Filminstitutets stöd

Moving Sweden

Moving Sweden är en satsning som vill ge filmare tillfälle att sparka upp nya dörrar, söka nya historier, flytta gränserna, utmana gestaltandet och beröra publiken med starka berättelser i nya och spännande format. Satsningen vill främja förnyelse och kontinuitet för svenska filmskapare, både för dem som är i början av sin karriär, oavsett ålder, och för dem som är etablerade. Stödet kommer omarbetas under våren 2018 för att nu fokusera på lågbudgetlångfilm.

Här är de deadlines som kvarstår för resterande stöd för Moving Sweden 2017:

Stödet är ej längre sökbart i sin nuvarande form.

 

Ny trailer

Se trailern för hela Moving Sweden-projektet här:

Se inspirationsfilmen!                           Watch the film for inspiration!

Se trailern från tidigare år här.

Stöd inom Moving Sweden ger möjlighet att berätta i fyra olika format, 30, 45 eller 60 minuter samt kortserier (6-8 avsnitt á 12-15 minuter). Vi kan ge stöd till fiktion, hybrid, animation och barnfilm. För varje format finns en maxbudget. De fasta ramarna ska skapa tillfälle att fokusera på det konstnärliga arbetet.

Filmer som beviljas produktionsstöd visas i Sveriges Television.

Se lista över beslutade filmer

Moving Sweden är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet, Sveriges Television, Regionala filmresurscentrum, Filmpool Nord, Film i Skåne, Filmregion Stockholm Mälardalen och Film Väst och har en årsbudget på ca 21 miljoner. Satsningen lanserades i april 2013 och skulle från början vara tre-årig men är nu förlängd till och med december 2017.

Följande är representerade i styrgruppen:
Kristina Colliander, produktionsstödschef Svenska Filminstitutet
Anna Croneman, programchef SVT Drama
Paola Ciliberto, Regionala Filmresurscentrums samarbetsråd
Ami Ekström, representant för Filmpool Nord, Film i Skåne, Film Väst och Filmregion Stockholm-Mälardalen

Styrgruppen fungerar rådgivande när det gäller Moving Swedens utformning. Utvärdering och justeringar görs kontinuerligt. Filminstitutets konsulent och SVT:s programchef väljer ut vilka filmer som ska få produktionsstöd inom Moving Sweden utifrån diskussion inom styrgruppen 4 gånger per år, i januari, april, september och december. 

Varje år kommer det ca 300 ansökningar till Moving Sweden. Av dem får ca 40 projekt stöd till idéutveckling, ca 15 till planering och 8-10 projekt beviljas produktionsstöd.

Moving Sweden- stöd till fördjupad utveckling och planering

 

Vad ska stöden bidra till

Stöden ska bidra till fördjupad utveckling av starka, gärna nyskapande, filmberättelser inom fiktion, hybrid, animation och barnfilm med fyra olika spellängder, 30, 45 och 60 minuter samt kortserier (6-8 avsnitt á 12-15 minuter). 

Vem kan söka

Satsningen riktar sig både till filmberättare som är i början av sitt filmskapande, oavsett ålder, och till etablerade som vill utmana och förnya sitt filmgestaltande. Den sökande ska kunna uppvisa minst en väl genomförd film, t ex i kortare format i valfri genre, eller motsvarande.

Stöd till planering

Producenter med aktiebolag kan söka stöd. Upp till 75 000 kr kan beviljas för planering av förproduktion.

För vad kan stöd beviljas

Stöd beviljas i första hand till nyskrivna originalmanus, till adaptioner endast i undantagsfall. Beroende på i vilken fas projektet befinner sig. 

Vilka villkor måste uppfyllas

Filmerna ska ha spellängd 30, 45 eller 60 minuter samt kortserier. För barn gäller 30 minuter och kortserier. Kortserierna ska bestå av 6-8 avsnitt á 12-15 minuter. 

Stöd till planering

Producent, regissör och manusförfattare ska vara knutna till projektet för att få stöd till planering. Producenten ska vara trovärdig när det gäller att hantera ekonomi, juridik, avtalsfrågor med mera. Dessutom måste även manus eller motsvarande i princip vara färdigutvecklat.

Hur går ansökan till

Ansökan kan göras löpande under året och flera gånger i olika skeden av projektets utveckling.

Fyll i det särskilda webbaserade formuläret, se nedan. Skriv ut ansökan och skicka den med post tillsammans med bilagor enligt checklista. Filminstitutet returnerar inget inskickat material. 

Hur bedöms ansökan

Ansökan handläggs på enheten Produktionsstöd. Filmkonsulenten bedömer ansökan med stöd av produktionscontrollern och gör en kvalitetsinriktad helhetsvärdering av projektet utifrån stödets syfte. Filmkonsulenten bedömer

  • Den konstnärliga konstellationen bakom filmen
  • Hantverksskicklighet, berättelsens angelägenhetsgrad och originalitet

Fördelningen av stöd ska i sin helhet vara jämn mellan kvinnor och män och spegla samhällets mångfald. 

Hur fattas beslut

Filmkonsulenten beslutar självständigt om utvecklingsstöd.  Fullständig ansökan besvaras inom cirka åtta veckor. Om ansökan blir beviljad tecknas en överenskommelse med filmkonsulenten.

Hur redovisas stödet

Stödmottagaren skickar in det färdiga materialet tillsammans med en skriftlig redogörelse av hur stödet använts samt en ekonomisk redovisning av beviljat belopp.

Hur betalas stödet ut

Stödet betalas ut mot inskickad rekvisition, tillsammans med underlag enligt checklista för utbetalning. Utbetalning sker vid två tillfällen:

  • 80 procent när överenskommelsen undertecknats
  • 20 procent efter godkänd slutredovisning

 

Moving Sweden - Produktionsstöd

 

Vad ska stödet bidra till

Stödet ska bidra till produktion av starka, gärna nyskapande, filmberättelser inom fiktion, hybrid, animation och barnfilm med fyra olika spellängder, 30, 45 och 60 minuter samt kortserier (6-8 avsnitt á 12-15 minuter). Produktionen finansieras genom samproduktion mellan produktionsbolaget och Sveriges Television, med produktionsstöd från Svenska Filminstitutet. 

Vem kan söka

Projektets producent kan söka produktionsstöd inom Moving Sweden. Satsningen riktar sig både till filmberättare som är i början av sitt filmskapande, oavsett ålder, och till etablerade som vill utmana och förnya sitt filmgestaltande. Upphovspersonen ska kunna uppvisa minst en väl genomförd film, t ex i kortare format i valfri genre, eller motsvarande. Producenten ska vara trovärdig när det gäller att hantera ekonomi, juridik, avtalsfrågor mm.  Producenter med aktiebolag kan söka stöd. 

För vad kan stöd beviljas

Stöd kan beviljas för produktion av berättelser med en av tre fasta spellängder, där varje spellängd har en maxbudget. Modellen är vald för att projekt inte ska fastna i långa finansieringsprocesser. Fokus ska ligga på att hitta kreativa och konstnärliga lösningar för starka och nyskapande berättelser. Moving Sweden är en lågbudgetsatsning men produktionsbolaget har rätt att tilläggsfinansiera upp till 20 procent utöver maxbudgeten. Stöd beviljas i första hand till nyskrivna originalmanus, till adaptioner endast i undantagsfall. 

30 minuter - 2 miljoner kr i budget

Producent               200 000 kr
Filminstitutet        1 026 000 kr
SVT                        774 000 kr   varav 174 000 kr ägande och 600 000 kr visningsrätt
Max tilläggsfinansiering 20 procent, 400 000 kr

45 minuter - 3 miljoner kr i budget

Producent               300 000 kr
Filminstitutet        1 539 000 kr
SVT                     1 161 000 kr   varav 261 000 kr ägande och 900 000 kr visningsrätt
Max tilläggsfinansiering 20 procent, 600 000 kr 

60 minuter- 4 miljoner kr i budget

Producent               400 000 kr
Filminstitutet        2 052 000 kr
SVT                     1 548 000 kr   varav 348 000 kr ägande och 1 200 000 kr visningsrätt
Max tilläggsfinansiering 20 procent, 800 000 kr

Kortserie (6-8 avsnitt á 12-15 minuter) - 3 miljoner kr i budget

Producent               300 000 kr
Filminstitutet        1 539 000 kr
SVT                     1 161 000 kr   varav 261 000 kr ägande och 900 000 kr visningsrätt
Max tilläggsfinansiering 20 procent, 600 000 kr 

Man kan söka lägre belopp än maxbudget, med samma proportionerliga fördelning mellan finansiärer. Om projektet tidigare beviljats utvecklingsstöd inom Moving Sweden räknas det in i produktionsstödet.
För barnfilm kan stöd genom Moving Sweden endast beviljas för spellängden 30 minuter samt kortserie (6-8 avsnitt á 12-15minuter). 

Vilka villkor måste uppfyllas

Utöver producent ska även regissör och manusförfattare vara knutna till projektet. Manus eller motsvarande, preliminär budget och finansieringsplan ska finnas. För att produktionsbolaget ska vara majoritetsägare förutsätts minst 10 procents egenfinansiering.
Beslutade projekt ska levereras på överenskommen tid för visning i Sveriges Television. 

Hur går ansökan till

Ansökan kan göras löpande under året. Beslutstillfällena är i januari, april, september och december.
Fyll i det särskilda webbaserade formuläret, se nedan. Skriv ut ansökan och skicka den med post tillsammans med bilagor enligt checklista. Filminstitutet returnerar inget inskickat material. 

Hur bedöms ansökan

Ansökan handläggs på enheten Produktionsstöd. Handläggningstiden är cirka 8 veckor. Filmkonsulenten bedömer ansökan med stöd av produktionscontrollern och gör ett urval genom en kvalitetsinriktad helhetsvärdering av projektet utifrån stödets syfte.  Filmkonsulenten bedömer

  • Den konstnärliga konstellationen bakom filmen
  • Hantverksskicklighet, berättelsens angelägenhetsgrad och originalitet 

Fördelningen ska i sin helhet vara jämn mellan kvinnor och män och spegla samhällets mångfald. 

Hur fattas beslut

Styrgruppen för Moving Sweden diskuterar filmkonsulentens urval av filmprojekt vid fyra möten om året, i januari, april, september och december. Med stöd av styrgruppens diskussion väljer sedan SVT:s programchef och filmkonsulenten tillsammans ut vilka filmer som ska beviljas produktionsstöd.  När alla förutsättningar är klara enligt Filminstitutets checklista (inklusive samproduktionsavtal med SVT) fattar Filminstitutets vd formellt beslut om stöd i samband med beslutsmöten en gång i månaden. Om ansökan blir beviljad tecknas ett produktionsstödsavtal med Svenska Filminstitutet.

Av ungefär 80 ansökningar om produktionsstöd under ett år presenterar filmkonsulenten ett urval för styrgruppen. Slutligen är det 8-10 filmer och kortserier per år som beviljas produktionsstöd inom Moving Sweden.

Hur redovisas stödet

Projektets kostnader ska redovisas enligt produktionsstödsavtalet. 

Hur betalas stödet ut

Stödet betalas ut mot inskickad rekvisition. Utbetalning sker vid fyra tillfällen, den sista efter godkänd slutredovisning. 

Porträtt av Lina Norberg Johansson Head of Talent /Int.co-productions/controller Moving Sweden

Lina Norberg Johansson

Produktionscontroller Moving Sweden

Tel: 08-665 12 27

lina.norberg@filminstitutet.se

Boel Jonsson

Administratör Moving Sweden

Tel: 08-665 11 55

boel.jonsson@filminstitutet.se

Skriv ut