Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till fortsatt utveckling och kontinuitet för produktionsbolag med anledning av covid-19

Stödets syfte är att verka för möjlighet till långsiktig kontinuitet för oberoende mindre svenska produktionsbolag och motverka den negativa påverkan som orsakats av covid-19.

Observera kort ansökningsperiod. Stödet går att söka under perioden 1226 november 2020. 

Bakgrund

Stödet är ett krisstöd som prioriterar oberoende mindre svenska produktionsbolag som har dokumenterad erfarenhet av kontinuerlig produktion och som bidrar till återväxt och framåtsyftande utveckling av värdefull svensk film.

Produktionsbolag/ansvarig producent som beviljats ordinarie ”Stöd till kontinuitet – produktionsbolag” 2020 omfattas inte av detta krisstöd.

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av oberoende mindre svenska produktionsbolag.
Bolaget ska vara ett registrerat aktiebolag eller handelsbolag och ha film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksamhet och får inte vara majoritetsägt dotterbolag till företag som ägnar sig åt distributions- eller sändningsverksamhet eller vara del av en sådan koncern. 
Bedömning av bolag sker vid varje nytt ansökningstillfälle.

För vad kan man söka?

Stöd kan beviljas med ett belopp från 200 000–600 000 kr.
Stödet kan beviljas för kontinuitet i projektutveckling samt del av bolagets fasta kostnader och administration upp till 30 procent.

Stödet ska användas till utveckling av projekt i olika faser, som till exempel: idéutveckling, manus, research, fördjupande utveckling och förprojektering såsom till exempel piloter, casting, scenografi, mask- och kostymarbete och för dokumentär även inspelning och klipp.

Stödet kan också användas till utveckling av innovativa vägar att nå publiken, långsiktiga samarbeten med kreatörer och annat som stärker den svenska filmen och produktionsbolagen framåt.

I de fall utvecklingsstöd tidigare beviljats för ett projekt som ej är redovisat av stödmottagaren, kan samma projekt utvecklas inom ramen för detta stöd, dock ej för samma fas i utvecklingen. Undantag för detta kan göras då en utvecklingsfas har drabbats av covid-19-relaterade kostnader och därmed inte kunnat genomföras som planerat.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Produktionsbolaget/ansvarig producent ska kunna visa kontinuerlig filmproduktion under perioden 2015–2020. 
Med kontinuerlig filmproduktion avses att Produktionsbolaget/ansvarig producent har en redovisad omsättning 2019 på minst 400 000 kr och uppfyller minst ett av följande krav:

 1. Produktionsbolaget/ansvarig producent har haft minst en (1) långfilmspremiär med svensk distribution (svensk majoritetsproduktion) under perioden 2015–2020. Villkoret inkluderar produktion med bekräftad men ännu ej genomförd premiär 2020–2021.
  Filmerna ska nå/ha nått en för filmen relevant publik oavsett plattform i Sverige, med detta menas visning på etablerad vod-tjänst, i rikstäckande tv-kanal och/eller på biograf.

 2. Produktionsbolaget/ansvarig producent har av Filminstitutet blivit beviljad tre produktionsstöd och/eller LOI:er under perioden 2015–2020. Detta gäller för projekt oavsett längd. Dock räknas enbart LOI:er som inte har förfallit enligt sin giltighetstid.

Produktionsbolaget ska senast vid redovisning av stödet inkomma med avtal om underliggande rättigheter.

I det fall bolaget kommer att ansöka om ytterligare utvecklingsstöd hos konsulent måste projektets status redovisas i en dialog med konsulent och controller.

När och hur ansöker man?

Stödet går att söka under perioden 12–26 november 2020.
Ansökan görs i nedanstående formulär. Ansökan mejlas in till krisstod@filminstitutet.se.
Vi tar inte emot material via We transfer eller Dropbox.

I "Blankett 1 Ansökan" framgår vilka handlingar som måste bifogas. Följ anvisningarna och använd blankettmallarna nedan. Insänt material återsändes ej.
Till ansökan ska bifogas:

 • Lägesrapport och budget för användande av stödet:
            Nuläge, risk och konsekvensanalys för bolaget med plan för 2020-2021
            Budgetuppställning
 • Projektutveckling/titel på projekt samt namn på nyckelpersoner
 • Årsredovisning 2019, för aktiebolag
 • För övriga företagsformer ska balans- och resultatrapport bifogas

Observera att ansökan som inte är komplett inte kommer att behandlas.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden.
För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Tillgänglig budget för stödet är 20 miljoner kronor. Medel tilldelas utifrån prioriteringar i förhållande till antal inkomna och berättigade sökanden samt utifrån en sammantagen bedömning av följande faktorer.

 • Produktionsbolaget/ansvarig producentens dokumenterade förmåga att utveckla projekt med hög kvalitet samt relevans att bidra till återväxt och framåtsyftande utveckling av värdefull svensk film.
 • Rimligheten i produktionsbolagets plan i förhållande till rådande läge med anledning av effekterna av coronaviruset.
 • Hur produktionsbolaget bidrar till att uppfylla målen för svensk film. 
 • Bolagets strävan att bidra till ökad mångfald av berättelser, perspektiv och uttryck. 
 • Bolagets dokumenterade förmåga att ta sig an, utveckla och förvalta talanger.

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. Stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget. 

Filminstitutet prioriterar verksamhet för barn och unga i alla produktions-, distributions- och visningsled.

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs på enheten Produktionsstöd i samråd med en intern referensgrupp.
Beslut fattas av VD.
Målsättning är att beslut ska fattas senast 15 december 2020 och beslutsmeddelande skickas ut till sökande därefter.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickas tillsammans med beslutsmeddelande.
Utbetalning sker vid ett och samma tillfälle.

Hur redovisar man?

Redovisning av stödet sker senast 1 augusti 2021 via redovisningsblankett tillsammans med en detaljerad ekonomisk redovisning genom resultaträkning underskriven av auktoriserad revisor (för stöd lägre än 500 000 kronor behöver revisorn inte vara auktoriserad).

Återbetalning 

Om stödmottagare inte har använt stödet i enlighet med ansökan och Filminstitutets riktlinjer och villkor, eller har lämnat oriktiga uppgifter och/eller en ofullständig eller försenad redovisning, kan hela eller delar av stödet återkrävas. Om det finns grund för återbetalning av stöd kommer Filminstitutet att hålla inne utbetalningar av övriga beviljade stöd till stödmottagaren. Filminstitutet beviljar inte nya stöd till stödmottagare som inte har slutredovisat tidigare stöd.

I övrigt hänvisas till Generella villkor.

Beslutat av VD 11 november 2020.

 

 

 

Annelie Juliusson

Annelie Juliusson

Handläggare, Publikrelaterat stöd (PRS), Intyg

Tel: 08-665 12 32

annelie.juliusson@filminstitutet.se

Patrik Axén

Produktionscontroller

Tel: 08-665 12 01

patrik.axen@filminstitutet.se

Skriv ut