Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till förändrade villkor lång spelfilm för perioden 1 juli – 30 oktober 2022

För att möjliggöra färdigställande av spelfilmsprojekt som erhållit produktionsstöd eller för spelfilmsprojekt med ett aktivt LOI från Filminstitutet utfärdat före 31 september 2022 ges med anledning av covid-19-pandemin möjlighet att söka utökat stöd enligt följande.

Vem kan söka

Utökat stöd kan sökas av svensk producent vars filmprojekt erhållit produktionsstöd från Filminstitutet och som befinner sig i produktion samt av produktionsbolag vars filmprojekt har ett aktivt LOI utfärdat av Filminstitutet före 31 september 2022.

För vad kan man söka

 1. Utökat stöd kan sökas för ökade kostnader i filmprojektet under perioden 1 juli -30 oktober 2022 på grund av covid-19-pandemin. Här avses kostnader som uppstått i samband med att coronasäkra produktionen samt avbruten, uppskjuten eller förlängd produktion och/eller byte av inspelningsland.

  Stöd kan också sökas för tidigare bekräftad finansiering som fallit till följd av pandemin. Stödbelopp för detta ändamål kan uppgå till antingen en nivå om upp till tio (10) procent av den totala finansieringen eller upp till ett max tak om fem (5) miljoner kronor.

 2. Projekt som har ett aktivt LOI från Filminstitutet men ännu inte har produktionsbeslut kan söka utökat stöd för utebliven finansiering till följd av pandemin. Stödbelopp fastställs utifrån den finansieringsplan som låg till grund för LOI:et och en jämförelse med branschläge före covid-19. Producenten/den sökande ska kunna påvisa att utebliven finansiering från part i finansieringsplanen är en konsekvens av covid-19.

  För att kunna söka stöd för utebliven finansiering måste minst sjuttio (70) procent av projektets totala finansiering vara bekräftad, inklusive aktivt LOI från Filminstitutet. Maxbelopp att söka för utebliven finansiering är upp till tjugo (20) procent av den totala finansieringen.

Observera att detta inte är ett verksamhetsstöd/bolagsstöd.

När och hur ansöker man

Innan formell ansökan görs ska kontakt med Filminstitutets controller för Produktionsstöd ha skett och en dialog vara igång. Ansökan görs vid ett tillfälle, och tidpunkten för ansökan stäms av med ansvarig controller.

Ansökan görs i nedanstående ansökningsformulär. Ansökan mejlas tillsammans med övriga handlingar som en (1) pdf-fil till krisstod@filminstitutet.se.

Märk ämnesraden med ”Utökat stöd_konsulent_projektnamn”. Döp även pdf-filen till ”Utökat stöd_konsulent_projektnamn”. Deadline för att söka stödet är 30 november 2022.

Vi tar inte emot material via WeTransfer, Dropbox eller liknande. Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Nödvändigt underlag för handläggning av en ansökan 

Bifoga handlingar enligt nedanstående checklista (ej enligt webformulärets checklista): 

 • Namn på filmprojektet samt bolag
 • Bakgrund och lägesrapport
 • Vilka de ökade kostnaderna är (uppställt jämfört med originalbudget)
 • Beskrivning varför de ökade kostnaderna har uppstått
 • Vad täcker filmprojektets produktionsförsäkring (samt eventuell information om färdigställandegaranti)
 • En aktuell finansieringsplan
 • Lägesrapport projektets reserv

Risk och konsekvensanalyser framåt:

 • Om sökanden avser att fortsätta produktionen av filmprojektet under 2022 ska till ansökan bifogas en risk- och konsekvensanalys samt en genomtänkt och realistisk plan och tidplan för den fortsatta produktionen. Deadline för beslut om uppskjutning/nedläggning ska också anges.
 • Om sökanden avser att pausa produktionen av filmprojektet på obestämd tid ska till ansökan bifogas en risk- och konsekvensanalys samt en genomtänkt och realistisk plan och kostnad för att pausa samt förutsättningar att återuppta produktion då det är möjligt. Deadline för beslut om uppskjutning/nedläggning ska också anges.

Vid ansökan om bortfall av produktionsincitament ska även en särskild spendbudget bifogas med uppgifter om i vilken region inspelningen skedde, inspelningsperiod och antal dagar, antal hotellnätter, antal måltider, antal köpta inrikesresor (specificera tåg eller flyg), antal dagar med hyrbilar (sammanlagt), antal arbetsdagar för lokal arbetskraft i produktionen, samt andra spendrelaterade kostnader.

I de fall ett produktionsbolag vars filmprojekt har ett aktivt LOI och söker stöd för utebliven finansiering ska följande handlingar bifogas:

 • Namn på filmprojektet samt bolag
 • Bakgrund och lägesrapport
 • Beskrivning/bekräftelse av den uteblivna finansieringen (uppställt jämfört med originalfinansieringsplan)
 • Beskrivning/bekräftelse av varför den uteblivna finansieringen uppstått som en konsekvens av covid-19 samt eventuella LOC som uteblivit
 • En aktuell finansieringsplan

Hur bedöms ansökan

Utökat stöd fördelas utifrån en bedömning av behov baserat på inskickat underlag samt tillgängliga medel. Beroende på antal ansökningar och behov kan kvarvarande krismedel ta slut före 30 oktober.

Hur fattas beslut

Ansökan handläggs och bereds på enheten Produktionsstöd varefter utökat stöd föreslås till vd. Beslut fattas därefter av vd på delegation av styrelsen, på regelbundna beslutsmöten. Utifrån pågående situation kan extra beslutsmöten sammankallas gällande utökat stöd.

Hur betalas det utökade stödet ut

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickats tillsammans med beslutsmeddelandet.
Stödmottagare ska rekvirera 100 procent av beviljat belopp vid ett tillfälle genom att fylla i och e-posta bifogad rekvisitionsmall, i PDF-format, till krisstod@filminstitutet.se.
Ange titel och diarienummer i ämnesraden. 

Hur redovisas det utökade stödet

En avstämning och lägesrapport av projektet ska ske vid avgörande förändring av angiven tidplan. En kostnadsrapport av utfallet av det utökade stödet ska bifogas i samband med slutredovisningen. Slutredovisning av det utökade stödet sker enligt tidigare beslut om beviljat produktionsstöd.

Återbetalning

Enligt tidigare beslut om beviljat produktionsstöd.

 

Beslutat av VD 6 juli 2022

Skriv ut