Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende lång spelfilm_omgång 2

Syftet med stödet är att stärka produktionsledet och svensk filmbransch och verka för att långsiktigt och framåtsyftande motverka de negativa konsekvenserna orsakade av covid-19-pandemin.

Vem kan söka

Stöd kan sökas av svenskt produktionsbolag som är registrerat i Sverige. Med svenskt produktionsbolag avses bolag som, när ansökan beviljas, är stadigvarande verksamt i Sverige eller utländskt företags filial som är registrerat här i landet hos behörig myndighet i Sverige. 

För vad kan man söka

Stöd kan sökas för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende på biograf premiärsatt svensk lång spelfilm på minst 60 minuter under 2021.

Vilka villkor måste uppfyllas

Antal besök på biograf under perioden beräknas enligt den tillfälliga PRS-beräkningsmodellen. Enligt den tillfälliga PRS-beräkningsmodellen multipliceras antalet biografbesök med en koefficient som är justerad utifrån publikkapacitet under rådande omständigheter. För att erhålla stöd måste filmen överstiga 5 000 besök. Se beräkningsmodell i ansökningsformuläret.

När och hur ansöker man

Ansökningsperioden öppnar den 21 mars 2022. Deadline för att söka stödet är den 29 april 2022.

Ansökan görs i nedanstående formulär. Ansökan med tillhörande bilagor mejlas till krisstod@filminstitutet.se
Märk ämnesraden med Ansökan intäktsbortfall 2021 lång spelfilm_Filmtitel

Bifoga handlingar enligt nedanstående checklista.

  1. Ansökningsformulär för ”Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende lång spelfilm”
  2. Rapport från FKB Office (enligt information nedan)
  3. Lanseringsplan från distributören

Stödmottagare ska redovisa nödvändig besöksstatistik för biograf för bedömning och uppföljning med verifierade och säkerställda data. Underlaget för biograf ska innehålla uppgifter om filmens föreställningar under de första fyra månaderna från officiell biografpremiär på samtliga biografer, dock senast till och med den 14 april 2022, inklusive uppgifter om föreställningstid. Underlaget tas ut från FKB BoxOffice efter det att de fyra månaderna är färdigrapporterade. Vid denna tidpunkt ska samtliga kassarapporter vara godkända av både biografägare och distributör. Av underlaget ska framgå vilken tidsperiod som avses samt datum när rapporten skapades. Underlaget, som kan skapas via Weekend Report Details, ska innehålla uppgifter om Ort, Biograf, Datum, Tid, Besök och BoxOffice. Underlaget skickas in i pdf- och Excel-format. Filminstitutet förbehåller sig rätten att revidera uppgifterna. 

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan

Stöd fördelas utifrån filmens resultat på biograf vars besöksstatistik justeras med ny beräkning i enlighet med det tillfälligt anpassade PRS-stödet. Stödnivån påverkas av antalet kvalificerade sökande och tillgängliga stödmedel. 

Hur fattas beslut

Ansökan och förslag till beslut bereds på enheten Produktionsstöd.

Filminstitutets VD beslutar därefter om stöd på delegation av styrelsen. Målsättning är att beslut ska fattas senast den 15 maj 2022. Beslutsmeddelande skickas ut till sökande därefter.

Hur betalas stödet ut

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickas tillsammans med beslutsmeddelande.
Utbetalning sker vid ett och samma tillfälle.

Hur redovisar man?

Ingen redovisning i efterhand krävs. Vid positivt beslut om stöd anses krav på redovisning genomförd via ansökan och underlag till beslut.

Återbetalning

Se Generella villkor.

 

Beslutat av tf vd 27 januari 2022

 

 

Skriv ut