Filminstitutets stöd

Stöd till internationell lansering av svensk film

Svenska Filminstitutets Utlandsenhet ger stöd till internationella lanseringar av nya svenska filmer som kan sökas av producenter.

Internationellt lanseringsstöd för långfilm, kortfilm och dokumentärfilm

Stödet till lansering på internationella festivaler syftar till att ge producenter möjlighet att maximalt utnyttja en uttagning till en för genren tongivande festival. Stödet gäller i första hand filmens internationella premiär och ska användas för framtagning av visningsmaterial, översättning, textning, närvaro på festivalen för regissör och producent och marknadsföringsmaterial. Stödet kan endast sökas för lanseringsstödsberättigade festivaler. 

Tillägg till riktlinjerna under covid-19-pandemin

  • Stödet till lansering av svensk film på internationella festivaler kan sökas även för medverkan på online-baserade festivaler.
  • Stödet utökas till att utöver medverkan på filmens internationella premiär även omfatta medverkan på andra efterföljande festivaler som finns med på
    Filminstitutets lista över prioriterade lanseringsstödsberättigande festivaler.
  • Listan på prioriterade festivaler och de i listan angivna maxbeloppen gäller även framgent, dock är det maximala beloppet en lång spelfilm- eller dokumentärfilm totalt kan få SEK 500 000. För kortfilmer gäller ett maxbelopp på SEK 100 000.

I övrigt gäller de villkor som stipuleras i redan existerande riktlinjer.

International distribution support - Swedish feature length fiction and documentary films

This support scheme aims to increase opportunities for Swedish feature and documentary films to obtain international distribution, while enabling increased revenue made possible by this distribution. The grant is available in relation to the release of Swedish films – with a minimum duration of 60 minutes – for distribution outside of Sweden.

Deadlines for International distribution support

Due to the corona virus situation it is now possible to apply as soon as you have a set release date. Please also note that the support scheme is platform neutral.

Stöd till internationell distribution av svensk långfilm

Syftet med stödet är att öka möjligheterna för svensk lång spel- och dokumentärfilm att få internationell distribution samt att möjliggöra en ökning av intäkterna av densamma. Stödet kan sökas av distributörer verksamma utanför Sveriges gränser och som har köpt distributionsrättigheterna till en svensk fiktions- eller dokumentärfilm med en längd om minst 60 minuter.

Stöd till spridning av dokumentärfilm och kortfilm

Stödet kan ges till filmer som anses eller visar sig ha internationell potential men som inte ingår i Svenska Filminstitutets Utlands festivaldistribution. Stöd kan bl.a. ges till översättning, framtagning av visningsmaterial, marknadsföring eller till resa i samband med festivalvisning. 

Stöd till filmvisning för ökad representation och tillgänglighet

I linje med Svenska Filminstitutets arbete för ökad representation och tillgänglighet kan resestöd sökas till relevanta festivaler, konferenser samt politiska sammanhang, där filmskaparens närvaro väsentligt kan öka intresset för den aktuella filmen. 

Stöd till Academy Awards

Den svenska film som valts ut inför nomineringen till en Oscar i kategorien Bästa utländska film garanteras stöd för reklam och marknadsföring. I denna summa ingår kostnaderna för framtagande av engelsktextat visningsmaterial.

Svenska Filminstitutet kan stödja en Oscarsnominering av lång dokumentärfilm om den uppfyller två av tre följande kriterier 1. Antagen till World Cinema Documentary Competition på Sundance Film Festival, 2. Har en amerikansk distributör, 3. Har haft betydande närvaro på amerikanska filmfestivaler.

Skriv ut