Kreativa Europa MEDIA
Biograf Spegeln i Malmö
Biograf Spegeln i Malmö är medlem i Europa Cinemas. Foto: ©Ammie Andersson/Graphiken

Stöd till biografnätverk

För att stimulera biografägare att i större utsträckning visa europeisk film, ger Kreativa Europa-programmet ekonomiskt stöd till organisationer, som i sin tur handlägger och beviljar bidrag till biografer. Idag förmedlas biografstödet av nätverket Europa Cinemas.

Europa Cinemas stödjer europeiska biografer med icke-nationell europeisk film på programmet, samt biografer som marknadsför europeisk film mot en ung publik. Ett syfte är också att underlätta samarbetet mellan de  biografer som är med i nätverket. Europa Cinemas startade 1992 och har ett flertal finansiärer förutom Kreativa Europa.

För att kunna delta i nätverket krävs att biografen visar en viss procentandel icke-nationell europeisk film. Gränsen varierar med antalet salonger hos biografen.

Ett årligt stöd på mellan 15 000 euro och 45 000 euro delas ut till nätverkets medlemmar. Stödsumman beror på antal dukar och biografens program. Väl utvecklad verksamhet för ung publik, samarbete på europeisk nivå och varierad programsättning kan öka bidragets storlek. I Sverige är för närvarande 42 biografer anslutna. 

Ansökan om medlemsskap och riktlinjer finns på Europa Cinemas webbplats. 

Stöd till digital visning av europeisk film

Europa Cinemas har även lanserat ett biografstöd för digital visning av europeisk film. Biografen ska vara medlem av Europa Cinemas för att söka, och även visning av nationell film är godkänd för stöd.

Ansökningshandlingar och riktlinjer finns på Europa Cinemas webbplats.

Skriv ut