Kreativa Europa MEDIA

Europeiska partnerskap inom journalistik och nyhetsmedier

Syftet med denna utlysning är att säkerställa nyhetsmediernas mångfald och konkurrenskraft. Stödet kan sökas för breda internationella partnerskap mellan aktörer inom nyhetsmedie- och journalistikområdet.

Nyhetsmedierna och journalistiken har de senaste åren mött stora strukturella och tekniska utmaningar. Detta stöd ska finansiera samarbetsprojekt som arbetar för att stärka den ekonomiska affärsutvecklingen för nyhetsmedier samt kvalitén och mångfalden av det journalistiska innehållet. Målet är att främja ett fritt, oberoende och pluralistiskt medielandskap och öka mediekunskapen bland medborgare i Europa.

Stöd kan bland annat sökas för att testa innovativa affärsmodeller, nya format och tekniska standarder, framtagande av handböcker, marknadsföring och ökad mediekunskap, nätverk för kunskapsutbyte eller utbytesprogram och kollaborativa journalistiska projekt inom print-, digital- och etermedia.

Projektet ska drivas som ett konsortium bestående av en projektledare (lead partner) och minst två partners baserade i länder som deltar i Kreativa Europa. I bedömningen prioriteras samarbeten med många partners som täcker ett brett geografiskt område i Europa. Projektet kan pågå i upp till 24 månader.

Ansökan ska inkludera ett eller båda prioriteringar:

  1. Främja den ekonomiska affärsutvecklingen inom nyhetsjournalistiken.
    Så som utveckling av innovativa affärsmodeller, nya format, plattformar och tekniska standarder, framtagande av handböcker, kompetensutveckling och nätverk för kunskapsutbyten.

  2. Främja kollaborativa journalistiska projekt för ökad kvalitet och effektivitet inom nyhetsjournalistiken. Så som exempelvis att testa nya produktionsmetoder och format, kompetensutveckling och utbyten för journalister, kollaborativa journalistiska projekt, framtagande av redaktionella standarder, marknadsföring och utåtriktade insatser.

Det finns ingen angiven summa att söka, men en riktlinje är mellan 400 000 och 2 miljoner euro per ansökan. Den totala budgeten för 2021 års utlysning är 7,6 miljoner euro.

EU finansierar 80 procent av projektets totala kostnader.

Ett projekt kan pågå i max två år.

Deadline för ansökan var den 26 augusti 2021, kl. 17.00. Den andra utlysningen öppnar under 2022 och kommer eventuellt ha en annan inriktning.

Skriv ut