Kreativa Europa MEDIA
ke

Innovation Lab

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd kan sökas för samverkansprojekt mellan kultursektorn och den audiovisuella sektorn med syfte att utveckla innovativa och digitala lösningar.

Stöd till Innovation Lab kan sökas för samarbeten mellan kultursektorn och den audiovisuella sektorn som syftar till att utveckla innovativa, digitala projekt som bidrar till positiva effekter på utvecklingen inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Syftet är att stödja innovativa projekt i skärningspunkten mellan kultur och audiovisuella medier med fokus på digital teknik, exempelvis VR (virtual reality). Nya digitala, innovativa lösningar som får en långsiktig påverkan på de kulturella och kreativa sektorerna prioriteras. Utvecklingen ska möjliggöra nytänkande genom exempelvis nya modeller och metoder som kan användas inom både den audiovisuella sektorn och minst en annan sektor.

Ansökan görs gemensamt av ett konsortium bestående av minst tre organisationer baserade i minst två olika länder. Ett projekt omfattar en projektledare och ytterligare minst två partnerorganisationer. Samtliga organisationer behöver vara baserade i länder som deltar i programområde MEDIA. Det ska finnas expertis från både den audiovisuella sektorn och andra kulturella och kreativa sektorer i projektet. Om dessa villkor är uppnådda går det även bra att inkludera organisationer från andra sektorer.

Syftet med Innovation Lab är att bidra till policyutveckling och innovation. Stödet ska uppmuntra aktörer från olika kulturella och kreativa sektorer att utforma och testa innovativa digitala lösningar med en positiv långsiktig inverkan på flera kulturella och kreativa sektorer.

Beviljade projekt ska bidra till att skapa innovativa lösningar (exempelvis verktyg, modeller eller metoder) som kan tillämpas både inom den audiovisuella sektorn och minst en annan kreativ eller kulturell sektor. Lösningarna bör vara lätt replikerbara och ha möjlighet att nå en marknad.

2022 års utlysning har två huvudteman:

 • ökad miljömässig hållbarhet inom de kulturella och kreativa sektorerna.

 • att genom innovativa verktyg och metoder för utbildning hantera relevanta samhällsfrågor.

Projektet ska bidra till att främja konkurrenskraft, publikengagemang och publikutveckling, stärkt samarbete, spridning av metoder, samt ökad synlighet, tillgänglighet och mångfald gällande att nå ny publik.

Aktiviteter som kan beviljas stöd:

 • Design, utveckling och testning av innovativa verktyg, modeller och lösningar som kan tillämpas inom audiovisuella och andra kulturella och kreativa sektorer.

 • Hantering och rättigheter, inklusive rättvis och transparent ersättning för produktion och distribution av innehåll.

 • Insamling och analys av data, med särskild tonvikt på innehållsproduktion, kulturellt och kreativt skapande och publikutveckling.

 • Ett mer hållbart och miljövänligt arbete inom de kreativa och kulturella sektorerna, inklusive åtgärder som bidrar till implementeringen av Europeiska kommissionens initiativ New Europan Bauhaus.

 • Innovativa pedagogiska verktyg för att hantera samhällsfrågor som exempelvis desinformation.

Förväntade mål:

 • Förbättrad konkurrenskraft hos den audiovisuella sektorn i Europa samt andra branscher inom de kulturella och kreativa sektorerna i Europa genom sektorsövergripande samarbete.

 • Öka kunskapsöverföringen mellan olika kulturella och kreativa sektorer.

 • Öka den digitala synligheten, tillgängligheten och mångfalden av europeiska kreativa, kulturella och konstnärliga uttryck.

 • Förbättra affärsmodeller och användning av data.

 • Främja produktion och distribution av projekt med europeiskt kreativt och kulturellt innehåll i den digitala miljön.

Stödberättigade projekt:

Alla ansökningar behöver omfatta en strategi som visar hur projektet inkluderar en hållbar och miljövänlig inriktning och implementerar de tvärgående perspektiven inkludering, mångfald och jämställdhet.

 • Rättighetshantering och ersättningsmodeller (öppenhet och rättvis betalning)

 • Datainsamling och analys (särskilt med avseende på förutsägelser om innehåll och beteende)

 • Hållbarhet i konsumentkedjan (även i förhållande till projektet New European Bauhaus)

 • Innovativa verktyg inom området desinformation

Deadline för ansökan är 7 september 2022 kl. 17.00. Kontakta gärna oss på desken om ni funderar på att söka.

Skriv ut