Kreativa Europa MEDIA
cartoon_360
Cartoon 360 har fortbildningsstöd. Foto: ©Cartoon 360

Stöd till fortbildning

Detta stöd riktar sig främst till europeiska utbildningsinstanser eller branschaktörer som ämnar arrangera fortbildningskurser för yrkesverksamma inom den audiovisuella industrin.

Arrangörer som ansöker om stöd bör i innehållet för den föreslagna kursen behandla något av de prioriterade ämnesområdena:

  • Publikbyggande, marknadsföring, distribution och exploatering
  • Management/producentkurser
  • Projektutveckling och produktion
  • Digitala utmaningar

Inom denna stödordning beviljas stöd till specialiserade fortbildningskurser för professionellt verksamma.

Privata eller offentliga europeiska utbildningsinstitutioner, film- och TV-skolor, produktions- eller distributionsbolag samt branschorganisationer kan söka detta stöd.

Utbildningsprojekten skall ha en uppenbar europeisk dimension med majoriteten av deltagarna (och helst även föreläsarna) i kursen ska vara från ett land annat än arrangörens hemland. Stöd på upp till 60% av projektkostnaderna kan beviljas till både kortare seminarier och workshops eller längre kurser, på plats eller i form av distansundervisning. Aktiviteter av internationell karaktär kan samfinansieras upp till 80%.

Nedan finns länk till riktlinjer och ansökningshandlingar för senaste utlysningen (09/2018), som hade deadline den 26 april 2018.

Det tidigare stödet som fanns för utbildningar på högskolenivå har utgått. För samarbeten mellan läroinstitut på högskolenivå hänvisar vi till de möjligheter som erbjuds inom Erasmus+.

Skriv ut