Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till fortsatt utveckling och kontinuitet för produktionsbolag med anledning av covid-19

Syftet med stödet är att för svenska produktionsbolag underlätta fortsatt kontinuitet och utveckling av värdefull svensk film.

Observera kort ansökningsperiod. Stödet går att söka under perioden 25 maj till 8 juni 2020.

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av svenska produktionsbolag som har film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksamhet och som har dokumenterad erfarenhet av kontinuerlig utveckling och produktion av värdefull film.

För vad kan man söka?

Stöd kan beviljas till ett belopp från 300 000 till 1 000 000 kronor. Stödet kan beviljas för projektutveckling samt del av bolagets fasta kostnader och administration upp till ca 30%. Det beviljade beloppet ska användas till utveckling av enskilda projekt om minst ett långfilmsprojekt (planerad längd minst 60 minuter). Utöver det kan stöd beviljas för utveckling av max en serie. Stödet får användas för utveckling av projekt i olika faser som till exempel idéutveckling, manus, research och för dokumentär även inspelning och klipp. Stödet får även användas till fördjupande utveckling och förprojektering såsom till exempel piloter, casting, scenografi, mask- och kostymarbete. I de fall utvecklingsstöd tidigare beviljats för ett projekt som ej är redovisat av stödmottagaren, kan samma projekt utvecklas inom ramen för detta stöd, dock ej för samma fas i utvecklingen.

Vilka villkor måste uppfyllas?

 • Produktionsbolaget/ansvarig producent ska kunna visa på minst tre års kontinuerlig filmproduktion inom den senaste sexårsperioden. Med kontinuerlig filmproduktion avses att bolaget haft minst två långfilmspremiärer med svensk distribution (svensk majoritetsproduktion). Villkoret inkluderar produktion med planerad men ännu ej genomförd premiär. Filmerna ska nå/ha nått en för filmen relevant publik oavsett plattform i Sverige, med detta menas visning på etablerad vod-tjänst, i rikstäckande tv-kanal och/eller på biograf.
 • Produktionsbolaget ska senast vid redovisning av stödet inkomma med underliggande rättigheter.
 • I det fall bolaget ansöker om ytterligare utvecklingsstöd hos konsulent måste projektets status redovisas i en dialog med konsulent och controller.

När och hur ansöker man?

Stödet går att söka under perioden 25 maj till 8 juni 2020.

Ansökan görs i nedanstående formulär. Ansökan mejlas in till prodstodansokan@filminstitutet.se. Vi tar inte emot material via We transfer eller Dropbox. Rörligt material skickas via länk.

I "Blankett 1 Ansökan" framgår vilka handlingar som måste bifogas. Följ anvisningarna och använd blankettmallarna nedan. Insänt material återsändes ej.

Till ansökan ska bifogas:

 • Lägesrapport och budget för användande av stödet:
            Nuläge, risk och konsekvensanalys för bolaget med plan för 2020
            Budgetuppställning
 • Projektutveckling/titel på projekt samt namn på nyckelpersoner
 • Årsredovisning 2019

Observera att ansökningar som inte är kompletta inte kommer att behandlas.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en sammantagen bedömning av följande faktorer:

 • Produktionsbolagets/Producentens dokumenterade förmåga att utveckla projekt med hög kvalitet samt produktionsbolagets/producentens tidigare framgångar sett ur ett brett perspektiv.
 • Rimligheten i produktionsbolagets plan i förhållande till rådande läge med anledning av effekterna av coronaviruset.
 • Hur produktionsbolaget verkar för att uppfylla målen för svensk film.
 • Bolagets strävan att bidra till ökad mångfald av berättelser, perspektiv och uttryck.
 • Bolagets dokumenterade kontinuerliga produktion och utveckling av värdefull svensk film.

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. Stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget.

Filminstitutet prioriterar verksamhet för barn och unga i alla produktions-, distributions- och visningsled. 

Stödmedlen är begränsade. Utöver bedömningskriterierna ovan görs prioriteringar i förhållande till antal inkomna och berättigade sökanden.

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs på enheten Produktionsstöd i samråd med en intern referensgrupp. Beslut fattas av VD. Efter handläggning skickas beslutsmeddelande ut till de sökande snarast. Målsättning är att beslut ska fattas midsommarveckan 2020.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickas tillsammans med beslutet. Utbetalning sker vid ett och samma tillfälle.

Hur redovisar man?

Redovisning av stödet sker senast 1 augusti 2021 via redovisningsblankett tillsammans med en detaljerad ekonomisk redovisning genom resultaträkning underskriven av auktoriserad revisor (för stöd lägre än 500 000 kronor behöver revisorn inte vara auktoriserad).

Mottagaren är återbetalningsskyldig om den som mottagit stödet lämnat oriktiga uppgifter eller inte lämnar sådan redovisning som krävs. Andra beviljade stöd betalas inte ut om det finns grund för återbetalning.

Annelie Juliusson

Annelie Juliusson

Handläggare, Publikrelaterat stöd (PRS), Intyg

Tel: 08-665 12 32

annelie.juliusson@filminstitutet.se

Joel Mogren

Informationsförvaltare

Tel: 08-665 11 08

joel.mogren@filminstitutet.se

Skriv ut