Kreativa Europa MEDIA

Stöd till mediers frihet och mångfald

EU:s handlingsplan för demokrati betonar att transparens och efterlevnad av professionella normer och standarder är nödvändiga för att allmänheten ska lita på medier. Handlingsplanen siktar på att stötta europeiskt samarbete mellan nationella medieråd, andra självreglerande medie-organisationer, självständiga medieregulatorer och nätverk av journalister samt initiativ som fostrar journalistiska partnerskap och standarder.

För att främja policysamarbete och innovativa handlingar inom alla delar av programmet ska också en mångfaldig, oberoende och pluralistisk mediemiljö samt mediekunnighet uppmuntras. På så sätt främjas konstnärlig yttrandefrihet, interkulturell dialog och social inkludering. Därför ska prioriteringar för den tvärsektoriella delen av programmet inkludera:

Att främja tvärsektoriella aktiviteter som siktar på en anpassning till de strukturella och teknologiska förändringar som medier står inför. Detta inkluderar stärkandet av en fri, mångfaldig och pluralistisk mediemiljö, kvalitetsjournalistik och media, samt mediekunnighet även i den digitala miljön.

Handlingsplanen för demokrati belyser också att fysiska och digitala hot och attacker riktade mot journalister ökar i flera medlemsländer och föreslår därför kontinuerlig finansiering för projekt där fokus ligger på att erbjuda juridisk och praktisk assistans till journalister i och utanför EU. Detta inkluderar säkerhets- och cybersäkerhetsträning för journalister samt diplomatiskt stöd.

Stöttade aktiviteter

Ett projekt inom varje ämne beräknas stöttas (separata utlysningar).

Ämne 1 – CREA-CROSS-2022-MFP – COUNCILS and STANDARDS

 • Press- och medieråd och professionella standarer: Underhåll och utveckling av databasen
 • Utbyte av bästa praxis
 • Förstärka den pan-europeiska Arbetsgruppen
 • Stöd till nya medieråd
 • Utbildning för journalister
 • Samarbeten med medieregulatorer
 • Ytterligare forskning inom journalistiska standarder

Ämne 2 – CREA-CROSS-2022-MFP – RAPID RESPONSE

 • Bevaka överträdelser mot pressens och mediers frihet och ge praktisk hjälp för att skydda journalister under hot:
 • Designa och utveckla en europeisk ”rapid-response”-mekanism för att stötta mediers frihet och journalisters säkerhet som täcker alla EU:s medlemsländer.
 • Tillhandahålla juridiskt och praktiskt stöd till journalister och andra medie-utövare som behöver det.
 • Organisera stödhandlingar på platser där journalister är under hot.
 • Övervaka hur mediers frihet efterlevs i EU:s medlemsländer och kandidatländer.
 • Organisera kampanjer för att öka medvetenheten om mediers frihet samt journalisters säkerhet.
 • Säkra upp att kommunikations- och spridnings-aktiviteter genomförs.

Det här stödet siktar på att – å ena sidan – ytterligare stärka pressens och medierådens position i ett konvergerat medielandskap och å andra sidan hjälpa att ytterligare utveckla deontologiska standarder. Resultatet av utlysningen ska vara utvecklingen och underhållet av en databas för mediers självreglering; utbyte av bästa praxis; stöd till nya medieråd; utbildning för journalister; samarbete med medieregulatorer; hjälp med att utveckla journalistiska standarder – inklusive genom den pan-europeiska arbetsgruppen. Utlysningen bygger vidare på den förberedande handlingen ”Media councils in a digital age”.

Parallellt, förväntas stödet ge praktisk hjälp för att skydda journalister under hot, inklusive konkreta verktyg som råd och juridisk hjälp samt att erbjuda skydd och logistisk assistans som hjälper utsatta journalister att fortsätta utöva sitt yrke. Detta kan inkludera finansiell hjälp vid behov.

Deadline för ansökan är 20 september 2022 kl. 17.00.

Skriv ut