Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till förändrade villkor kortfilm för perioden 1 juli – 30 oktober 2022

För att möjliggöra färdigställande av kortfilmsprojekt som erhållit produktionsstöd ges med anledning av covid-19-pandemin möjlighet att söka utökat stöd enligt följande.

Vem kan söka

Utökat stöd kan sökas av svensk producent vars filmprojekt erhållit produktionsstöd eller ett LOI från Filminstitutet och som har/har haft inspelning eller planerad inspelningsstart under perioden 1 april – 30 oktober 2022 eller som har pågående postproduktion.

För vad kan man söka

Utökat stöd kan sökas för ökade kostnader i filmprojektet på grund av covid-19-pandemin under perioden 1 april – 30 oktober 2022 i samband med coronasäkring av produktionen, eller avbruten, uppskjuten eller förlängd produktion.

Stöd kan också sökas för tidigare bekräftad finansiering som fallit till följd av pandemin samt för utebliven finansiering. Stödbelopp fastställs utifrån den finansieringsplan som låg till grund för filmprojektets LOI och en jämförelse med branschläge före covid-19. Producenten/den sökande ska kunna påvisa att utebliven finansiering från part i finansieringsplanen är en konsekvens av covid-19.

Observera att detta inte är ett verksamhetsstöd/bolagsstöd.

När och hur ansöker man

Innan formell ansökan görs ska kontakt med Filminstitutets controller för Produktionsstöd ha skett och en dialog vara igång. Ansökan görs vid ett tillfälle, och tidpunkten för ansökan stäms av med ansvarig controller.

Ansökan görs i nedanstående ansökningsformulär. Ansökan mejlas tillsammans med övriga handlingar som en (1) pdf-fil till krisstod@filminstitutet.se

Märk ämnesraden med ”Utökat stöd_konsulent_projektnamn”. Döp även pdf-filen till ”Utökat stöd_konsulent_projektnamn”. Deadline för att söka stödet är 30 november 2022.

Vi tar inte emot material via WeTransfer, Dropbox eller liknande. Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

igt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Nödvändigt underlag för handläggning av en ansökan 

Bifoga handlingar enligt nedanstående checklista (ej enligt webformulärets checklista): 

  • Namn på filmprojektet samt bolag
  • Bakgrund och lägesrapport
  • Vilka är de ökade kostnaderna under perioden (uppställt jämfört med originalbudget)
  • Beskrivning varför de ökade kostnaderna har uppstått
  • Vad täcker filmprojektets produktionsförsäkring (samt eventuell information om färdigställandegaranti)
  • En aktuell finansieringsplan
  • Lägesrapport projektets reserv

Hur bedöms ansökan

Utökat stöd fördelas utifrån en bedömning av behov baserad på inskickat underlag samt tillgängliga medel. Beroende på antal ansökningar och behov kan kvarvarande krismedel ta slut före 30 oktober. 

Hur fattas beslut

Ansökan handläggs och bereds på enheten Produktionsstöd varefter utökat stöd föreslås till vd. Beslut fattas därefter av vd på delegation av styrelsen, på regelbundna beslutsmöten. Utifrån pågående situation kan extra beslutsmöten sammankallas gällande utökat stöd.

Hur betalas det utökade stödet ut

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickats tillsammans med beslutsmeddelandet.
Stödmottagare ska rekvirera 100 procent av beviljat belopp vid ett tillfälle genom att fylla i och e-posta bifogad rekvisitionsmall, i PDF-format, till krisstod@filminstitutet.se.
Ange titel och diarienummer i ämnesraden. 

Hur redovisas det utökade stödet

En avstämning och lägesrapport av projektet ska ske vid avgörande förändring av angiven tidplan.
En kostnadsrapport av utfallet av det utökade stödet ska bifogas i samband med slutredovisningen.
Slutredovisning av det utökade stödet sker enligt tidigare beslut om beviljat produktionsstöd.

Återbetalning

Enligt tidigare beslut om beviljat produktionsstöd.

 

Beslutat av VD 6 juli 2022

Skriv ut