Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till svensk dramaserieproduktion med utökade kostnader med anledning av covid-19 - 2021

Stödets syfte är att verka för att långsiktigt och framåtsyftande motverka de negativa konsekvenserna för produktion av svenska dramaserier orsakade av covid-19. Stödets syfte är också att skapa förutsättningar för produktionsbolag, samproducenter och finansiärer att investera i svensk dramaproduktion framåt.

Stödet går att söka under perioden 1 mars 2022 – 31 mars 2022. 

Bakgrund 

Under pandemin har dramaproduktionerna haft stora utmaningar att lyckas med genomförande och att upprätthålla tidplaner. Produktionsbolag, samproducenter och finansiärer har bidragit till att finansiera de extra kostnaderna genom att göra om- och nedprioriteringar, och genom att reducera planerade samarbeten. Sammantaget har detta en negativ effekt på den samlade finansiella kapaciteten att utveckla och investera i framtida svenska dramaproduktioner liksom med bredd i utbudet.

Vem kan söka 

Stödet kan sökas av etablerade svenska produktionsbolag med film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksamhet och som drabbats av utökade kostnader och uteblivna produktionsincitament.
Med svenskt produktionsbolag avses en juridisk person som har sitt stadigvarande säte i Sverige eller utländskt företags filial som är registrerad hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.  

För detta krisstöd definieras dramaserie som manusbunden dramaserie på minst 3 episoder à 15 minuter.

För vad kan man söka 

Stödet relaterar till fullfinansierade projekt med inspelningsstart mellan 1 januari 2021 - 31 december 2021. Stödet kan sökas för kända och bekräftade merkostnader i produktion från och med 1 januari 2021 - 31 december 2021 enligt nedan:

 • utökade covid-19-relaterade kostnader i produktionen
 • extrakostnader i samband med oplanerat byte av inspelningsland
 • fördyrande kostnader med anledning av uteblivet produktionsincitament
 • tidigare finansiering som uteblivit och som kan bekräftas genom dokumentation via ett LOC/tilläggsavtal

Stöd kan inte sökas för kostnader som redan beviljats stöd av Filminstitutet.

Vilka villkor ska uppfyllas?

Utöver ovanstående gäller att svenska samproducenter och finansiärer som via produktionsbolag har anspråk på krisstödsmedlen (med hänvisning till del av finansiering av utökade kostnader) ska kunna uppvisa att de har sitt säte i Sverige och kontinuerligt bidrar till finansiering/investering i svensk dramaproduktion så att krisstödsmedlen kan bidra till att stimulera svensk produktion nu och framåt.

Produktionsbolag kan dock även söka stöd för egenfinansierade merkostnader i produktion med internationell finansiär.

När och hur ansöker man 

Stödet går att söka under perioden 1 mars 2022 – 31 mars 2022.

Ansökan görs i nedanstående formulär. Ansökan mejlas in till krisstod@filminstitutet.se.
Ange ”Krisstöd till Dramaserieproduktion – [titel]” i ämnesraden.
Vi tar inte emot material via We transfer eller Dropbox.

I ansökningsblankett framgår vilka handlingar som måste bifogas. Följ anvisningarna och använd blankettmallarna nedan i förekommande fall. Insänt material återsändes inte.

Handlingar enligt följande lista ska bifogas

 • Bakgrundsbeskrivning till ansökan och projektstatus.
 • Produktionsuppgifter (fyll i befintlig mall).
 • Rättighetsavtal samt ägarfördelning.
 • Originalbudget (vid signering av samproduktionsavtal), nuvarande totalbudget (vid ansökan) och separat sammanställning av de covid-19-relaterade merkostnaderna.
 • Ursprunglig och nuvarande finansieringsplan.
 • Skriftlig bekräftelse/anspråk från finansiärer som utökat sin finansiering till projektet på grund av covid-19-relaterade kostnader genom tilläggsavtal eller LOC.
 • Vad projektets produktionsförsäkring täcker.
 • Färdigställandegaranti om sådan finns.
 • Lägesrapport projektets reserv.

Vid ansökan om utökade kostnader på grund av uteblivet produktionsincitament ska även en särskild spendbudget bifogas innehållande:

 • I vilken region inspelningen skulle ha skett, inspelningsperiod och antal dagar, antal hotellnätter, antal måltider, antal köpta inrikesresor (specificera tåg eller flyg), antal dagar med hyrbilar (sammanlagt), antal arbetsdagar för lokal arbetskraft i produktionen, samt andra spendrelaterade kostnader.

Risk och konsekvensanalyser framåt:

 • Om sökanden avser att fortsätta produktionen av projektet efter 31 december 2021 ska till ansökan bifogas en risk- och konsekvensanalys samt en genomtänkt och realistisk plan och tidplan för den fortsatta produktionen. Deadline för beslut om uppskjutning/nedläggning ska också anges.
 • Om sökanden avser att pausa produktionen av projektet på obestämd tid ska till ansökan bifogas en risk- och konsekvensanalys samt en genomtänkt och realistisk plan och kostnad för att pausa samt förutsättningar att återuppta produktion då det är möjligt. Deadline för beslut om uppskjutning/nedläggning ska också anges.

Observera att ansökan som inte är komplett inte kommer att behandlas.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden.
För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Hur bedöms ansökan 

Tillgänglig budget för stödet är 20 miljoner kronor. Stöd fördelas utifrån en bedömning av behov. Stödnivå påverkas av antal kvalificerade sökande samt prioriteras med hänsyn till tillgängliga medel.

Hur fattas beslut 

Ansökan handläggs och förslag till beslut bereds på enheten Produktionsstöd. Beslut fattas därefter av VD på delegation av styrelsen. Målsättning är att beslut ska fattas i april 2022 och beslutsmeddelande skickas ut till sökande därefter.

Hur betalas det utökade stödet ut 

Stödet rekvireras på särskild blankett som skickats tillsammans med beslutsmeddelandet.
Stödmottagare ska rekvirera 80 procent av beviljat belopp vid beslut, resterande 20 procent vid godkänd slutredovisning.

Fyll i och e-posta bifogad rekvisitionsmall, i PDF-format, till krisstod@filminstitutet.se.
Ange dramaserieprojekt och diarienummer i ämnesraden. 

Hur redovisas det utökade stödet 

Redovisning innehållande en kostnadsrapport av det utökade stödet ska inkomma senast 30 september 2022. Vid redovisning av stödet ska det även styrkas att fördelning till externa finansiärer gjorts enligt ansökan genom att bifoga ett intyg från respektive finansiär. För belopp som överstiger 500 000 kronor ska en auktoriserad revisor på mottagarens uppdrag intyga att redovisningen är tillförlitlig och att villkoren för stödet har följts. För filmer med stödbelopp under 500 000 kronor krävs endast oberoende redovisningskonsult.

Återbetalning 

Om stödmottagare inte har använt stödet i enlighet med ansökan och Filminstitutets riktlinjer och villkor, eller har lämnat oriktiga uppgifter och/eller en ofullständig eller försenad redovisning, kan hela eller delar av stödet återkrävas. Om det finns grund för återbetalning av stöd kommer Filminstitutet att hålla inne utbetalningar av övriga beviljade stöd till stödmottagaren. Filminstitutet beviljar inte nya stöd till stödmottagare som inte har slutredovisat tidigare stöd.

I övrigt hänvisas till Generella villkor.

 

Beslutat av t.f. vd 17 december 2022

 

 

 

 

Skriv ut