Kreativa Europa MEDIA

Creative Innovation Lab

Detta stöd kan sökas för samverkansprojekt mellan kultursektorn och den audiovisuella sektorn med syfte att utveckla innovativa och digitala lösningar.

Innovation Lab: Case studies & matching
Den 2 feb hölls ett online-event kopplat till stödet. I samband med det togs ett matchningsvertyg fram för att underlätta sökandet efter internationella partners till tänkta projekt.

Registrera er på Matchningsverktyget här.
Se inspelningen från eventet här.

 

Stöd till Creative Innovation Lab ska uppmuntra nya former av skapande i skärningspunkten mellan olika kulturella och kreativa sektorer, till exempel genom experimentella tillvägagångssätt och användning av innovativ teknik.

Creative Innovation Lab ska ge aktörer från olika audiovisella, kulturella och kreativa sektorer, incitament att utforma och testa innovativa lösningar för att underlätta distribution, främjande och monetarisering av och tillgång till kultur och kreativitet, inbegripet kulturarv. Lösningarna ska ha en  potentiell positiv långsiktig inverkan på flera kulturella och kreativa sektorer. 

Syftet med stödet är att uppmuntra samarbete mellan den audiovisuella sektorn och andra kulturella och kreativa sektorer för att underlätta deras miljöomställning och/eller förbättra deras konkurrenskraft, publikengagemang och publikutveckling, stärkt samarbete, mångfald, klimat, spridning av metoder, samt ökad synlighet, tillgänglighet och mångfald gällande att nå ny publik.

Stödet syftar också till att göra det möjligt för den europeiska audiovisuella sektorn och andra kulturella och kreativa sektorer att bättre anpassa sig till de möjligheter som erbjuds genom utvecklingen av artificiell intelligens och virtuella världar. Det sektorsövergripande samarbetet är centralt. Ansökningarna måste tydligt visa omfattningen av strategierna för samarbetet och de förväntade fördelarna det kan ge. Lösningarna bör vara lätt replikerbara och ha möjlighet att nå en marknad.

Förväntade effekter:

 • Förbättra konkurrenskraften hos den europeiska audiovisuella sektorn och andra kulturella och kreativa sektorer: öppenhet, datainsamling och lämplig användning av artificiell intelligens/storskaliga data, anpassning till de utmaningar och möjligheter som drivs av de pågående förändringarna inom dessa sektorer.
 • Förbättra anpassningen av den europeiska audiovisuella sektorn och andra kulturella och kreativa sektorer till de möjligheter som erbjuds genom utvecklingen av virtuella världar (även kallade metaverse(s))
 • Förbättra produktionen/finansieringen och spridningen av europeiskt innehåll.
 • Öka synligheten, upptäckbarheten, tillgängligheten och mångfalden av europeiskt innehåll.
 • Ökad potentiell publik för europeiskt innehåll.
 • Påskynda miljöomställningen av de europeiska audiovisuella, kulturella och andra kreativa sektorerna, i linje med prioriteringarna i den europeiska gröna given och New European Bauhaus.

Stödberättigade projekt:

Alla ansökningar behöver omfatta en strategi som visar hur projektet inkluderar en hållbar och miljövänlig inriktning och implementerar de tvärgående perspektiven inkludering, mångfald och jämställdhet. Projekten måste dessutom fokusera på ett eller flera av nedanstående ämnen:

 • Virtuella världar som en ny miljö för främjande av europeiskt innehåll, förnyelse av publik och konkurrenskraft för europeiska innehållsindustrier.

 • Innovativa verktyg som utforskar nya affärsmodeller för produktion, finansiering, distribution eller marknadsföring som möjliggörs eller förbättras genom ny teknologi (AI, big data, blockkedjeteknik, virtuella världar, NFT, etc) särskilt
  - rättighetsförvaltning och intäktsgenerering samtidigt som man säkerställer öppenhet och rättvis ersättning för skapare och konstnärer
  - datainsamling och analys, särskilt med avseende på förutsägelser för innehållsskapande och publikutveckling

 • "Grönare" metoder för att minska miljöpåverkan från den audiovisuella sektorn och andra kultursektorer i linje med Kommissionens gröna giv och initiativet New European Bauhaus)

Deadline för ansökan är 25 april 2024 kl. 17.00. Kontakta gärna oss på desken om ni funderar på att söka.

Skriv ut