Kreativa Europa MEDIA
Kreatörslånet

Kreatörslånet från Marginalen Bank

Kreatörslånet är en del av CCS-garantin – ett initiativ som hanteras av EIF på begäran av EU-kommissionen. CCS-garantin lanserades i juni 2016 inom ramen för Kreativa Europa och ligger inom den sektorsövergripande delen av programmet.

Marginalen Bank har som första svenska aktör ingått ett avtal om en CCS-garanti (CCS, Culture and Creative Sectors) med Europeiska Investeringsfonden (EIF), om finansiering av företag inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige. Utifrån garantin har Marginalen Bank tagit fram Kreatörslånet, ett riktat lån till svenska små och medelstora företag med kommersiell verksamhet inom de kulturella och kreativa näringarna, såsom film, tv, dataspel, arkitektur, design, hantverk, musik, litteratur och konst.

Fakta om garantin

 • Garantins syfte är att stödja finansieringen av kommersiella företag och företagare med verksamhet inom de kulturella och kreativa näringarna.
 • Garantin innebär att EIF garanterar 70 procent av lånebeloppet och att Marginalen Bank därmed kan dela risken med EIF och låntagaren
 • Marginalen Bank kommer att bygga upp en portfölj av företagslån på upp till maximalt 200 miljoner kronor under en treårsperiod. Baserat på den förväntade lånestorleken kommer detta att leda till lån för ett par hundra företag.
 • Garantin omfattar små och medelstora företag med hemvist i Sverige som har verksamhet inom KKN (se vidare definition nedan).
 • Garantin löper fram till oktober 2022 och ingår i EU: s kultur- och kreativa sektors garantifacilitet inom programmet Kreativa Europa.

Om Kreatörslånet

 • Låneerbjudande kopplat till garantin från EIF, Kreatörslånet är från 100 000 – 1 000 000 kr.
 • Lånen ska användas för rörelsekapital eller för finansiering av investeringar.
 • Lånets löptid är 2-5 år.

Vilka företag omfattas?

 • Låneerbjudandet riktar sig till små och medelstora svenska företag med kommersiell verksamhet inom kulturella och kreativa näringar.
 • Följande branscher är inkluderade: Film, tv, dataspel, arkitektur, arkiv, bibliotek och museer, konst, inklusive gallerier, hantverk, , materiella och immateriella kulturarv, design, inklusive både konsument- och industridesign , festivaler, musik, litteratur, scenkonst, publicering, radio, foto och konst.
 • Följande kan också omfattas: mode-, smyckes- och möbelproducenter och liknande. För att omfattas av låneerbjudandet måste bolaget tillhöra eller ha verksamhet inom en av branschkoderna som omfattas av garantin: Företaget kan också omfattas av garantin om det inom de senaste två åren har ansökt om immateriella rättigheter (IP), såsom upphovsrätt, varumärken, distributionsrättigheter eller andra liknande rättigheter inom KKN, eller genom att ha fått pris / utmärkelse inom relevanta branschkoder.

Vilka krav kommer att ställas?

Generella krav

 • Bolagsformer: Aktiebolag, Enskild firma, Handelsbolag och Kommanditbolag
 • Svenskt personnummer på firmatecknaren som ansöker om lånet
 • Kund uppfyller de krav som EIF och Marginalen Bank ställer
 • Inga betalningsanmärkningar
 • Bank-ID för signering av ansökan

Lånevillkor

 • Månatlig räntebetalning och amortering via autogiro
 • Rörlig ränta (individuell prissättning)
 • Löptid mellan 2 och 5 år
 • Uppläggningsavgift: Från 1 % av ursprungligt lånebelopp.

Karta över samtliga finansieringsmöjligheter i Europa

Karta över samtliga finansieringsmöjligheter i Europa via CCS-garantin.

 

FAQ

Vilka är Marginalen Bank?

Marginalen Bank är en svensk bank med cirka 300 000 privat- och företagskunder och cirka 300 anställda. De har själva gjort tillväxtresan och brinner för entreprenörskap och företagande. Marginalen Bank står under tillsyn av Finansinspektionen och är den enda svenska banken som är ISO-certifierade. Samtliga insättningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Varför lanserar Marginalen Bank ett låneerbjudande riktat till företag inom kulturella och kreativa näringar?

Låneerbjudandet mot KKN är en del av deras långsiktiga satsning på att hjälpa företag att få tillgång till finansiering. CCS-garantin är deras fjärde program från EIF. Studier från bland annat Tillväxtverket visar att företagare inom KKN ser bristen på finansiering som ett betydande hinder för tillväxt och internationalisering. Detta är bakgrunden till att EU, genom EIF, inrättat lånegarantin inom programmet Kreativa Europa, som redan implementerats i flera europeiska länder.

Vad är EIF?

EIF är en multilateral utvecklingsbank som ägs av European Investment Bank EIB, EU och 24 europeiska banker. De tillhandahåller bland annat olika typer av garantiprogram som syftar till att underlätta för företag att få finansiering som i förlängningen kan skapa fler arbetstillfällen inom EU.

Vilken relation har Marginalen Bank till EIF?

Marginalen Bank har arbetat aktivt sedan sommaren 2017 med att etablera ett samarbete med EIF riktat mot små och medelstora företag. Marginalen Bank har idag fyra program från EIF, något helt unikt i Sverige.

I december 2017 fick Marginalen Bank en lånefacilitet speciellt för utlåning mot SME (EIFs program ”EREM CBSI”). Strax innan årsskiftet 2019 fick Marginalen Bank som första och hitintills enda svenska bank en mikrogaranti för att bygga upp en portfölj om 250 mkr. Under senvåren 2019 beviljades Marginalen Bank två nya garantiprogram, ett för KKN och ett för större företagslån.

Vad är syftet med CCS-garantin?

Garantin syftar till att underlätta tillgången till finansiering för kommersiella företag och företagare inom KKN där Kreatörslånet kan leda till förbättrade möjligheter till tillväxt och jobbskapande. Garantin minskar kraven på säkerhet för kunden eftersom EIF garanterar 70 procent av lånebeloppet.

När kan jag ansöka om ett lån kopplat till garantin?

Det finns inga fasta ansökningstider utan Kreatörslånet kommer att kunna sökas löpande på Marginalen Banks hemsida.

När öppnar möjligheten att ansöka?

Ansökan öppnades i oktober 2019.

Hur kommer en låneansökan att gå till?

Ansökan sker digitalt och signeras med bank-ID på Marginalen.se och därefter sker en sedvanlig kreditprövning. Information som kommer att tas in är bland annat personuppgifter och uppgifter på bolaget. Exempel på sådana uppgifter är resultat- och balansräkning från företagets redovisning. Dessutom ska syftet med lånet och varför man anser sig omfattas av erbjudandet motiveras i låneansökan.

Kommer alla som ansöker att få ett lån?

Nej, Marginalen Bank gör en självständig kreditbedömning där bland annat återbetalningsförmågan prövas.

Vad bedömer Marginalen Bank?

Marginalen Bank prövar företagets finansiella återbetalningsförmåga, dessutom sker vissa kontroller av ägarna. I ansökan kommer de t.ex. be dig att bifoga rapporter från redovisningen som balans- och resultaträkning. Detta innebär således att den konstnärliga verksamheten inte bedöms.

Vad är personlig borgen?

Att gå i personlig borgen innebär att en eller flera personer i företaget åtar sig rollen som borgensmän. Om företaget inte skulle klara av att betala tillbaka lånet blir borgensmännen personligt betalningsansvariga för lånet. På så vis kan Marginalen Bank försäkra sig om att få tillbaka pengarna, även ifall företaget går i konkurs. Tack vare garantin kommer den personliga borgen att vara begränsad.

Vad är en företagsinteckning?

En företagsinteckning är en särskild säkerhetsrätt, som skapats för att företagare ska kunna använda sin rörelseegendom, exempelvis ett varulager, som säkerhet för till exempel ett lån.

En företagsinteckning är inte knuten till en viss bestämd egendom vid en viss tidpunkt, utan egendomen kan skifta med tiden. Tanken är att företagarens rörelseegendom ska kunna användas som kreditsäkerhet utan att han eller hon för den skull behöver avstå från att förfoga över den. Företagsinteckningen registreras hos Bolagsverket. Mer information om företagsinteckningar finns på: https://bolagsverket.se/om/oss/fler/inteckningar/ansoka

I vilka fall kommer Marginalen Bank att kräva en företagsinteckning?

Detta kommer i normalfallet att göras för lån över 500 000 kr.

Vad kommer räntan på lånen att vara?

Räntan på Kreatörslånet kommer att sättas individuellt. Årsränta är från 4,15 procent. I jämförelse med t.ex. ett bolån finns således skillnader som beror på kreditrisken för banken.

Kan jag betala tillbaka lånet i förtid?

Ja det är möjligt.

Kan jag kombinera Kreatörslånet med olika stöd?

Ja, eventuella ekonomiska stöd går att kombinera med Kreatörslånet.

Hur lång tid tar det att få beslut om en låneansökan?

Marginalen Bank har som ambition att kunna återkomma med ett beslut inom ett par bankdagar.

När får jag mitt lån utbetalt?

Ett Kreatörslån betalas i normalfallet ut inom ett par bankdagar efter att Marginalen Bank mottagit ett underskrivet skuldebrev.

Skriv ut