Kreativa Europa MEDIA
En bild visandes en station i Berlin och en skylt med texten Berlin-Friedrichstrasse

European Film Forum i Berlin 2019

Årets första upplaga av European Film Forum ägde rum i februari under filmfestivalen i Berlin. Eftersom Kreativa Europa MEDIA och Horizon 2020 stöttar flertalet textningsprojekt handlade debatten om hur användandet av nya teknologier kan hjälpa europeisk film att resa över Europa och internationellt genom de olika möjligheterna som finns för textning och dubbning.

Hur kan audiovisuellt innehåll cirkulera på en flerspråkig digital marknad?

Panelen på scen bestod av personer från både filmindustrin samt den bredare audiovisuella industrin som gav oss sina perspektiv och funderingar kring framtiden för europeiskt audiovisuellt material. De framhöll att utmaningarna med den flerspråkiga marknaden inte bara är kopplade till våra olika språk, utan att det även har minst lika mycket att göra med våra olika kulturer och traditioner, och att vi har olika förståelser och uppfattningar om innehåll.

Till exempel så finns det länder där dubbning nästan inte används alls – förutom för barnfilmer och animationer – medan det i andra länder är standard att dubba. Beslutet att texta eller dubba ett verk beror alltså inte bara på själva verket, utan också på den marknad där verket ska distribueras. I vissa länder såsom Frankrike och Tyskland är dubbningen fortfarande essentiell även om trenden att texta innehåll blir vanligare av två anledningar: för att folk blir mer vana vid att se originalinnehåll med text på internet, och för att textning behåller originaliteten av verket, som är väldigt viktigt för nya publiker.

Hur kan teknologin hjälpa oss med dessa utmaningar?

Maskinöversättningar diskuterades eftersom många stora producenter letar efter sätt att minska kostnader för översättningar samt göra verken tillgängliga för en större publik.

Debatten som från och till var väldigt livlig med upprörda inlägg från publiken kunde ändå enas kring att den mänskliga faktorn och komponenten för att texta eller dubba verk aldrig kunde ersättas helt av teknologin. Detta eftersom den kreativa processen att texta eller dubba ett verk bland annat kräver noggrann analys, kulturell och språklig förförståelse samt fingertoppskänsla.

Paneldeltagarna delade sina positiva erfarenheter av att använda automatiserade verktyg som förenklar och snabbar på översättningen. De framhöll dock vikten av att kunna få texten granskad och korrekturläst av en översättare eller redaktör i slutet för att försäkra sig om att översättningen höll en hög kvalitet.

Ett intressant inlägg kom från publiken som uppmanade producenter att involvera översättare i ett tidigare skede av projektutvecklingen. De menade att projektet gynnas enormt av detta, både för att det underlättar textnings- och dubbningsprocessen, men också för att det ökar chanserna för projektet att resa eftersom kulturella, traditionella och språkliga utmaningar bemöts och blir lösta tidigare.

Avslutningsvis kan det sägas att även om deltagare ur publiken främst ville framhålla vikten av det mänskliga arbetet så enades de flesta om att framväxandet och användandet av lättillgängliga och effektiva teknologier för att texta och dubba är positivt för oss alla – eftersom de hjälper verk att resa som annars kanske inte hade rest alls. På så sätt tillgängliggörs mer kultur för fler människor runtom i Europa och världen.

Skriv ut