Kreativa Europa MEDIA
En bild av Vodeville streaming platform
ÜberEntertainment fick onlinedistributionsstöd från Kreativa Europa 2017 för deras projekt Vodeville. Foto: ©ÜberEntertainment

Stöd till europeiska VOD-tjänster och plattformar

MEDIA-delprogrammet ska stötta europeiska Video On Demand-operatörsnätverk (VOD) som visar en väsentlig del icke-nationella europeiska verk.

Stöd kan ges till insatser som presenterar gemensamma/samarbetande gränsöverskridande projekt med mål att förbättra konkurrenskraften och attraktivitet hos europeiska VOD-plattformar som visar en väsentlig del icke-nationella europeiska audiovisuella verk. Plattformarna bör också sikta på att öka tillgänglighet, synlighet, upptäckbarhet och framträdandet av europeiskt innehåll för en bredare global publik (europeisk och internationell).

Särskilt fokus kommer ges till ansökningar som presenterar adekvata strategier för att säkerställa jämställdhet, inkludering, mångfald och representativitet.

Ansökan måste skickas in av en grupp sökande (konsortium) där minst tre två (2) VOD-operatörer från minst två (2) olika länder som deltar i MEDIA-delprogrammet finns med, eller av en VOD-plattform med kapacitet att erbjuda sina tjänster i minst två (2) länder som deltar i MEDIA-delprogrammet.

En VOD-plattform definieras som en entitet som gör det möjligt för individer att välja audiovisuella verk från en central server som sedan går att titta på via egna skärmar remote genom streaming och/eller nedladdning. VOD-plattformar som är kopplade till kanaler och internetleverantörer kan söka stöd.

Europeisk dimension

Sökande VOD-plattformar måste uppvisa en minsta europeisk dimension i sin katalog eller aggregerade katalog (i de fall då flera VOD-tjänster är inblandade i konsortiet) beståendes av:

  • Minst 500 tillgängliga audiovisuella verk.
  • Minst 30 % audiovisuella verk som kommer från länder som deltar i MEDIA-delprogrammet.
  • Audiovisuella verk från minst fem (5) länder som deltar i MEDIA-delprogrammet representerandes minst fem (5) olika officiella EU-språk.

De 30 % europeiska audiovisuella verk inom katalogen måste vara majoritetsproducerade av en producent eller producenter etablerade i länder som deltar i MEDIA-delprogrammet.

Kriteriet för den europeiska dimensionen måste uppfyllas från starten av och under hela stödperioden.

Stöttade aktiviteter

Stöd kan ges samarbetande/gemensamma projekt som:

  • Främjar och utvecklar ett attraktivt gränsöverskrivande erbjudande av europeiskt innehåll.
  • Förbättrar tillgängligheten, synligheten, upptäckbarheten och framträdandet av europeiskt innehåll.
  • Utvecklar innovativa digitala strategier för främjande, marknadsföring och branding.
  • Implementerar mekanismer för att bättre förstå konsumentbeteende på europeisk nivå och utvecklar nya metoder för outreach.
  • Främjar utbyte av kunskap och bästa praxis.
  • Har ömsesidiga och delade kostnader för projekt med förmåga att förbättre kvalitén och konkurrenskraften hos europeiska VOD-plattformar, inklusive teknologisk utveckling, redaktionellt arbete, kollektiv intelligens samt underlättande av licensieringsprocesser som ligger till grund för paneuropeisk användning/distribution.

Aktiviteterna bör uppvisa innovativa, sammanhängande och fokuserade strategier för att främja utbudet av europeiskt innehåll och öka den globala publiken hos europeiska VOD-plattformar.

Tydliga krav när det kommer till indikatorer, kvantifiering och delning av resultat bör vara en del av aktiviteterna.

Transparens spelar en nyckelroll i projekten. Därför måste ansökningar innehålla detaljplaner för hur data och projektresultat ska publiceras och spridas. Särskilt fokus bör ligga på att kommunicera projektresultat och relevant information till offentliga myndigheter, medlemsstater och den audiovisuella sektorn.

Ansökan skall presentera aktiviteter som löper över två år.

Medfinansieringen från Kreativa Europa kan uppgå till max 60 % av totala godkända kostnader.

 

Stödbudget 2024 är 10 miljoner euro.

Ansökningsperioden öppnar 3 okt 2023.
Deadline för ansökan 9 april 2024 kl 17:00.

 

Skriv ut