Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till fortsatt utveckling och kontinuitet för produktionsbolag med anledning av covid-19 - 2022

Stödets syfte är att bidra till långsiktig kontinuitet för oberoende svenska produktionsbolag som påverkats negativt av covid-19-pandemin genom att skapa förutsättningar för stabilisering av produktionsbolagets ordinarie verksamhet, kontinuitet i projektutveckling samt nödvändig verksamhetsutveckling utifrån det förändrade landskapet och bolagets långsiktiga strategier.

Observera kort ansökningsperiod. Stödet går att söka under perioden 22 mars – 10 april 2022.

Bakgrund 

Stödet är ett krisstöd som prioriterar oberoende svenska produktionsbolag som har dokumenterad erfarenhet av kontinuerlig produktion och som bidrar till återväxt och framåtsyftande utveckling av värdefull svensk film. 

Även produktionsbolag/ansvarig producent som beviljats ordinarie Stöd till kontinuitet – produktionsbolag under 2021 kan söka detta krisstöd.   

Vem kan söka? 

Stöd kan sökas av oberoende svenskt produktionsbolag. Bolaget ska vara ett registrerat aktiebolag eller handelsbolag och ha film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksamhet och får inte vara majoritetsägt dotterbolag till företag som ägnar sig åt distributions- eller sändningsverksamhet eller vara del av en sådan koncern.  

För vad kan man söka? 

Stöd kan sökas inom följande tre områden. Man kan utifrån behov söka för ett, två eller alla tre områden.  

 1. Fasta kostnader
  Stöd kan sökas för en del av bolagets fasta kostnader och administration, till exempel lokalkostnader och löner, som inte är direkt kopplade till projekt. Stödbeloppet baseras på bolagets fasta kostnader under perioden 1 januari – 31 december 2021. Stöd kan sökas för upp till 40 procent av dessa kostnader, med ett maxbelopp på 200 000 kronor. Beviljat stöd ska nyttjas under 2022. 
 1. Projektutveckling
  Stöd kan sökas för kontinuitet i utveckling av filmprojekt i olika faser, som till exempel: idéutveckling, manus, research, fördjupande utveckling och förprojektering såsom till exempel piloter, casting, scenografi, mask- och kostymarbete och för dokumentär även inspelning och klipp. Det går att söka för högst tre projekt till ett totalt stödbelopp om max 300 000 kronor att nyttjas under perioden 1 januari 2022 – 1 april 2023. 

I de fall utvecklingsstöd tidigare beviljats för ett projekt som ej är redovisat av stödmottagaren, kan samma projekt utvecklas inom ramen för detta stöd, dock ej för samma fas i utvecklingen. Undantag för detta kan göras då en utvecklingsfas har drabbats av covid-19-relaterade kostnader och därmed inte kunnat genomföras som planerat. 

För ansökan om projektutveckling ska produktionsbolaget senast vid redovisning av stödet inkomma med avtal om underliggande rättigheter. I det fall bolaget avser att ansöka om ytterligare utvecklingsstöd hos konsulent måste projektets status redovisas i en dialog med konsulent och controller. 

 1. Verksamhetsutveckling
  Stöd kan sökas för aktiviteter och/eller kostnader för att anlita personer med specialkompetens som hjälper produktionsbolaget att anpassa sig till en förändrad filmmarknad och omvärld. Det kan handla om strategiarbete, utveckling av nya affärsmodeller och metoder, teknisk utveckling, utveckling av innovativa vägar att nå publiken, långsiktiga samarbeten med kreatörer och annat som stärker den svenska filmen och produktionsbolagen framåt. Det går att söka för högst tre aktiviteter till ett totalt stödbelopp om max 300 000 kronor att nyttjas under perioden 1 januari 2022 – 1 april 2023.

Vilka villkor måste uppfyllas? 

Produktionsbolaget/ansvarig producent ska kunna uppvisa kontinuerlig filmproduktion.  
Med kontinuerlig filmproduktion avses att produktionsbolaget under åren 2018–2020 haft en genomsnittlig årlig omsättning på minst 800 000 kronor (för bolag med delat räkenskapsår gäller andra halvåret 2018 till första halvåret 2021) och uppfyller minst ett av följande krav:  

 1. Produktionsbolaget/ansvarig producent har haft minst en (1) långfilmspremiär med svensk distribution under perioden 2016–2021. Svensk minoritetsproduktion inkluderas om den svenska finansieringen uppgått till minst 10 procent. Med långfilm avses en film om minst 60 minuter.
  Filmerna ska ha nått en för filmen relevant publik oavsett plattform i Sverige, med detta menas visning på etablerad vod-tjänst, i rikstäckande tv-kanal och/eller på biograf. För biograf ska filmen ha haft öppna visningar under minst sju dagar i Sverige, ej nödvändigtvis i följd. 
   
 2. Produktionsbolaget/ansvarig producent har av Filminstitutet blivit beviljad tre produktionsstöd och/eller LOI:er under perioden 2016–2021. Detta gäller för projekt oavsett längd. Dock räknas enbart LOI:er som inte har förfallit.

När och hur ansöker man? 

Stödet går att söka under perioden 22 mars –10 april 2022. 
Ansökan görs i nedanstående formulär. Ansökan mejlas in till krisstod@filminstitutet.se.  
Vi tar inte emot material via We transfer eller Dropbox.  

 I "Blankett 1 Ansökan" framgår vilka handlingar som måste bifogas. Följ anvisningarna och använd blankettmallarna nedan. Insänt material återsändes ej. 

Till ansökan ska bifogas: 

 • Lägesrapport:
  • Konsekvenser för bolaget under covid-19-pandemin
  • Bolagets nuläge och skäl för behov av krisstöd
  • Risk och konsekvensanalys för bolaget med plan för 2022–2023
 • Årsredovisning 2020 för aktiebolag. För brutet räkenskapsår gäller 2020/2021. 
 • För handelsbolag ska senaste balans- och resultatrapport för 2020 bifogas. För brutet räkenskapsår gäller 2020/2021. 

 • Underlag inom sökt område/områden
  • Fasta kostnader 
  • Projektutveckling/titel på projekt samt namn på nyckelpersoner  
  • Verksamhetsutveckling

Observera att ansökan som inte är komplett inte kommer att behandlas. 

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden.
För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/ 

Hur bedöms ansökan? 

Stöd fördelas utifrån en bedömning av behov, prioriteringar i förhållande till antal inkomna och berättigade sökanden, tillgängliga medel samt en sammantagen bedömning av följande faktorer:  

 • Produktionsbolaget/ansvarig producentens dokumenterade förmåga att utveckla projekt med hög kvalitet samt relevans att bidra till återväxt och framåtsyftande utveckling av värdefull svensk film 
 • Rimligheten i produktionsbolagets plan i förhållande till rådande läge med anledning av effekterna av covid-19-pandemin.
 • Bolagets förmåga att förvalta sökt stödbelopp under angiven period
 • Hur produktionsbolaget bidrar till att uppfylla målen för svensk film 
 • Bolagets strävan att bidra till ökad mångfald av berättelser, perspektiv och uttryck
 • Bolagets dokumenterade förmåga att ta sig an, utveckla och förvalta talanger

Varje område som det går att söka krisstöd för bedöms separat. 

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. Stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget.  

Filminstitutet prioriterar verksamhet för barn och unga i alla produktions-, distributions- och visningsled.  

Hur fattas beslut? 

Ansökan handläggs på enheten Produktionsstöd i samråd med en intern referensgrupp. Beslut fattas av VD.  
Målsättning är att beslut ska fattas senast i mitten av maj 2022 och beslutsmeddelande skickas ut till sökande därefter. 

Hur betalas stödet ut? 

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickas tillsammans med beslutsmeddelande.  
Utbetalning sker vid två tillfällen: 80 procent efter beslut och 20 procent efter godkänd redovisning.   

Hur redovisar man? 

Redovisning av stödet sker senast 1 maj 2023 via redovisningsblankett tillsammans med en detaljerad ekonomisk redovisning genom resultaträkning underskriven av auktoriserad revisor (för stöd lägre än 500 000 kronor behöver revisorn inte vara auktoriserad).  

Återbetalning  

Om stödmottagare inte har använt stödet i enlighet med ansökan och Filminstitutets riktlinjer och villkor, eller har lämnat oriktiga uppgifter och/eller en ofullständig eller försenad redovisning, kan hela eller delar av stödet återkrävas. Om det finns grund för återbetalning av stöd kommer Filminstitutet att hålla inne utbetalningar av övriga beviljade stöd till stödmottagaren. Filminstitutet beviljar inte nya stöd till stödmottagare som inte har slutredovisat tidigare stöd. 

Se även Generella villkor.  

 

Beslutat av tf VD 21 mars 2022  

 

 

Skriv ut