Produktions- och utvecklingsstöd
Två kvinnor pussas

Stöd till produktion av filmprojekt - ECHOES

Syftet med stödet är att stärka den svenska kortfilmen genom att låta sex etablerade filmare göra kortfilm som hämtar sin inspiration från svensk musik. Stödet är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Sveriges Television. Samtliga filmer får premiär på Göteborg filmfestival 2025 och kommer visas på Sveriges Television samma år.

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av svensk producent med en regissör som har gjort minst en väl genomförd och konstnärligt intressant kortfilm eller motsvarande från annan konstart.

Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.

För vad kan man söka?

Stöd går att söka för produktion av en kort spelfilm med inspiration från svensk musik på max tio minuter.

Filminstitutet ger inte stöd till filmer som produceras som en del av en utbildning.

Stödbelopp och finansiering

De sex filmer som blir utvalda får 500 000 SEK i produktionsstöd från Filminstitutet samt ytterligare 500 000 SEK i samproduktionsinsats och visningsrätt från Sveriges Television.

Ytterligare finansiering accepteras så länge den kommunicerats, godkänts och inte påverkar villkoret att leverera en färdig film senast den 1 december 2024.

Vilka villkor måste uppfyllas?

För att kunna söka stöd måste projektet vara formulerat i synopsis, projektbeskrivning och manus enligt informationen nedan.

Vid erhållande av stöd förpliktigar sig stödmottagaren att informera Filminstitutet om eventuella förändringar i produktionens förutsättningar och status. Vid större förändringar kan stödet komma att omprövas. Till större förändring räknas sådant som påverkar filmens kvalitet och förutsättningar ur olika aspekter.  

Filmerna ska levereras senast den 1 december 2024.

För utbetalning av stöd krävs ett aktiebolag.

Se även Generella villkor.

Ansökningar som inte uppfyller villkoren behandlas inte.

När och hur ansöker man

Deadline för ansökan är den 15 januari 2024. Ansökan öppnar 15 november 2023.

Ansökningar görs i Filminstitutets ansökningstjänst, se länk till tjänsten längst ner på sidan.

Handlingar som ska bifogas ansökan via ansökningstjänsten:

 • Synopsis
 • Manus
 • Projektbeskrivning och eventuellt rörligt material (till exempel sekvenser, pilot, referensmaterial eller dylikt)
 • Regivision
 • Producentvision
 • Budget
 • Finansieringsplan (med underlag som styrker bekräftad finansiering)
 • Plan om hur filmen långsiktigt ska tillgängliggöras för allmänheten
 • Tidsplan
 • CV på nyckelfunktioner samt länkar (max 2) till tidigare filmer
 • Information om bekräftad cast och nyckelpersoner

Rörligt material skickas via länk (exempelvis vimeo eller dylikt). Vi tar inte emot zippade filer eller material via Wetransfer, Dropbox eller liknande.

Observera att allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan till exempel omfatta uppgifter om enskilds affärs-eller driftsförhållanden. För mer info: https://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/personuppgifter--allmanna-handlingar/allmanna-handlingar/

Ansökan som inkommer efter deadline, kommer ej att behandlas.

Länk till ansökan, se nedan.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

 • filmens originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet
 • konstellationen regi/manus/producent
 • förutsättningar för genomförande
 • huruvida filmen bidrar till utveckling av den svenska filmen
 • projektets möjlighet att nå en publik i hela landet
 • möjligheten att nå ut internationellt 

Hur fattas beslut?

Urvalsgruppen består av Filminstitutets konsulent för kortfilm och nya format samt  Sveriges Televisions redaktör för dokumentär och kortfilm.

Konsulenten bereder ärendet och föreslår produktionsstöd till avdelningschef Filmstöd, som på delegation av VD fattar produktionsbeslut.

Efter handläggning skickas beslutsmeddelande till den sökande, i början av mars 2024.

Hur betalas stödet ut?

Produktionsstödet från Filminstitutet utbetalas mot rekvisition enligt följande rater:

 • 15 procent vid beslut
 • 15 procent när övriga avtal om samproduktion, finansiering och distribution skickats in
 • 40 procent vid inspelningsstart
 • 25 procent efter visning av filmen för konsulent i god tid före låst klippning, då även en skriftlig rapport om projektets ekonomiska status ska ges
 • 5 procent vid godkänd slutredovisning samt godkänt dokumentationsmaterial och säkerhetsmaterial. 

Stödbelopp från Sveriges Television utbetalas i enlighet med upprättat samproduktionsavtal. 

Hur redovisas stödet?

För slutredovisning krävs:

 • Ekonomisk redovisning av filmens produktionskostnad ställd mot avtalad produktionsbudget samt slutgiltig finansiering ställd mot avtalad finansiering med specifikation av egeninsats. Detta ska vara styrkt av revisor. Besparingar i slutgiltig produktionskostnad, i förhållande till godkänd produktionsbudget, kan medföra en reducering av stödbeloppet. Är hela stödet utbetalat kan Filminstitutet kräva att delar av stödet betalas tillbaka. Det åligger producenten att hålla särskild och ändamålsenlig bokföring avseende filmen. Filminstitutet äger rätt att ta del av bokföringen för filmen.
 • Leverans av säkerhetsmaterial till Filminstitutets arkiv. Kontakta film@filminstitutet.se för mer information.
 • Leverans av dokumentationsmaterial till Filminstitutets bibliotek. Kontakta doku@filminstitutet.se för mer information.
 • Redovisning som visar könsfördelningen av producent, manusförfattare, regi samt huvudskådespelare. 

Slutredovisningen samt säkerhetsmaterialet ska vara inlämnat till Filminstitutet senast sex månader efter filmens officiella premiär. 

I det fall stödet inte redovisas enligt villkor i beslutsmeddelande kan den sökande bli återbetalningsskyldig och rätten till stödet förfaller.

Kontakt Filminstitutet
Patrik Axén
Produktionscontroller
patrik.axen@filminstitutet.se
Tel: 08-665 12 01

Kontakt Sveriges Television
Valentina Chamorro Westergårdh
Redaktör på SVT Dokumentär & Kortfilm
valentina.chamorro.westergardh@svt.se
Tel: 073-712 42 72

Maria Erhag

Maria Erhag

Administratör Kortfilm, Dokumentärfilm

Tel: 08-665 12 18

maria.erhag@filminstitutet.se

Skriv ut