Kreativa Europa MEDIA
Kollage av bilder som representerar journalism, en kvinna talar, en man fotar. Text som informerar om stödet.

Journalistiska partnerskap

För att möta de utmaningar europeiska nyhetsmedier står inför, presenteras två teman som separata stöd inom ramen för Journalistiska partnerskap 2024; Samarbeten och Pluralism. Sökande kan söka ett eller båda stöden.

Nyhetsmedierna och journalistiken har de senaste åren mött stora strukturella utmaningar. Detta stöd ska finansiera samarbetsprojekt som arbetar för att stärka den ekonomiska affärsutvecklingen för nyhetsmedier samt kvalitén och mångfalden av det journalistiska innehållet. Målet är att främja ett fritt, oberoende och pluralistiskt medielandskap och öka mediekunskapen bland medborgare i Europa.

Journalistiska Parterskap - Samarbeten

Stödet syftar till att göra den Europeiska nyhetsmediasektorn mer hållbar och motståndskraftig, genom transnationella samarbeten mellan nyhetsorganisationer med fokus på innovativa affärsmodeller, journalistiska projekt eller båda. En stor bredd av aktiviter kan godkännas inom ramen för stödet. Ansökan ska tydliggöra aktiviterenas relevans för sektorn, uppbackad av en gedigen behovsanalys. 

Projektet bör ej överstiga 24 mån.

Vem kan söka?

Mediakonsortier bestående av minst tre parter från minst tre länder som deltar i Kreativa Europa porgrammet. Konsortiet kan utgöras av exempelvis  offentligägda-, privata-, icke-statliga mediaorganisationer, som bl.a driver förändringsarbete, trovärdig rapportering och yrkesskicklighet inom medieprofessionen.

Budget

Stödbudget 2024 är totalt 6 miljoner euro.
Projektbudget max 2 miljoner euro.
Medfinansieringen från Kreativa Europa kan uppgå till max 80 % av totala godkända kostnader.

Ansökningsperiod

Deadline för ansökan är den 14 feb 2024 kl. 17.00.
Kontakta gärna oss på desken om ni funderar på att söka.

 

Journalistiska Parterskap - Pluralism

Stödjer nyhetsmediasektorer av särskild vikt för det demokratiska samtalet och medborgardeltagande. Fokuset ligger på inrättande och distribution av finansieringsformer för lokala eller regionala medier, grävande journalistik samt media specialiserat på nyheter av allmänt intresse.

Ansökans projektförslag måste innehålla finansieringssystem för nyhetsmedier och oberoende journalistik. Kompletterande verksamhet kan föreslås.

Projektet bör ej överstiga 24 mån.

Vem kan söka?

Ansökan kan göras av enskild organsation eller ett konsortium av minst två parter. Ansökan är öppen för organisationer (mediaorganisationer, civilsamhälle, forskningscentrum, universitet etc) med medieerfarenhet, som kan agera mellanhänder för att stödja nyhetsmedier som är i störst behov av stöd.

Sökande organisationer bör ha möjlighet att inrätta finansieringssystem (stöd till tredje part) som är inriktade på nyhetsmedier, organisationer och, vid behov, yrkesverksamma, och på sätt som stärker pluralistiska medielandskap i hela Europeiska unionen.

Budget

Stödbudget 2024 är totalt 5 miljoner euro.
Projektbudget max 3 miljoner euro.
Medfinansieringen från Kreativa Europa kan uppgå till max 90 % av totala godkända kostnader.

Ansökningsperiod

Deadline för ansökan är den 14 feb 2024 kl. 17.00.
Kontakta gärna oss på desken om ni funderar på att söka.

Skriv ut