Kreativa Europa MEDIA
asda

Stöd till sammanlänkande av kulturellt och audiovisuellt innehåll via digital teknik

EU-kommissionen ger stöd till projekt med tre parter från tre olika länder inom Kreativa Europa med olika kompetens inom de kulturella och kreativa sektorerna, däribland den audiovisuella sektorn. Total budget för utlysningen är 1 715 000 euro och minsta summa som går att söka är 300 000 euro. Projekten får inte pågå längre än 18 månader och projektperioden är mellan 1 januari 2021 och 30 juni 2022.

Stödet är tänkt som en förstudie till inrättandet av ett Creative Innovation Lab där man kan testa nya och sektorsövergripande affärsmetoder för finansiering, distribution och monetisering. Den digitala revolutionen möjliggör skapandet av nya och innovativa konstnärliga verk men också innovativa sätt att presentera kulturarv. Stöd kan ges för projekt inom museiområdet, scenkonst och musik- och/eller kulturarvsområdet. 

Stöd ges till projekt som arbetar med:

 • Nya former av skapande mellan kulturella och kreativa sektorer (inklusive den audiovisuella sektorn) genom användandet av innovativa teknologier och då även virtual reality.

Eller:

 • Främjandet av innovativa sektorsövergripande strategier och verktyg för att underlätta tillgång, distribution, marknadsföring och/eller monetisering av kultur och kreativitet, inklusive kulturarv.

Fokus ska ligga på följande aspekter:

 • Ett problemlösande tillvägagångssätt och hanteringen av utmaningar för de kulturella och kreativa sektorerna.
 • Att publiken och användarupplevelsen har avgörande betydelse.
 • Att tekniken är en förutsättning för att ta itu med nyckelproblem snarare än ett mål i sig.
 • Att stödja innovation när det gäller skapande, distribution och marknadsföring av kreativt innehåll som tar hänsyn till sektorsövergripande samarbete samt användandet av möjliggörande teknik.

Vem kan ansöka?

 • Icke vinstdrivande organisationer (privata eller offentliga)
 • Myndigheter på lokal, regional eller nationell nivå
 • Internationella organisationer
 • Universitet
 • Utbildningsinstitutioner
 • Forskningscentra
 • Vinstdrivande företag
 • Enskilda firmor (dock ej privatpersoner utan enskild firma)

Sista ansökningsdatum var den 14 maj 2020 kl. 17.00.

Kontakta gärna oss på desken om ni funderar på att söka.

Skriv ut