå till spelfilms- och hybridprojekt med fiktionsfokus.

Vem kan söka

Stöd för produktionsmedel till kortfilm och nya format, inom spelfilm eller hybrid med fiktionsfokus

Stöd kan sökas under år 2021, 2022 och 2023 av regionala filmverksamheter/regionala resurscentrum, regionala filmfonder och regionala produktionscentrum. De nya rösterna/talangerna kan därefter söka stöd för sina projekt i de olika regionerna.

Produktionsbolag kan ej söka.

Stöd för utvecklingsmedel till lång spelfilm eller hybrid med fiktionsfokus

Stöd kan sökas under år 2021, 2022 och 2023 av regionala produktionscentrum, regionala filmfonder eller regionala filmverksamheter/regionala resurscentrum, som har möjlighet att ge produktionsmedel till lång spelfilm om minst 1000 000 kronor per år. Stödet kan sökas gemensamt av flera organisationer. De nya rösterna/talangerna kan därefter söka stöd för sina projekt i de olika regionerna.

Produktionsbolag kan ej söka.

Produktionsstöd till lång spelfilm eller hybrid med fiktionsfokus

Produktionsmedel inom ramen för satsningen kan sökas under år 2023 av svensk producent som har gjort minst två (2) väl genomförda och konstnärligt intressanta filmer (inom fiktion), oavsett längd.

Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas. Producenten ska ha uppvisat goda kunskaper i ekonomi, juridik, avtalsfrågor med mera.

För vad kan man söka


År 2021 och år 2022 

1. Stöd för produktionsmedel till kortfilm och nya format, inom fiktion eller hybrid med fiktionsfokus
Stöd kan sökas för utveckling av nya röster/talanger utan något krav på tidigare erfarenhet. Maximalt stödbelopp 200 000 kronor per / ansökan. Mottagaren av stödet får maximalt använda 20 procent i administrationskostnader. 

2. Stöd för utvecklingsmedel till lång spelfilm eller hybrid med fiktionsfokus (manusutveckling, research, visuella tester, skissfilm, med mera)
Stöd kan sökas för utveckling av nya röster/talanger med erfarenhet motsvarande minst en (1) väl genomförd och konstnärligt intressant kortfilm eller motsvarande i annan konstart. Maximalt stödbelopp 500 000 kronor per / ansökan. Mottagaren av stödet får maximalt använda 20 procent i administrationskostnader. 

År 2023 

1. Stöd för produktionsmedel till kortfilm och nya format, inom fiktion eller hybrid med fiktionsfokus
Stöd kan sökas för utveckling av nya röster/talanger utan något krav på tidigare erfarenhet. Maximalt stödbelopp 200 000 kronor per/ansökan. Mottagaren av stödet får maximalt använda 20 procent i administrationskostnader. 

2. Stöd för utvecklingsmedel till lång spelfilm eller hybrid med fiktionsfokus (manusutveckling, research, visuella tester, skissfilm, med mera)
Stöd kan sökas för utveckling av nya röster/talanger med erfarenhet motsvarande minst en (1) väl genomförd och konstnärligt intressant kortfilm eller motsvarande i annan konstart. Maximalt stödbelopp 500 000 kronor per / ansökan. Mottagaren av stödet får maximalt använda 20 procent i administrationskostnader. 

3. Produktionsstöd till lång spelfilm eller hybrid med fiktionsfokus
Stöd kan sökas för projekt av nya röster/talanger med erfarenhet motsvarande minst två (2) väl genomförda och konstnärligt intressanta kortfilmer eller motsvarande i annan konstart.
Maximalt stödbelopp 5 000 000 kronor per ansökan.

Vilka villkor måste uppfyllas?

 • Om flera organisationer söker stöd tillsammans ska ett samarbetsavtal mellan aktörerna bifogas ansökan.
 • Ansökan ska vara Filminstitutet tillhanda innan aktivitet påbörjats
 • Stödet till regionala produktionscentrum, regionala filmfonder och regionala filmverksamheter/regionala resurscentrum får inte överstiga den egna ekonomiska insatsen.

När och hur ansöker man

2023: Deadline 1 mars (för regionerna)
2023: Deadline 1 september (för produktionsbolag)

Ansökningen görs via webbaserat formulär. Ansökan mejlas in med bilagor. I blanketten framgår vilka handlingar som måste bifogas.

Insänt material återsändes ej. Handläggningstiden är sex veckor från det att ansökan inkommit till Filminstitutet. Om tidsfristen överskrids ska den som söker informeras om detta i god tid av ansvarig handläggare.

Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Ansökan görs i nedanstående formulär.
Mejla ansökan till prodstodansokan@filminstitutet.se Märk ämnesraden i mejlet med Talent to Watch.

Handlingar som ska bifogas ansökan

 • Kort presentation av sökande organisation/organisationer.
 • Samarbetsavtal, om flera organisationer söker tillsammans
 • Nulägesbeskrivning av talangarbetet i regionen: Vad sker idag? Vad saknas?
 • Projektbeskrivning av arbetet med nya röster/talang (tillvägagångssätt, syfte, mål)
 • Finansieringsplan (specificera egeninsatsen)
 • Budget för hela projektet
 • Tidplan

Hur bedöms ansökan                                       

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

 • Hur ansökan bidrar till målen för svensk film
 • Geografisk spridning
 • Hur ansökan svarar mot behov/brister gällande återväxt av nya röster i branschen
 • Möjligheten att stärka och utveckla en mångfald av talanger inom svensk film
 • Långsiktighet och fördjupning
 • Genomförbarhet, möjlighet till samverkan med en professionell bransch
 • Organisationens erfarenhet av talangutveckling inom filmproduktion

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. De stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget.
Besluten ska förhålla sig till Filminstitutets mål för svensk film. 

Hur fattas beslut

År 2021 handläggs och bereds ansökan på enheten Produktionsstöd av intern referensgrupp, varefter stöd föreslås till vd. Beslut fattas därefter av vd på delegation av styrelsen, på regelbundna beslutsmöten.

Hur betalas stödet ut

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickats tillsammans med beslutsmeddelandet.
Stödmottagare ska rekvirera 80 procent av stödet vid beslut och 20 procent efter godkänd redovisning. Fyll i och e-posta bifogad rekvisitionsmall, i PDF-format, till prodstodansokan@filminstitutet.se
Ange Talent to Watch och diarienummer i ämnesraden. 

Hur redovisas stödet

Slutredovisning av stödet sker dels med en innehållslig beskrivning av stödets användning tillsammans med ett ekonomiskt utfall, ställd mot den ekonomiska kalkyl som fanns med i ansökan. Den ekonomiska rapporten ska vara underskriven av auktoriserad revisor (för stöd lägre än 500 000 kronor behöver revisorn inte vara auktoriserad).
Redovisning av erhållet stöd måste ske före en ny ansökan kan beviljas

En avstämning och lägesrapport av projektet ska ske vid avgörande förändring av angiven tidplan och avgörande förändring gentemot ursprungsansökan/projektet.

Återbetalning

Om stödmottagare inte har använt stödet i enlighet med ansökan och Filminstitutets riktlinjer och villkor, eller har lämnat oriktiga uppgifter och/eller en ofullständig eller försenad redovisning, kan hela eller delar av stödet återkrävas. Om det finns grund för återbetalning av stöd kommer Filminstitutet att hålla inne utbetalningar av övriga beviljade stöd till stödmottagaren. Filminstitutet beviljar inte nya stöd till stödmottagare som inte har slutredovisat tidigare stöd.

Se även Generella villkor.

Riktlinjerna kan komma att ändras inför år 2022 och 2023.

 

Beslutat av VD 12 februari 2021.

 

Elisabeth Blumenthal

Elisabeth Blumenthal

Administratör, Talangstöd & Moving Sweden

Tel: 08-665 12 59

elisabeth.blumenthal@filminstitutet.se

Porträtt av Lina Norberg Johansson Head of Talent /Int.co-productions/controller Moving Sweden

Lina Norberg Johansson

Talangansvarig

Tel: 08-665 12 27

lina.norberg@filminstitutet.se

Patrik Axén

Produktionscontroller för kortfilm och nya format

Tel: 08-665 12 01

patrik.axen@filminstitutet.se

Skriv ut