Produktions- och utvecklingsstöd

Stöd till utveckling av filmprojekt - Kortfilm

Syftet med stödet är att stärka den svenska kortfilmen genom att ge producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla projekt från idé fram till produktion.

Då ingen handläggning av utvecklings- eller produktionsstödsansökningar sker under juli månad förlängs handläggningstiden.
För ansökningar som kommer in mellan 17 maj och 13 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kan komma först i augusti.
Ansökningar som kommer in mellan 14 juni och 4 augusti handläggs från och med den 5 augusti.

Inga utbetalningar sker under perioden 15 juni – 11 augusti.
För utbetalning innan 15 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in till oss senast den 6 juni.
Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 12 augusti.

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av svensk producent, regissör eller manusförfattare som har gjort minst en väl genomförd och konstnärligt intressant kortfilm eller motsvarande från annan konstart.

Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas. 

Regi och producent

För att erhålla stöd för kortfilm bör man som regissör och/eller producent ha gjort minst en väl genomförd och konstnärligt intressant kortfilm eller motsvarande. 

Manusförfattare

Som manusförfattare ska man ha blivit publicerad. 

För vad kan man söka

Stöd går att söka för exempelvis manusutveckling, research, storyboard och i undatagsfall pilot. För produktion av film, såsom inspelning och efterproduktion, se istället riktlinjerna för ”Stöd till produktion av filmprojekt – Kortfilm och nya format”. 

Med kortfilm avses film upp till 60 minuter. Kort dokumentärt berättande av mer traditionell karaktär hänvisas till dokumentärfilmskonsulenterna. 

Utvecklingsstöd fördelas i nivåer mellan 10 000 kronor och 200 000 kronor. 

Filminstitutet ger inte stöd till filmskolefilmer, det vill säga filmer som produceras som en del av utbildningen på en filmskola.

Vilka villkor måste uppfyllas?

För att kunna söka stöd måste projektet vara formulerat i ett synopsis eller motsvarande som ska bifogas ansökan.Synopsis/treatment/manus som bifogas ansökan ska vara skrivet på det språk som är avsett huvudspråk i filmen. Filminstitutet bedömer huruvida manus med språk som ej är svenska eller något av Sveriges minoritetspråk, har potential att nå ut till en svensk publik. Filminstitutet kan i förekommande fall komma att kräva en engelsk översättning.
Det går ej att söka stöd till optioner på till exempel skönlitterära verk. 

Om projektet erhållit stöd tidigare från Filminstitutet skall dessa vara rekvirerade och redovisade innan ansökan kan handläggas. 

Väsentliga förändringar kring projektets kreativa nyckelpersoner, ekonomiska omständigheter eller upphovsmässiga rättigheter ska informeras till Filminstitutet löpande före och under utvecklingsperioden.

Om producent/regissör väljer att söka stöd med samma projekt två gånger hos konsulent ska projektet ha genomgått avgörande förändringar. Bedömning görs av konsulent och produktionscontroller.

För stöd över 500 000 kronor krävs att mottagaren är ett aktiebolag. 

Ansökningar som ej uppfyller villkoren behandlas ej. 

Se även Generella villkor. 

När och hur ansöker man? 

Ansökningar kan göras löpande i Filminstitutets ansökningstjänst, se länk till tjänsten längst ner på sidan.

Handläggningstiden är sex veckor från det att ansökan inkommit till Filminstitutet.
Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. 

Handlingar som skall bifogas ansökan via ansökningstjänsten: 

 • Synopsis/treatment/manus
 • Projektbeskrivning
 • Manusvision
 • Eventuellt rörligt material, max 20 minuter. Exempelvis pilot, scener, mood reel eller referensmaterial.
 • Kostnadskalkyl
 • Tidsplan
 • CV på nyckelfunktioner 
 • Länkar (max 2 st) till tidigare filmer

Länk till ansökan, se nedan 

Återansökan

Om producent väljer att söka stöd med samma projekt två gånger hos samma konsulent ska projektet ha genomgått avgörande förändringar. Bedömningen görs av konsulent och produktionscontroller.

Hur bedöms ansökan?

Stödet fördelas utifrån en bedömning av:

 • filmens originalitet
 • hantverksskickligheten i genomförandet
 • filmens angelägenhet för den svenska publiken
 • konstellationen av regi/manus/producent
 • förutsättningar för genomförande
 • huruvida filmen bidrar till en bred repertoar
 • dess bidrag till att utmana filmen och dess berättarform på olika plattformar
 • möjligheten att nå ut internationellt 

I enlighet med regeringens mål för den nationella filmpolitiken ska filmområdet präglas av jämställdhet och mångfald. Med mångfald menas att summan av alla stöd ska gå till berättelser med olika perspektiv och uttryck samt en mångfald av röster, både framför och bakom kameran. Stöden ska fördelas 50/50 mellan könen över tid. De stödmottagande som inte identifierar sig som ett kön ska inte ingå i det beräkningsunderlaget.

Besluten ska förhålla sig till Filminstitutets mål för svensk film och aktuell handlingsplan. 

Hur fattas beslut?

Ansökan handläggs av konsulent. Filmkonsulenten har rätt att självständigt besluta om utvecklingsstöd upp till 500 000 kronor. Stöd över 500 000 kronor ska förankras hos chefen för produktionsstöd. Vid stöd över 1 miljon kronor fattas beslut av VD.

Om ansökan beviljas tecknas en överenskommelse med filmkonsulenten. Beviljat utvecklingsstöd innebär ingen garanti för vidare stöd. Vid produktionsstöd räknas utvecklingsstödet av från det totala stödbeloppet. 

Hur betalas stödet ut?

Stödet utbetalas mot rekvisition tillsammans med bilagor enligt checklistan, enligt följande rater:

 • 80 procent vid mottaget beslutsmeddelande
 • 20 procent vid slutredovisning 

Beviljat utvecklingsstöd som inte använts till överenskommet projekt skall återbetalas. 

Hur redovisar man?

Stödet redovisas enligt överenskommelse i avtal. Ny ansökan kan inte göras förrän redovisning är fullgjord och konsulenten återkopplat sitt beslut.
Ny formell ansökan krävs för varje ny utvecklingsfas.
Om inte utvecklingsstödet har rekvirerats senast vid tidpunkten för redovisning förfaller rätten till stödet.

Beslutad av styrelsen för Svenska Filminstitutet den 19 april 2018

Maria Erhag

Maria Erhag

Administratör Kortfilm, Dokumentärfilm

Tel: 08-665 12 18

maria.erhag@filminstitutet.se

Patrik Axén

Produktionscontroller

Tel: 08-665 12 01

patrik.axen@filminstitutet.se

Skriv ut