Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till förändrade villkor lång dokumentärfilm för perioden 1 juli -30 oktober 2022

För att möjliggöra färdigställande av dokumentärfilmsprojekt som är i produktion och har erhållit högt utvecklings- eller produktionsstöd eller för dokumentärfilmsprojekt med ett aktivt LOI utfärdat av Filminstitutet före 31 september 2022 ges med anledning av covid-19-pandemin möjlighet att söka utökat stöd enligt följande.

Vem kan söka

Utökat stöd kan sökas av svensk producent vars filmprojekt erhållit produktionsstöd eller högt utvecklingsstöd från Filminstitutet på minst 650 000 kronor och som befinner sig i produktion samt av produktionsbolag vars filmprojekt har ett aktivt LOI utfärdat av Filminstitutet före 31 september 2022.

För vad kan man söka

 1. Utökat stöd kan sökas för ökade kostnader i filmprojektet under perioden 1 juli – 30 oktober 2022 på grund av covid19-pandemin. Här avses kostnader som uppstått i samband med att coronasäkra produktionen samt avbruten, uppskjuten eller förlängd produktion.

  Stöd kan också sökas för tidigare bekräftad finansiering som fallit till följd av pandemin. Stödbelopp för detta ändamål kan uppgå till en nivå om upp till tjugo (20) procent av den totala finansieringen.
 1. Projekt som har ett aktivt LOI eller ett högt utvecklingsstöd på minst 650 000 kronor från Filminstitutet och som befinner sig i produktion kan söka stöd för utebliven finansiering till följd av pandemin. Stödbelopp fastställs utifrån den finansieringsplan som låg till grund för LOI:et/det höga utvecklingsstödet och en jämförelse med branschläge före covid-19. Producenten/den sökande ska kunna påvisa att utebliven finansiering från part i finansieringsplanen är en konsekvens av covid-19.

För att kunna söka stöd för utebliven finansiering måste minst sextio (60) procent av projektets totala finansiering vara bekräftad, inklusive aktivt LOI från Filminstitutet. Maxbelopp att söka för utebliven finansiering är upp till tjugo (20) procent av den totala finansieringen.

Observera att detta inte är ett verksamhetsstöd/bolagsstöd.

När och hur ansöker man

Innan formell ansökan görs ska kontakt med Filminstitutets controller för Produktionsstöd ha skett och en dialog vara igång. Ansökan görs vid ett tillfälle, och tidpunkten för ansökan stäms av med ansvarig controller.

Ansökan görs i nedanstående ansökningsformulär. Ansökan mejlas tillsammans med övriga handlingar som en (1) pdf-fil till krisstod@filminstitutet.se.

Märk ämnesraden med ”Utökat stöd_konsulent_projektnamn”. Döp även pdf-filen till ”Utökat stöd_konsulent_projektnamn”. Deadline för att söka stödet är 30 november 2022.

Vi tar inte emot material via WeTransfer, Dropbox eller liknande. Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Nödvändigt underlag för handläggning av en ansökan 

Bifoga handlingar enligt nedanstående checklista (ej enligt webformulärets checklista): 

 • Namn på filmprojektet samt bolag
 • Bakgrund och lägesrapport
 • Vilka de ökade kostnaderna är, enkelt uppställda i ansökningsdokumentets löpande text, samt även uppställt och jämfört med originalbudget
 • Beskrivning varför de ökade kostnaderna har uppstått
 • Vad täcker filmprojektets produktionsförsäkring (samt eventuell information om färdigställandegaranti)
 • En aktuell finansieringsplan för hela projektet
 • Lägesrapport projektets reserv

Risk och konsekvensanalyser framåt:

 • Om sökanden avser att fortsätta produktionen av filmprojektet under 2022 ska till ansökan bifogas en risk- och konsekvensanalys samt en genomtänkt och realistisk plan och tidplan för den fortsatta produktionen. Deadline för beslut om uppskjutning/nedläggning ska också anges.
 • Om sökanden avser att pausa produktionen av filmprojektet på obestämd tid ska till ansökan bifogas en risk- och konsekvensanalys samt en genomtänkt och realistisk plan och kostnad för att pausa samt förutsättningar att återuppta produktion då det är möjligt. Deadline för beslut om uppskjutning/nedläggning ska också anges.

I de fall ett produktionsbolag vars filmprojekt har ett aktivt LOI och söker stöd för utebliven finansiering ska följande handlingar bifogas:

 • Namn på filmprojektet samt bolag
 • Bakgrund och lägesrapport
 • Vilken är den uteblivna finansieringen (uppställt jämfört med originalfinansieringsplan)
 • Beskrivning/bekräftelse av varför den uteblivna finansieringen uppstått som en konsekvens av covid-19 samt eventuella LOC som uteblivit
 • En aktuell finansieringsplan

Hur bedöms ansökan

Utökat stöd fördelas utifrån en bedömning av behov baserat på inskickat underlag samt tillgängliga medel. Beroende på antal ansökningar och behov kan kvarvarande krismedel ta slut före 30 oktober. 

Hur fattas beslut

Ansökan handläggs och bereds på enheten Produktionsstöd varefter utökat stöd föreslås till vd. Beslut fattas därefter av vd på delegation av styrelsen, på regelbundna beslutsmöten. Utifrån pågående situation kan extra beslutsmöten sammankallas gällande utökat stöd.

Hur betalas det utökade stödet ut

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickats tillsammans med beslutsmeddelandet.
Stödmottagare ska rekvirera 100 procent av beviljat belopp vid ett tillfälle genom att fylla i och e-posta bifogad rekvisitionsmall, i PDF-format, till krisstod@filminstitutet.se.
Ange titel och diarienummer i ämnesraden. 

Hur redovisas det utökade stödet

En avstämning och lägesrapport av projektet ska ske vid avgörande förändring av angiven tidplan.
En kostnadsrapport av utfallet av det utökade stödet ska bifogas i samband med slutredovisningen.
Slutredovisning av det utökade stödet sker enligt tidigare beslut om beviljat produktionsstöd.

Återbetalning

Enligt tidigare beslut om beviljat produktionsstöd.

 

Beslutat av VD 6 juli 2022

 

 

 

Skriv ut