Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till filmprojekt baserat på simulerade bruttobiljettintäkter avseende visning på svod, tillfällig PRS med anledning av covid-19 för perioden 15 februari - 30 juni 2022

Syftet med det ordinarie publikrelaterade efterhandsstödet, PRS, är att bidra till en stark och dynamisk filmbransch och att underlätta finansiering av ny svensk film.

För att säkerställa att syftet med det ordinarie stödet upprätthålls under covid-19-pandemin kompletterar Filminstitutet med tillfälliga riktlinjer för PRS under perioden 15 februari – 30 juni 2022 så att efterhandsstödet kan betalas ut till filmer som under perioden på grund av covid-19-pandemins konsekvenser flyttar sin bekräftade och planerade premiär från biograf till en svod-plattform. Detta för att skapa förutsättningar för en fortsatt kontinuerlig utgivning av svensk film samt göra intäktsmöjlighet från PRS möjlig och mer förutsägbar under rådande omständigheter.

Vem kan söka

Produktionsbolag som är registrerade i Sverige kan genom att anmäla filmen till Filminstitutet bli berättigad till PRS. Med svenskt produktionsbolag avses bolag som, när ansökan beviljas, är stadigvarande verksamt i Sverige eller utländskt företags filial som är registrerat här i landet hos behörig myndighet i Sverige.

För vad kan man söka

Svensk långfilm som flyttat sin bekräftade och planerade premiär från biograf och i stället haft sin premiär på en svod-plattform under angiven period kan ta del av stödet som baseras på filmens antal aktiva användare under fyra (4) månader efter filmens premiär. Stödet står i relation till det intäktsberättigade privatkapital från svenska finansiärer som ingår i filmens finansiering. Stödet kan uppgå till 65 procent av godkänd egeninsats, men inte överstiga 9 miljoner kronor.

Stöd kan inte sökas för internationella samproduktioner där Sverige är minoritetsland.

Definitioner
Aktiv användare: en användare (ett unikt användar-id) har startat minst en ström för att se den aktuella filmen. Det finns ingen gräns för hur mycket den aktiva användaren ska ha sett av innehållet.

Svod-plattform: abonnemangsbaserad betaltjänst via öppet internet. Betaltjänst via tv-operatör och fri-tv omfattas inte av stödet.

Vilka villkor måste uppfyllas

Filmens antal aktiva användare räknas om till en simulerad bruttobiljettintäkt enligt nedan. De simulerade bruttobiljettintäkterna måste vara högre än 3,5 miljoner kronor för att filmen ska få ta del av det publikrelaterade stödet. För film som vänder sig till barn och unga måste de simulerade bruttobiljettintäkterna vara högre än 1 miljon kronor för att filmen ska få ta del av det publikrelaterade stödet.

För dokumentärfilm måste de simulerade bruttobiljettintäkterna vara högre än 500 000 kronor för att filmen ska få ta del av det publikrelaterade stödet.

Under perioden 15 februari – 30 oktober 2022 gäller följande beräkning av simulerad bruttobiljettintäkt avseende film som haft premiär på en svod-plattform senast 30 juni 2022:

  • Vid beräkning av en simulerad bruttobiljettintäkt ska antalet aktiva användare enligt definition ovan multipliceras med 100 kronor för att erhålla resultat för möjligt PRS berättigande enligt ovan.

När och hur ansöker man

En förutsättning för att kunna söka PRS för flyttad biografpremiär till svod med anledning av covid-19 är att ansökan om PRS inför biografpremiär har gjorts i enlighet med ordinarie riktlinjer för PRS, se länk: Stöd till filmprojekt baserat på bruttobiljettintäkter - PRS, tillfälliga pga covid-19 - uppdaterade januari 2022 (filminstitutet.se)

Hur bedöms ansökan

Anmälan handläggs på enheten Produktionsstöd där det maximala publikrelaterade stödet som filmen kan få om den når tillräckligt stor publik räknas ut. Beräkningen bygger på godkänd egenfinansiering, det vill säga det intäktsberättigade privatkapital från svenska finansiärer som ingår i filmens finansiering vid anmälan och som bekräftas vid slutredovisning.

Som svenskt privatkapital räknas samproduktionsinsatser från produktionsbolag, distributörer, TV-bolag (inklusive SVT) och andra privata investerare. Finansiering i form av förförsäljningar (licenser) och distributionsförskott (MG) räknas som svenskt privatkapital även då försäljningen sker till utlandet. Insatser från regionala produktionscentrum räknas inte som svenskt privatkapital. Deras ägarandelar av förförsäljningar och förskott ingår inte i PRS-grundande kapital.

Hur fattas beslut

När producenten skickat in en fullständig redovisning fastställs stödet baserat på redovisningar från svod-plattformen under fyra (4) månaders exploatering.

Stödmottagare ska redovisa nödvändig statistik av aktiva användare enligt definition ovan för bedömning och uppföljning med verifierad data. Underlaget lämnas av producent som får underlaget från svod-plattformen. Underlaget ska innehålla uppgifter om antal aktiva användare som sett filmen under de första fyra (4) månaderna från premiär på svod-plattformen, samt uppgifter om filmens totala antal startade strömningar under samma period.

Av underlaget ska framgå vilken tidsperiod som avses samt datum när rapporten skapades.

Lång spelfilm är berättigad till 50 procent av bruttobiljettintäkter över 3, 5 miljoner kronor, upp till det maximala publikrelaterade stöd som räknats ut för filmen.

Film för barn upp till 12 år, enligt Filminstitutets definition, är berättigad till 75 procent av bruttobiljettintäkterna över 1 miljon kronor, upp till det maximala publikrelaterade stöd som räknats ut för filmen.

Dokumentärfilm är berättigad till 50 procent av bruttobiljettintäkter över 500 000 kronor, upp till det maximala publikrelaterade stöd som räknats ut för filmen.

Hur redovisas stödet

Filmens produktionskostnad och slutgiltiga finansiering ska redovisas ställda i förhållande till avtalad produktionsbudget och finansiering. Redovisningen ska styrkas av revisorsintyg i enlighet med ISA 805. Om de förutsättningar som uträkningen av det maximala publikrelaterade stödet bygger på väsentligen förändrats, kan storleken på stödet omprövas.

Säkerhetsmaterial i form av film ska levereras till Filminstitutets arkiv, kontakta sakmat.film@filminstitutet.se och i form av dokumentation till Filminstitutets bibliotek, kontakta sakmat.doku@filminstitutet.se.

Hur betalas stödet ut

Stödet betalas ut mot inskickad rekvisition i samband med beslutat stöd efter godkänd slutredovisning. Stöd som inte rekvirerats inom 12 månader efter filmens premiär förfaller.  

Återbetalning

Filminstitutet har krav på återbetalningsprocent, en andel av producentens intäkter från alla visningsfönster och hela världen. Återbetalningen startar när producentens totala intäkter uppnår 135 procent på i förhand godkänt privatkapital samt 100 procent på försålda licenser och minimigarantier. Återbetalning görs med en andel motsvarande stödets totala andel av produktionskostnaden. Producenten ska årligen redovisa samtliga intäkter till stiftelsen. Återbetalningsskyldigheten upphör när stödet har återbetalats, dock senast fem år efter filmens premiär.

Se även Generella villkor

Beslutad av VD för Svenska Filminstitutet den 15 februari 2022.

 

 

 

Skriv ut