Kreativa Europa MEDIA
Festival invigning
Göteborgs Filmfestival har mottagit festivalstöd i många år. Foto: ©Göteborgs Filmfestival

Våra stöd

Delprogrammet Kreativa Europa MEDIA stöder utbildning, utveckling, marknadsföring och distribution inom film, tv och interaktiv media.

Publicering av delprogrammet Kreativa Europa MEDIA:s olika stöd sker en eller flera gånger per år. Varje stödutlysning har en eller flera ansökningsdeadlines. Nedan hittar du alla våra stöd.

Stöden från Kreativa Europa MEDIA delas in i tre olika kluster: Innehåll, Publik och Företagande. Utöver dessa faller vissa stöd inom ramen för det som kallas Sektorsövergripande stöd. Här publiceras även pilot- och specialutlysningar från Kommissionens sida.

Innehåll

Utveckling och produktion av högkvalitativt innehåll är grunden för den europeiska audiovisuella branschen. Därför finns ett flertal utvecklings- och produktionsstöd för oberoende producenter och utvecklare.

Publik

Publikklustret kopplar ihop europeiska audiovisuella verk med publiken och stöttar publikutveckling över hela Europa och internationellt. Varje år stöttar MEDIA-programmet över 1 100 biografer i 34 länder som når 65 miljoner människor över alla gränser.

Företagande

Företagandeklustret främjar innovation, skalbarhet och talangutveckling över hela den europeiska audiovisuella branschens värdekedja.

Sektorsövergripande stöd

Syftet med tvärsektoriella stöd är att stärka samarbetet mellan olika kulturella och kreativa sektorer (KKS) för att hjälpa dem övervinna gemensamma utmaningar och hitta innovativa lösningar.

Kommissionens utlysningar för nyhetsmedia

Kreativa Europa Desk MEDIA kan hjälpa sökande med alla typer av frågor som kan uppstå under ansökningsprocessen samt ge råd gällande projektet och eventuella partners. På respektive stödsida finns länkar till ansökningsportalen och andra viktiga dokument. Ansökan fylls i via portalen FTOP och hanteras av programmets centrala handläggarorganisation i Bryssel, EACEA. Där sker utvärdering av ansökan med hjälp av branschverksamma experter. Beslutet når i de flesta fall den sökande fyra till sex månader efter deadline.

Termer och begrepp


Level playing field

Inom MEDIA-delprogrammet anses – om inte annat specificeras i texten nedan – följande som länder med låg audiovisuell kapacitet:

Grupp A: Estland, Grekland, Kroatien, Rumänien, Polen, Portugal, Tjeckien.

Grupp B: Bulgarien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Slovakien, Slovenien, Ungern.

Följande länder utanför EU kan också räknas in i Grupp B under förutsättning att de uppfyller kraven för att delta i MEDIA-delprogrammet: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Island, Liechtenstein, Montenegro, Nordmakedonien, Republiken Serbien, Ukraina.

Skriv ut