Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende dokumentärfilm, omgång 3

Syftet med stödet är att stärka produktionsledet och svensk filmbransch och verka för att långsiktigt och framåtsyftande motverka de negativa konsekvenserna orsakade av covid-19-pandemin.

Vem kan söka

Stöd kan sökas av svenskt produktionsbolag som är registrerat i Sverige. Med svenskt produktionsbolag avses bolag som, när ansökan beviljas, är stadigvarande verksamt i Sverige eller utländskt företags filial som är registrerat här i landet hos behörig myndighet i Sverige. 

För vad kan man söka

Stöd kan sökas för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin under perioden 1 november 2021 – 30 juni 2022 för svensk dokumentärfilm på minst 60 minuter. Exempel på intäktsbortfall är ersättning för uteblivna visningar, rättighetsförsäljningar och publikintäkter.

Vilka villkor måste uppfyllas

Stöd kan sökas för film som har haft sin internationella festivalpremiär efter den 1 november 2021 eller varit premiärsatt på biograf under perioden 1 januari – 30 juni 2022. Stödet för film med internationell festivalpremiär avgränsas att gälla en lanseringsperiod som räknas ett (1) år från filmens internationella festivalpremiär.

För att kunna söka stöd ska estimerat intäktsbortfall överstiga 20 000 sek. 

Sökanden ska via en distributör och/eller säljagent bilägga en för filmen dokumenterad intäktsprognos eller genom annan dokumentation bekräfta sin prognos på intäktsbortfall (som t.ex ingånget avtal med enskild biograf) samt redovisa befintliga intäkter för filmen under perioden.

Den dokumenterade informationen ligger till grund för bedömningen. Ansökan utan bilagd dokumentation kommer inte att handläggas.

Stöd kan inte sökas för film som tidigare fått stöd för intäktsbortfall.

När och hur ansöker man

Ansökningsperioden öppnar den 10 november 2022. Deadline för att söka stödet är den 28 november 2022.

Ansökan görs i nedanstående formulär och enligt checklista. Ansökan med tillhörande bilagor mejlas till krisstod@filminstitutet.se

Märk ämnesraden med Ansökan intäktsbortfall 2022 dokumentärfilm_Filmtitel

Bifoga handlingar enligt nedanstående checklista.

  1. Ansökningsformulär för ”Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende dokumentärfilm”
  2. Uppdaterad finansieringsplan i SEK
  3. Sammanställning av estimerat intäktsbortfall bekräftad av säljagent och/eller distributör eller annan dokumentation när säljagent saknas.
  4. Rapport från FKB Office (avseende premiärsatt film på biograf under perioden 1 januari – 30 juni 2022)

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/ 

Hur bedöms ansökan

Stöd fördelas utifrån en bedömning av filmens estimerade intäktsbortfall. Stödnivån påverkas även av antalet berättigade sökande med hänsyn till tillgängliga stödmedel. 

Hur fattas beslut

Ansökan och förslag till beslut bereds på enheten Produktionsstöd.

Filminstitutets VD beslutar därefter om stöd på delegation av styrelsen. Målsättning är att beslut ska fattas senast den 20 december 2022. Beslutsmeddelande skickas ut till sökande därefter.

Hur betalas stödet ut

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickas tillsammans med beslutsmeddelande.
Utbetalning sker vid ett och samma tillfälle.

Hur redovisar man?

Ingen redovisning i efterhand krävs. Vid positivt beslut om stöd anses krav på redovisning genomförd via ansökan och underlag till beslut.

Återbetalning

Se Generella villkor.

 

Beslutat av vd 10 november 2022

 

 

 

Skriv ut