Produktions- och utvecklingsstöd

Frågor och svar om återbetalning av krismedel för biografer, distributörer och filmfestivaler

Här hittar du information om återbetalning av krismedel för 2020, halvårsbokslut för 2021 samt frågor och svar från Filminstitutets webbinarium från 31 maj. Se även kontaktuppgifter till Filminstitutets redovisningsekonomer som kan ge er rådgivning och svara på frågor.

Under 2020 har Svenska Filminstitutet fördelat krisstöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19 till aktörer inom distribution och visning. Enligt den förordning som reglerar Filminstitutets krismedel till distributions- och visningsledet, får medlen inte ersätta vinst. Om ett positivt rörelseresultat uppnås ska det enligt riktlinjerna betalas tillbaka helt eller delvis i förhållande till hur stort rörelseresultat som redovisas.

Filminstitutet har en möjlighet att besluta att helt eller delvis avstå från kravet om återbetalning om det finns särskilda skäl. Filminstitutets analys är att samtliga aktörer, även de som redovisar en vinst, har fortsatt stora behov av stöd under 2021. Då särskilda skäl föreligger har Filminstitutet därför beslutat att begära tillbaka 70 procent av den del av överskottet från bokslut 2020 som utgörs av krisstöd. För mer utförlig information om Filminstitutets beslut, se bilaga längst ner.

Frågor och svar

Nedan följer en sammanställning av de vanligaste frågor Filminstitutet mottagit.

Vilka stödmottagare gäller detta?
Alla biografer, filmdistributörer och filmfestivaler som mottagit stöd för intäktsbortfall under 2020 och uppvisar ett positivt rörelseresultat. Det gäller oavsett verksamhetsform: aktiebolag, handelsbolag och ideella föreningar. Om en visningsaktör är del av en större verksamhet (tex om en biograf är del av en större förening eller bolag), så gäller räkenskapsåret för den större organisationen som tagit emot pengarna.

Hur mycket ska man betala tillbaka?
70 procent av den del av överskottet i bokslutet 2020 som utgörs av krisstöd. Se räkneexempel på två scenarion av återbetalning nedan för förtydligande. Med överskott avses i detta fall rörelseresultatet efter finansiella kostnader (räntor och avskrivningar), och bokslutsdispositioner, men innan skatt. För stödmottagare med brutet räkenskapsår se information längre ner under punkt 31. 

Vad måste stödmottagare göra?
Stödmottagare ska redovisa krisstöden för 2020 genom att senast den 1 augusti 2021 skicka in sin resultatrapport och balansräkning för 2020 till stodhandlingar@filminstitutet.se  Om stödmottagare har brutet räkenskapsår ska resultatrapport och balansräkning för 2019/2020 skickas in senast den 1 augusti 2021. Resultatrapport och balansräkning för 2020/2021 skickas in senast 1 februari 2022.

OBS viktigt för biografer: Alla biografer som mottagit stöd måste komplettera redovisning genom att senast den 15 augusti 2021 skicka in ett intyg som bekräftar på vilket år krisstödet för stödperioden 1 oktober - 31 december 2020 är bokfört. Beslut för detta krisstöd kom den 1 februari 2021 med efterföljande utbetalning. Verifikatet kan vara ett intyg (tex ett mail från ekonomiansvarig eller firmatecknare) där denne skriver bokföringsdatum samt stödsumma. HÄR kan du se summa samt diarienummer för samtliga utbetalda krisstöd för den stödperiod detta gäller.

Hur sker återbetalningen?
Filminstitutets redovisningsekonomer kommer kontakta de aktörer som detta berör löpande. Efter den 15 augusti kommer ett beslutsmeddelande att skickas ut till berörda med ett underlag för återbetalning. Vill man ha förhandsbesked om återbetalningen så skicka in er redovisning och kontakta en handläggare. 

Ett räkneexempel på återbetalning
Detta räkneexempel visar de två scenarion av återbetalning som kan uppstå. Detta exempel gäller för en biograf, men samma princip gäller för distributörer och filmfestivaler.

En biograf har under 2020 får tre krisstöd: Stöd 1: 15 000 kr (mars-maj), Stöd 2: 20 000 kr (juni-september), Stöd 3: 40 000 kr (oktober-december). Summan av stöden för 2020 uppgår till 75 000 kr.

Scenario 1: Vid bokslut uppvisar biografen ett resultat innan skatt på +120 000 kr
Beräkning återbetalning: Biografen ska då återbetala 70% av 75 000 kr vilket är 52 500 kr.

Scenario 2: Om biografen i stället hade uppvisat ett resultat innan skatt på + 20 000 kr
Beräkning återbetalning: Biografen ska då återbetala 70% av 20 000 kr vilket är 14 000 kr.

Vad som gäller för 2021 och halvårsbokslut?
Stöden för intäktsbortfall under första halvåret av 2021 är beviljade enligt samma riktlinjer med återbetalningskrav på 70% om stödmottagaren uppvisar ett positivt rörelseresultat för räkenskapsåret 2021. Detta kommer ej att gälla för de nya stöd som ska utlysas i höst, då dessa stöd kommer vara inriktade på en omställning till efter pandemin. Därför ges nu möjlighet för alla stödmottagare att redovisa ett halvårsbokslut för perioden 1 januari – 30 juni 2021.

Att göra ett halvårsbokslut innebär att man senast 1 oktober 2021 skickar in en halvårsredovisning med resultatrapport och balansräkning för 1 januari – 30 juni som är underskriven av firmatecknare eller ekonomiansvarig. Denne ska även verifiera att man bokfört krismedel för perioden maj – juni 2021 inom halvåret. För aktörer som mottagit stöd större än 500 000 kr under 2021 krävs underskrift av auktoriserad revisor. Detta skickas till: stodhandlingar@filminstitutet.se

Utifrån rörelseresultat och mottaget krisstöd för halvåret 2021, görs ett avslut eller ett beslut om eventuell återbetalning. Genom att göra en halvårsredovisning tillåts en visningsaktör under resten av året 2021 göra ett överskott och behålla de stöd som beviljas under hösten.

Stödmottagare med brutet räkenskapsår
För en stödmottagare med brutet räkenskapsår har Filminstitutet beslutat att ta hänsyn till, och basera procentsatsen för återbetalning på hur stor del av räkenskapsåret som utgjorts av pandemi. Som referens används bokslut enligt kalenderhalvår 2020 där 9,5 månad (79%) av året utgjordes av pandemi.

Beroende på vilken period som det brutna räkenskapsåret omfattar, beräknas procentsatsen för återbetalning om utifrån hur många månader pandemi räkenskapsåret innefattar. För fler exempel kontakta rådgivande redovisningsekonom.

Exempel:tabell.jpg

Filminstitutet kommer aldrig begära en återbetalning högre än 70% även om en stödmottagare kan ha haft 100% pandemi inom ett räkenskapsår.

Frågor och svar om återbetalning av krismedel från Filminstitutets webbinarium den 31 maj

Den 31 maj hölls ett webbinarium om återbetalning av krismedel där Anna Serner (vd), Kristin Engstedt (tf chef för avdelningen Filmstöd) och Elisabeth Bill (bolagsjurist) svarade på frågor om återbetalningskravet. Se webbinariet i sin helhet eller läs transkriberingen nedan (med vissa förtydliganden) av de frågor och svar som behandlades. 

 1. Innebär rörelseresultat innan räntor och avskrivningar?

Det är resultatet efter finansiella kostnader som räntor och avskrivningar, men innan skatt.

 1. Vi är en Bygdegård och har flera verksamheter. Hur ska detta behandlas?

Om ni har allt samlat under en förening/bolag så räknas allt som ett, vi delar inte upp. Det vore mer komplicerat. Vi utgår från, som det stod i riktlinjerna, räkenskapsåret för den organisation som tagit emot pengarna, och då är det hela räkenskapen.

 1. Behöver man skicka in sin årsredovisning igen om man redan gjort det?

Nej, men om ni är en biograf behöver ni komplettera med ett verifikat eller ett utdrag ur er huvudbok som bekräftar vilket datum ni har bokfört krisstödet som avser intäktsbortfall för perioden oktober till december 2020. Om ni har problem att ta fram utdrag ur huvudbok kan organisationens ekonomiansvarig skriva ett intyg på vilket datum stödet är bokfört. Om stödet överstiger 500 000 kr måste intyget vara underskrivet av auktoriserad revisor.

 1. Årsboksluten ska ju in långt innan den 1 augusti. Vi kan inte justera böckerna för 2021 med återbetalning. Måste vi riva upp våra 2020-bokslut nu och lägga in 70% av eventuellt överskott i balansen? Ni säger att ni inte kan ge besked förrän ni har årsboksluten i höst. Samma årsbokslut som behöver innehålla denna återbetalningstransaktion. Det blir bokföringsmässigt väldigt bökigt, kanske till och med omöjligt att sköta korrekt.

Ni ansvarar för era bokslut. I våra stöd var detta tydligt från början. Ni får själva besluta om ni behöver riva upp ett bokslut, de flesta lämnar inte in förrän i juli. De som inte vill riva upp får boka det på 2021, det är något ni behöver prata med er revisor om. För att vi ska kunna ge en biograf en exakt summa att betala tillbaka, behöver vi först veta på vilket år det sista stödet för 2020 är bokfört. Kontakta Filminstitutets redovisningskonsulter för rådgivning.  

 1. Förstår jag rätt att biografer kan åberopa ”särskilda skäl” i bedömningen av en eventuell återbetalning i fall av ett positivt rörelseresultat?

Nej, det är Filminstitutet som kan tolka reglerna med särskilda skäl i sin bedömning. Vi gör bedömningen att samtliga aktörer har stora behov under 2021 både för intäktsbortfall och till omställning och återstart samt ekonomisk återhämtning och att det därför föreligger särskilda skäl för att delvis avstå från att återkräva utbetalade belopp. Vi återkräver därför bara 70%.

 1. Skiljer ni på Aktiebolag, Handelsbolag och Ideella föreningar?

Nej.

 1. Om man redan har skickat in bokslut får man besked tidigare?

Om man har skickat in sitt bokslut och har kompletterat med ett verifikat som visar vart stödet för oktober-december är bokfört, så kan man få ett förhandsbesked. Vi kommer att ta kontakt med alla som skickat in detta, och arbetar för att ge besked så snart som möjligt under juni.

 1. I riktlinjerna för ansökan gällande intäktsbortfall för oktober - december stod det: "Om positivt rörelseresultat uppnås för gällande räkenskapsår när krisstödet beviljas ska det betalas tillbaka helt eller delvis i förhållande till...". Krisstödet gällande oktober-december 2020 beviljades ju nu i 2021 och enligt riktlinjerna ska detta stöd då hänga ihop med just 2021. Jag får inte det att gå ihop med resonemanget vi nu hör?

Vi har baserat beslutet och kompensationsperioden på perioden oktober – december. Vi lyste ut stödet i december och man började söka inom ramen för 2020. Stödet kunde sedan sökas fram tills början av januari. Beslut kom 1 februari och där efter utbetalning. Det är en vanlig löpande princip. Den perioden som ni förlorade intäkter för är samma som vi har kompenserat för. Att sen utbetalning sker efter årsskiftet är en annan sak.

 1. När återbetalning inte beräknas procentuellt till hur stort stödet var i relation till andra intäkter så innebär det att pengarna tas från andra intäkter och bidrag. Om även andra stödgivare skulle kräva åter stöd så skulle verksamheter göra ett rejält minusresultat. Om Filminstitutet t.ex. kräver åter 52 500 kr av resultatet i exemplet på 75 000 i stöd, och även kommun och landsting gör på samma vis, så hamnar verksamheten på ett negativt resultat: -82 500 kr. Om verksamheten haft flera bidragsgivare så blir ju resultatet ännu större. Är inte det enda rimliga att återkräva den del som är krisstöd, procentuellt, av eventuellt positivt resultat. Varför har inte återbetalning räknats på detta sätt?

Därför att såvitt vi vet är Filminstitutet den enda stödgivaren som har baserat sig på faktiska siffror och inte prognoser, och tydligt angivit återbetalningskravet. Om fler stödgivare gjort det så kontakta oss så får vi jämka. Men principen är stöd inte får gå till vinst är inte ny. Man får ju t.ex. betala skatt på stödmedel. Vi vet hur andra agerat och vi ser inte att de gör den här typen av återbetalning för de gjorde en annorlunda ansökan som inte byggde på historiska siffror utan på prognoser framåt.

 1. Vi som fått krisstöd från olika stödgivare med återbetalningskrav. Hur ska man bedöma hur stor del av vinsten som är av Filminstitutets stöd?

Ta kontakt med din handläggare och beskriv vilka andra återbetalningskrav ni har fått så får vi jämka.

 1. Ett företags balans anses säga hur välmående ett företag/förening är. Varför har ni valt att titta på resultatet och inte balansen?

Syftet med dessa krismedel har varit att kompensera för uteblivna intäkter eller för ökade kostnader med anledning av covid-19. Vi har inte vägt in i bedömningen vilket behov man har. Man har fått i relation till vad man skulle haft om det varit 2019. Om man har problem med sin balansräkning så har det varit så även innan 2019, då ett noll resultat inte påverkar det. Är det så att ni har problem med likvida medel, som man ser på balansräkningen är det en helt annan sak. Kontakta i så fall din handläggare för att göra upp om en återbetalningsplan.

 1. Hur räknar man med vinst som vi genererat under första kvartalet 2020 innan restriktionerna trädde i kraft?

Det gör vi inte. Vi skrev i riktlinjerna att det beräknas på hela räkenskapsåret, inklusive de tre första månaderna. 

 1. Har jag förstått det rätt att denna omgång gäller de stöd som betalats ut 2020 och att vi nästa år antagligen kommer behöva förbereda oss för samma sak för de stöd vi fick 2021?

Ja, för första halvåret av 2021 gäller samma riktlinjer med återbetalningskrav. Därför vill vi ge möjlighet att göra halvårsbokslut eftersom vi i höst vill öppna upp för att man kan göra ett överskott. I höst kommer stöden var mer inriktade på omställning till hur det blir efter pandemin. Man gör därför ett avslut vid halvåret så att man nästa år kan söka stöd med ett nytt syfte.

 1. Vi har haft stora kostnader för investeringar under 2020 som är föremål för fleråriga avskrivningar. Det gör att faktiska kostnader och därmed behov av krisstöd, inte syns i bokslutet. Hur ser ni på detta i relation till återbetalningskrav?

Så är det oavsett vilket år man gör investeringar, det skrivs av flera år framåt. Har man inte likvida medel nu så kan vi hjälpa till med en återbetalningsplan – man behöver inte komma in med pengarna nu. Det blir alltså ingen fördel för att man investerade 2020 kontra 2019.

 1. Vår revisor anser inte att det går att stänga bokslut 2020 innan vi har exakt belopp på återkrav eftersom detta skall bokföras som en fordran till Filminstitutet. Annars får man först skatta för hela vinsten och sedan betala tillbaka till Filminstitutet med skattade medel.

Givet hur vi beskrivit regler för återbetalning kan man göra en korrekt återbetalning och få in pengarna till oss, och det är då med i ens egen redovisning på ett korrekt sätt. Vill man ha ett förhandsbesked får man ta kontakt med sin handläggare och skicka in sitt preliminära årsbokslut samt verifikat.

 1. Vi är nog många som valt att skjuta upp större investeringar och renoveringar då ekonomin varit osäker. Varför kan man inte få ta hänsyn till detta vid uträkning av resultat, det är ju ändå kostnader som kommer - även fast dom kommer senare. Det känns lite snopet att behöva betala tillbaka stöd för att man har valt att skjuta upp kostnader för att säkerställa sin överlevnad.

Krisstödet var till för att säkerställa överlevnad, inte för att bekosta nya investeringar.

 1. Det finns periodiseringsfel som kan orsaka bokföringsbrott. Eftersom saker sker över bokslut kan man således inte backa enligt bokföringslagen?

Innan man stängt sin redovisning, och även efteråt, kan man göra rättelser. Detta kan er revisor hjälpa er med. Vill ni har råd om detta kan ni även kontakta våra redovisningskonsulter, se kontaktuppgifter på vår hemsida.

 1. Biotian får ju bidra till vinst. Innebär det att denna räknas av innan eventuellt återkrav av pandemipengar?

Det är det totala resultatet som räknas. Alla intäkter räknas oavsett om det är stöd eller försäljning.

 1. Varför ska inte produktionsbolag behandlas på samma sätt, med återbetalning för eventuell vinst?

Därför att deras stöd haft som syfte att säkra att produktioner hållits igång. Det ger arbetstillfällen för en stor del av den fria kultursektorn. De har fått skicka in beskrivning av extra kostnader såsom utebliven finansiering och försäkringar som krisstödsmedel har täckt upp för. Från start har stödens syfte varit helt olika. Vi har arbetat för att alla i branschen ska överleva men har baserat stöden på olika sätt. Detta är direkta skrivningar från regeringen som skapat denna förordning för de som möter en publik, det är de som skrivit att det stödet inte får ersätta utebliven vinst.

 1. Hur gör biografer som valt att köra slut på teknisk utrustning, har hyran framskjuten till t.ex, 2022, eller har andra skulder som t.ex. lånad teknik?

Har man inte likvida medel så kontaktar man sin handläggare för återbetalningsplan. Vi kan inte ta hänsyn till hur man valde att investera eller hur man valt att bokföra. Vi utgår från resultatredovisningen och beskrev det i beslutsmeddelandet.

 1. Går återkrävda pengar sedan tillbaka till statskassan?

Nej de går tillbaka till nya stöd till stödmottagare. Nu är vi i en ny fas av pandemin, vi kan fylla på med de pengarna i andra stöd där vi vet att det finns behov. Vi håller nu på att sätta oss in i hur vi bäst kan formulera dessa stöd. Återbetalningarna kommer alltså utgöra en ny pott – denna gång kommer vi dock inte kunna arbeta lika snabbt, förenklat och schabloniserat. Skälet till återbetalningen är ju att vi i den värsta krisen ville att ni så snabbt som möjligt skulle få ut krisstöd.

 1. Stämmer det att om resultatet överstiger totalt stöd så ska stödet i sin helhet återbetalas med 70% av stödet?

Ja. På samma sätt om resultatet understiger totalt stöd så skall 70% av resultatet återbetalas. Se räkneexempel av dessa två scenarion på vår hemsida.

 1. Krisstödförordningen stipulerar ju återbetalning. Men det finns ju medel från de ordinarie spridnings- och distributionsbudgetarna (och reserver) som också använts som stöd under pandemin. Skulle inte det senare kunna göras icke återbetalningsbart? För att säkerställa långsiktig överlevnad och återstart av branschen.

Vi har haft både krisstöd med krisstödsförordning och krisstöd med vanlig filmförordning - samtidigt som vi haft vår ordinarie stödgivning. Den ordinarie stödgivningen har vi sagt är viktig att upprätthålla så vi har viss framförhållning i de vanliga stöden. Men vi kan inte blanda ihop de pengarna. Ibland ökar vi kassan för verksamhetsstöd med pengar för krisstöd – när vi planerar framåt. Men bakåt har vi använts oss av krisstödsförordningen och de riktlinjer vi skapat specifikt. Det är de öronmärkta pengarna vi nu följer upp. Vi får vara glada för att det finns så många stöd att söka och att det kommer nya pengar framåt.

 1. Kan Filminstitutet tydligt skapa ett dokument som avser beslut över bokslut så inte vi hamnar i bekymmer med bolagsverket. Det finns inget lagrum om stöd som betalas efter årsbokslut. Vi kan inte lägga en fordran om stöd över årsbokslut. Hur löser vi detta bokföringsmässigt?

Det är inget ovanligt att man i ett bokslut både reserverar upp förväntade kostnader och förväntade intäkter, det är man skyldig att ha kontroll på. Kontakta er revisor för hjälp med detta. Alla som ska återbetala en del av sitt krisstöd kommer att få ett dokument med beslut om detta från Filminstitutet efter den 1 augusti.

 1. Att stöd inte får gå till vinst, skulle också kunna tolkas som att stöd inte får tas ut från biografen i form av utdelning till t.ex. aktieägare eller delägare. Diskuterade ni den tolkningen när vi sedan valde att räkna på resultaträkningen?

Nej vi har inte tolkat det så. Vi vet i grunden hur ni har det så vi tittar på era bokslut och kommer se om ni gjort utdelningar i vinst och då kommer det räknas som en vinst.

 1. Det faktum att inga konkurser inom biografbranschen har registrerats ännu är ett gott betyg till hur Filminstitutet har hanterat stödgivningen, i det perspektivet torde återbetalning vara det mindre bekymret. Peter Fornstam, Ordförande Sveriges Biografägareförbund

Att vi inte haft konkurser inom biograf, produktionsbolag m.m. bygger på det nära samarbete vi haft med hela branschen i alla led. Vi upplever att det allra flesta haft insikt om det här. Några är tagna på sängen och det beklagar vi men vi tänker att vi kommit ur detta med pengar kvar till en återstart. Vi förstår att det här är extra arbete och är jobbigt och väcker frågor. Kontakta era handläggare men misströsta inte. Det finns nya stöd och vi kommer fortsätta dialogen med er så det inte blir konkurser. Alla behövs i detta ekosystem.

 1. Vi som skjutit till privata medel. som inte kan tas ut samma år. dessa är en intäkt. de kan man inte ta ut förrän vinst kommer. Är dessa medel rökta? Det handlar om aktieägartillskott.

Det kan vi inte svara på. Aktieägartillskott är en fordran och inte en intäkt. Det brukar landa i balansräkningen men skapar mer likvida medel – prata med er revisor och prata sedan med vår handläggare.

 1. Jag har flertalet poster jag inte tagit kostnader för (t.ex. lön, investeringar m.m.)

Det var Filminstitutets förväntan att det skulle se ut på det här sättet i filmbranschen. Syftet med krismedel 2020 till visningsledet var att undvika akut likviditetsproblem och hot om konkurs. Stöden betalades ut för att täcka absolut nödvändiga fasta kostnader som inte kunde undvikas. Alla har förväntats dra ner på kostnader, därför gjorde vi ett schablonavdrag, som kanske var för lågt för vissa. Uppskjutna kostnader är därmed inte grund för förändrad återbetalningsskyldighet. Det har stått i både riktlinjer och beslutsmeddelanden att stödet inte får gå till vinst.

 1. Hur har ni gjort schablonavdrag när ni har beräknat inkomstbortfall?

Vi har dragit av för uteblivna filmhyror och andra förväntade kostnadsnedskärningar.

 1. Schablonen stämmer ej för mig

Schabloner är just en förenklad beräkning som kan beräknas snabbt. Vi är medvetna om att det behöver göras vissa justeringar och därför följer vi upp schablonerna nu.

Brutet räkenskapsår

 1. Hur beräknas detta för någon med ett brutet räkenskapsår? Rimligen bör man ju ändå ha en vinst för 2019/2020 när man har haft vanlig verksamhet i ca 9 månader innan pandemin och sedan 3 månader pandemi? Medan de som man tittar på 2020 så hade de ju bara 3 månader innan pandemin bröt ut. Räknas detta som särskilda skäl eller hur kommer den bedömningen att göras?
  För en stödmottagare med brutet räkenskapsår har Filminstitutet beslutat att ta hänsyn till, och basera procentsatsen för återbetalning på hur stor del av räkenskapsåret som utgjorts av pandemi. Som referens används bokslut enligt kalenderhalvår 2020 där 9,5 månad (79%) av året utgjordes av pandemi. Beroende på vilken period som det brutna räkenskapsåret omfattar, beräknas procentsatsen för återbetalning om utifrån hur många månader pandemi räkenskapsåret innefattar. Se räkneexempel ovan eller kontakta rådgivande redovisningsekonom.
 2. Vi som har årsbokslut den 31/6 2021 och inte har böckerna klara förrän 1/9 hur gör vi?

Kontakta er handläggare. Det här handlar om 2020 års återbetalning. Så fort man har sitt helårsbokslut klart skickar man in det. När vi sen fattar beslutet kan besluten bli lite fördröjt för 2020, för de som inte har bokslut förrän i september.

 1. Flera biografer kommer att få kostnader för kommande år såsom framskjutna kostnader som t.ex. internet, lokaler m.m. Vissa har inte kunnat ta ut lön under den tid man arbetat i sina egna bolag vilket blivit en framtida fordran. Således kommer kostnader för 2020 flyttas framåt. Filminstitutet bygger denna politik på att man inte har brutet årsbokslut. Om man tar in olika fordran för 2020 och ändrar, kan man då återfå återbetalat stöd?

Om man har en kostnad som man har åtgärdat så det påverkar resultaträkningen så kommer resultaträkningen därmed bli sämre, eftersom man har haft en kostnad. Om det däremot påverkar den egna balansen så påverkas inte det här eftersom balansen ju är värdet om man har skrivit ner sitt värde. Det slår eventuellt mot resultaträkningen på så sätt att det minskar vinsten.

Vi kommer fortsätta dialogerna vi redan påbörjat så att vi förstår hur vi ska rikta omställningen bäst.

 1. Ni har gett dubbla besked om intjänandeperiod innan pandemin. 3 månader dvs 1:a kvartalet skulle räknas in, men 9 månader dvs från juli 2019, då ska man kontakta handläggaren.

De som har brutet räkenskapsår och har haft 9 månader innan pandemin när ni ska redovisa 2019 – 2020 får en särskild bedömning, vi återkommer om ett generellt beslut hur vi gör det under juni.

Kommunal verksamhet

 1. För en kommunal verksamhet: Är vinsten skillnaden mellan årets budget kontra utfallet?

Nej det är det faktiska resultatet vi tittar på, oavsett vem det gäller. I en kommunalverksamhet är det svårt att titta på hela verksamheten. Ta kontakt med er handläggare för mer info. 

 1. Följdfråga ang kommunala biografer, beräknas ev återbetalning på hela kommunens resultat eller enheten biografens resultat?

Kommunal verksamhet måste redovisa biografverksamheten separat och skicka in.

 1. Gäller återbetalningskravet även kommuner? I det fall att biografen är en kommunal enhet.

Ja.

Webbinarium om återbetalning av krismedel

Den 31 maj hölls ett webbinarium om återbetalning av krismedel där Anna Serner (vd), Kristin Engstedt (tf chef för avdelningen Filmstöd) och Elisabeth Bill (bolagsjurist) svarade på frågor om återbetalningskravet. Se webbinariet i sin helhet nedan.

För mer information eller rådgivning kring din organisations specifika stödärenden kontakta en handläggare eller en redovisningsekonom. Under sommaren är rådgivande ekonomer på plats tom 30 juni och åter från 2 augusti.

Biografer
Katja Uneborg
katja.uneborg@filminstitutet.se
+ 46 8 665 11 66

Filmdistributörer
Tomas Johansson
tomas.johansson@filminstitutet.se
+46 8 665 11 35

Filmfestivaler
Johanna Holmin
johanna.holmin@filminstitutet.se
+46 8 665 12 37

Ekonomisk rådgivning och bokföringstekniska frågor
Karolina Nilsson
karolina.nilsson@filminstitutet.se
08-665 12 35

Ekonomisk rådgivning och bokföringstekniska frågor
Annika Johansson
annika.johansson@filminstitutet.se
08-665 12 34

Skriv ut